ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 29-11-2007

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA),

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

J. Ploumen, M. van Aken, T. Passau, M. Arts, T. Zusterzeel, L. Koppen, P. Kuppens, J. Truijen

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·    de heer J. Nies van actiegroep “Stop het LOG” bij agendapunt 7 (verordening wet geurhinder en veehouderij);

·    de heer J. de Rooij, advocaat van de firma Lemmers, bij agendapunt 9 (stand van zaken Lemmers);

·    de heer W. Lelieveld (onwonende) bij agendapunt 9 (stand van zaken Lemmers).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·    Er is een aanvullende agenda verzonden, waarmee agendapunt 7 (verordening wet geurhinder en veehouderij) aan de agenda is toegevoegd.

·    Op verzoek van het college wordt als agendapunt 6A aan de agenda toegevoegd het raadsvoorstel inzake de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis.

·    De agendapunten 7 en 9 worden naar voren gehaald vanwege de publieke belangstelling.

·    De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 29-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 11 oktober 2007;

B.     Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 18 oktober 2007.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 11-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1       Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 september 2007 (versie 2) en 31 oktober 2007.

5.3       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (raadsvoorstel 07 12 175).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Akkoord gaan met het laten ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan voor het plangebied aan de Wilhelminasingel, met als basis het globale stedenbouwkundig plan van BAM/Wijnen uit 2005, onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in dit voorstel (07 12 214).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: de vier woningen aan de Wilhelminasingel hoeven niet weg, maar mogen ook niet de voortgang van het project nieuwbouw stadhuis belemmeren en dienen ook niet te leiden tot meerkosten voor het project of een hoger stadhuis. Als de woningen worden gesloopt geeft de PvdA-fractie de voorkeur aan het bouwen van starterswoningen op die plaats, bestaande uit twee bouwlagen en een kap, en aansluitend bij de omgeving. De verantwoordelijkheid moet bij de projektontwikkelaar blijven liggen.

VVD: nu de randvoorwaarden voor het stedenbouwkundig plan bekend zijn moet het college voortvarend aan de slag. Kernpunt: het plan is een goede ontwikkeling voor de wijk Fatima, omdat de looprichting naar Fatima wordt versterkt.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt aangescherpt in die zin, dat duidelijker wordt verwezen naar een planontwikkeling waarin de vier woningen aan de Wilhelminasingel niet gehandhaafd blijven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen verordening wet geurhinder en veehouderij (raadsvoorstel 07 12 210).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een raamkrediet van € 200.000,-- voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing (ISV) (raadsvoorstel 07 12 183).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD-fractie is voorstander van het verminderen van de bureaucratie (onderzoek minder en saneer meer).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Stand van zaken kwestie Lemmers.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De van de accountant ontvangen aanvullende gegevens inhoudende dat er 350.000 eieren per dag worden verwerkt aan de Koenderstraat worden thans onderzocht. Vervolgens komen eventuele vervolgacties aan de orde. Uiterlijk de volgende commissievergadering, maar mogelijk ook tussentijds kan het onderwerp wederom worden besproken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag van de fractie SP wanneer hun brief over bomen wordt beantwoord, wordt door de wethouder beantwoord.

N.a.v. een vraag van de fractie Kernpunt zegt de wethouder toe te zullen kijken naar het verwijderen van de nestzakken van de processierups (toezegging behorend tot het taakveld van commissie EZ).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Vaststellen van grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008;

B.      Vaststellen van bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008 (raadsvoorstel 07 12 193).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal en SP zijn niet akkoord met de verhoging van de grondprijzen voor sociale huurwoningen en starterswoningen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van de heer Raetsen, Truyenhoekweg 1 en 1a, ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Leuken-Noord;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 670.000,-- voor de verwerving van het perceel en het voldoen van de deskundigen- en notariskosten (raadsvoorstel 07 12 184).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Op de vraag van de fractie Weert Lokaal naar de stand van zaken in de schutterijenproblematiek antwoordt de wethouder dat de informatie er is en binnenkort wordt verspreid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,