AGENDA COMMISSIE RO D.D. 18-01-2007

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 18-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 30 november 2006;

b.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 7 december 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 30-11-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 december 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen bodembeheerplan/bodemkwaliteitskaart gemeente Weert (raadsvoorstel 07 01 014).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007;

B.   Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007 (raadsvoorstel 07 01 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting van baten en lasten ten behoeve van exploitatieovereenkomsten bestemmingsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 07 01 009).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Toekennen van het verzoek van de heer C.M. Jacobs, Pastoor Greijmansstraat 3 te 6039 GG Stramproy, om een planschadevergoeding als gevolg van de uitbreiding van de kapsalon van zijn buurman, de heer Arits, gevestigd op het adres Past. Greijmansstraat 1 te Stramproy (raadsvoorstel 07 01 010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de uitkomsten van de bestuursopdracht inzake de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Weert-Noord/Boshoven (raadsvoorstel 07 01 003).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009 (raadsvoorstel 07 01 013).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 november 2006 om:

a.      in te stemmen met de eerste actualisatie van de woningbouwplanning en –programmering zoals opgenomen in de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010;

b.      de geactualiseerde planning op te sturen naar de Provincie;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening (BW06112127).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 18-01-2006