ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 03-04-2008

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous

 

 

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. Passau, T. van Tilburg, J. Ploumen, M. Arts, M. van Aken, H. Creemers

 

 

 

 

Algemeen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

Verzoeken om spreekrecht zijn ontvangen van:       

·    de heer P.J. Schreurs uit Stramproy over agendapunt 11 (Vosseven);

·    de heer Goudsblom over agendapunt 11 (Vosseven);

·    de heer Van Straalen uit Eersel over agendapunt 11 (Vosseven);

·    de heer A. Vugts uit Tungelroy over het eventueel toe te voegen agendapunt verwerven percelen Stapershofpad 10 Tungelroy (zie bijlage).

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

 

Op verzoek van de fractie Kernpunt wordt aan de agenda toegevoegd het verwerven van het eigendom aan het Stapershofpad 10 te Tungelroy aan de hand van de brief van 29 januari 2008 (nummer 2008/42) van TRC Advocaten en de brief van 4 maart 2008 (nummer 2008/85) van 7 gezinnen te Tungelroy. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 8A. Genoemde brieven zijn uitgedeeld.

Op verzoek van de PvdA-fractie wordt de stand van Lemmers geagendeerd als agendapunt 6A.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Agenda RO 03-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 februari 2008.

 

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Advieslijst RO 28-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 

De vraag van Weert Lokaal over de ingekomen brief van Straatman Koster advocaten in de zaak Mourik wordt beantwoord.

Er is een memo met de stand van zaken bodemonderzoek Roeventerpeelweg uitgedeeld.

De vraag van de PvdA naar ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke begraafplaats wordt beantwoord.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

6.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de ´Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´;

B.      Instemmen met de ´Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´ (raadsvoorstel 08 04 056).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken toezicht bij pluimveehouderij Lemmers Foodgroup BV.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

N.a.v. vragen van Weert Lokaal wordt een korte notitie met informatie over de stand van zaken van de preventieve aanpak van de processierups en de financiële bijdrage van bewoners daaraan ter informatie naar de commissie RO gezonden en tevens naar de commissie EZ tot wiens taakveld dit onderwerp behoort.

De vraag van de PvdA over de stand van zaken afbraak pand en sanering terrein aan de Straevenweg wordt beantwoord.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

 

8.

Onderwep

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg (raadsvoorstel 08 04 057).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

8A.

Onderwerp

Bespreken van het onderwerp verwerven van het eigendom aan het Stapershofpad 10 te Tungelroy aan de hand van de brief van 29 januari 2008 (nummer 2008/42) van TRC Advocaten en de brief van 4 maart 2008 (nummer 2008/85) van 7 gezinnen te Tungelroy.

 

 

Toezeggingen

Er wordt een schriftelijke rapportage over de gang van zaken naar de commissie gezonden. Vervolgens krijgt de raad opnieuw de mogelijkheid wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken en worden ook de omwonenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. Daarna vindt pas collegebesluitvorming plaats. Bezien wordt of er een bijeenkomst met alle betrokken partijen over deze kwestie wordt georganiseerd. De omwonenden ontvangen ook de schriftelijke informatie, die door het college naar de commissie wordt gezonden.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 Spreekrecht de heer Vugts

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de ingekomen zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Oost’ (raadsvoorstel 08 04 058).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vraag van Weert Lokaal of degene die verbouwt door de gemeente verantwoordelijk wordt gehouden voor de eventueel daaruit voortvloeiende planschade, wordt schriftelijk beantwoord.

De vragen van Weert Lokaal over de stand van zaken bedrijfsverzamelgebouw en Poort van Limburg, alsmede een afsluiting van de Industriekade worden door wethouder Kirkels beantwoord.

De vraag van de fractie Kernpunt of er vertraging is ontstaan bij de start herinrichting van het Kerkplein in Stramproy wordt beantwoord.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder S.H.M. Strous

 

Informatie(brieven)

 

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 februari 2008 om:

a.      een handhavingsprocedure te starten in verband met het niet recreatieve gebruik van recreatiebungalows in bungalowpark
´t Vosseven in Stramproy;

b.      een handhavingsprocedure te starten in verband met het strijdig gebruik van de bedrijfswoning gelegen aan de Lochtstraat 26 te Stramproy;

c.       kennis te nemen van de toekomstplannen van ´t Vosseven;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken en de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

In mei besluit het college over het in gang gezette handhavingstraject. Vervolgens geldt een termijn van 5 maanden voordat tot maatregelen wordt overgegaan. In die tijd wordt beleidsmatig de huisvesting van buitenlandse werknemers in Weert geregeld.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 

De voorzitter sluit om 22.07 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,