ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 04-09-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten (griffier, plv.)

 

 

Aanwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (WL), A.J. Egging (KP),  H.P.M. Lempens (VVD), G. Soyügüzel (PvdA)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (WL) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben (CDA) en A.W.P. Kirkels  (VVD)

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken, P. Hecker, T. Passau, Th. v. Tilburg, P. Verhappen en M. Arts

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

M.b.t. agendapunt 6. Stand van zaken Lemmers Food Group:

De heer G. Heutink van Gijs Heutink advocaten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Ten aanzien van agendapunt 8: brief fractie SP over sociale woningbouw: mevrouw L. van Beek van Wonen Weert verzorgd een presentatie over dit onderwerp.

 

Bestanden

 Agenda RO 04-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.   Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 12 juni 2008;

B.   Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst
d.d. 3 juli 2008.

 

 

Geen opmerkingen. Worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 12-06-2008

 Overzicht conclusies infobijeenkomst 03-07-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 16 juni 2008, 16 juni 2008 (voorjaarsnota) en 2 juli 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Gevraagd wordt naar de stand van zaken toezegging planschade (03-04-2008) en voorbereidingsbesluit Ruimte voor Ruimte (12-06-2008). Beide toezeggingen worden geactualiseerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers Food Group (n.a.v. zitting rechtbank voorlopige voorziening).

 

 

Wethouder Sijben informeert de commissie over de laatste stand van zaken.

 

Bestanden

 Memo

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De wethouder zegt toe de raad/commissie te informeren over / betrekken bij de visie op windenergie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken brief fractie SP d.d. 9 mei 2008 en antwoordbrief college d.d. 13 juni 2008 inzake sociale woningbouw, in aanwezigheid van mw. L. van Beek en dhr. K. Neijnens van Wonen Weert.

 

 

De hand-outs worden aan de aanwezigen uitgereikt.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

A.   Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Laarveld;

B.   Kennisnemen van het aanstellen van de heer Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor (raadsvoorstel 08 09 124).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen gemeentelijke visie glastuinbouw (raadsvoorstel
08 09 127).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Intrekken van de Exploitatieverordening 1995, met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen zoals genoemd in artikel 9.1.17 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (raadsvoorstel
08 09 128).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.   Delegeren van de bevoegdheid om ´af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan´ als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;

B.   Verbinden van de voorwaarde aan het delegatiebesluit van 16 juni 2008 tot het nemen van het projectbesluit dat het verhaal van kosten verzekerd dient te zijn (raadsvoorstel 08 09 129).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Intrekken van de nota ‘Het realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied’ en heroverwegen van de nota na vaststelling van een structuurvisie (raadsvoorstel 08 09 130).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 100.000,- als bijdrage in de realisatie van het project Campus Servilius (raadsvoorstel
08 09 152)
.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

15.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Van Heesewijk Beheer B.V. in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.010.000,-- voor de verwerving van de percelen (raadsvoorstel 08 09 125).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de kredietstelling plaatsvindt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer Th.H.M. Ariaens en de heer W.Th. Ariaens en mevrouw. A.C.H. Ariaens-De Laat in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 890.000,-- voor de verwerving van de percelen, gelegen aan De Voorste Singel 1 en 3 (raadsvoorstel 08 09 126).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de kredietstelling plaatsvindt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over woningbouw en Stapershofpad worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:50 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,