ADVIESLIJST COMMISSIE RO D.D. 14-06-2007

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, H. Janssen, P. Kuppens, M. Meertens, P. Otten, H. Sonnemans, T. Zusterzeel

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 20 wordt van de agenda verwijderd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 14-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 10-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 mei 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

·    Toezegging 22 juni 2006: overzicht kosten externe projektleiders komt na de zomer.

·    Toezegging 5 april 2007: informatie over parkeerbalans Stramproy is op 12 juni via email toegezonden; toezegging is daarmee afgedaan.

·    Toezegging 5 april 2007: over ontsluiting WULRO Eierprodukten  wordt na de zomer in EZ gerapporteerd; toezegging wordt overgeheveld naar voortgangsrapportage EZ.

·    Toezeggingen inzake Rijvers, Roeventerpeelweg en Swinnen: de portefeuillehouders lichten de stand van zaken toe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2006, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (07 06 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd als er voortgang wordt geboekt in het realiseren van een woonzorgfunctie voor ouderen in de Witte School.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het milieuverslag 2006 (07 06 103).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt het positief dat de burger weet waar hij met zijn klachten terecht kan, maar mist in het milieuverslag de oorzaak voor de afname van de klachten. De VVD is van mening, dat bij klachten van notoire klagers in het binnenstedelijk gebied niet meteen handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet. VVD, PvdA en SP constateren bij de twee zwaardere bedrijven, waarvoor Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag zijn, handhavingsproblemen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De commissie wordt geïnformeerd over de problemen met de waterafvoer aan de Boshoverweg (tussen Eindhovense weg en de burcht) en de te nemen maatregelen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan ´Stramproy´ (raadsvoorstel 07 06 108).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is verheugd over de nieuwe parkeerbalans. Weert Lokaal vindt het een goede zaak dat bijgebouwen groter dan 60 m2 mogen zijn.

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd op welke gemeentelijke website bestemmingsplannen al digitaal in te zien zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen in het gebied Stramproy-Oost waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (07 06 115).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (07 06 114).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is blij met de stand van zaken en de doelstelling om ontwikkelingen mogelijk te maken binnen op maat gesneden plannen.

 

Toezeggingen

De vraag waarom voor de gehele percelen een voorbereidingsbesluit moet worden genomen (percelen zijn ongeveer 1000 m2 groot), terwijl bebouwing maar op een klein gedeelte is toegestaan wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van mevrouw M.W.J.A. Swinkels voor het toekennen van een planschadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (07 06 100).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de Stichting Rechtsbijstand namens maatschap Linders-Mooren inzake het besluit tot afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding in verband met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (07 06 111).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 85.000,-- voor de sloop van de bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16 (Trienekes), een beperkte sanering ter plaatse, het aanpassen van de woning, het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het gebied en de externe begeleiding van dit alles (07 06 113).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt de reikwijdte van de stedenbouwkundige visie te groot. Deze zou beter in een later stadium kunnen worden opgesteld.

 

Toezeggingen

Het krediet van 85.000 euro wordt uitgesplitst over de verschillende kostenposten; de commissie wordt hierover geïnformeerd.

 

Advies commissie

Tenzij de toegezegde uitsplitsing van de verschillende kostenposten noodzaakt tot bespreking, acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.300,-- voor de verplaatsing van de kazemat, gelegen aan de Noordkade 28 te Weert (07 06 116) (onder voorbehoud collegebesluitvorming 5 juni 2007; wordt nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Kampershoek-Noord met de aantekening dat de plannen nog kunnen wijzigen in het kader van de ontwikkelingen rond het Frun-shopping en de Stadspoort (07 06 118).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is tevreden dat ook voor bedrijventerreinen beeldkwaliteitsplannen worden opgesteld. De gemeente kan sturen op duurzaamheid en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Weert Lokaal vindt het voorliggende voorstel vreemd, omdat dit kan wijzigen bij nieuwe ontwikkelingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

18.

Onderwerp

A.      Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden met opstallen gelegen aan de St. Sebastiaankapelstraat;

B.      Verstrekken van een krediet, groot € 3.750.000,--, ten behoeve van de aankoop en bijkomende kosten van de gronden met opstallen (07 06 112).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 mei 2007 om:

a.      kennis te nemen van de resultaten van het SEV-experiment visitatie Wonen Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 mei 2007 om:

a.      in te stemmen met de ontwerpaanpassingen van de welstandsnota 2004;

b.      de in de Woningwet voorgeschreven inspraakprocedure volgen;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

Dit agendapunt is van de agenda verwijderd.

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2007,

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,