ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 11-10-2007

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA), G.E.M. Gigase (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous

 

Ambtelijke ondersteuning

De Loo, M. van Aken, M. Arts, H. Sonnemans, L. Koppen, P. Kuppens

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·    mw. D. Blankers betreffende een niet-geagendeerd onderwerp: gezondheidsrisico´s van het verwijderen van groen in de leefomgeving;

·    dhr. J. de Rooij van Linssen CS Advocaten namens Lemmers Food Group m.b.t. agendapunt 7 (advies landsadvocaat in kwestie Lemmers);

·    dhr. C. Brans van Intratuin Weert inzake agendapunt 9 (bestuursopdracht PDV-lokatie).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 Spreekrecht de heer Brans

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 7 wordt vóór agendapunt 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 11-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 6 september 2007;

B.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 30 augustus 2007.

 

 

Beide advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 06-09-2007

 Advieslijst Opiniërende raad 30-08-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1       Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 september 2007.

5.3       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Naar aanleiding van een vraag van de fractie Weert Lokaal daaromtrent wordt toegezegd de commissie een tussenrapportage te doen toekomen inzake de schutterijenproblematiek.

Op verzoek van de SP zal wethouder Sijben nagaan of de brief aan de bewoners van de Boshoverweg over de problemen met de waterafvoer al is verzonden. De commissie wordt hierover geïnformeerd.

Een vraag van de CDA-fractie over de termijn inzake de Witte School wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2008, voor zover betrekking hebbend op deze  raadscommissie (raadsvoorstel 07 11 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt dat duurzaamheid te weinig terug te vinden is in de begroting.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2008

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van het advies van de landsadvocaat over het handhavingstraject in de kwestie Lemmers en de stand van zaken in deze.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is van mening, dat de gemeente voortvarend handhavend moet optreden. De firma Lemmers moet zich niet in de slachtofferrol plaatsen. Afgesproken wordt zo spoedig mogelijk de commissie te informeren over de nadere gegevens en eventueel een extra commissievergadering te organiseren. De griffier volgt het proces. Advocaat en omwonenden worden geïnformeerd als er een extra commissievergadering plaatsvindt.

 

Bestanden

 Brief landsadvocaat Lemmers

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP over de tarieven van de milieustraat en de vraag van de fractie Kernpunt over de vervuiling van de Tungelroyse beek worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdrachtinzake een PDV locatie in Weert (raadsvoorstel 07 10 159).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD stemt in met de bestuursopdracht, maar maakt zich wel zorgen om het tijdpad. Weert Lokaal vindt dat de kosten toegerekend moeten worden aan de ontwikkeling die ze veroorzaakt. Weert Lokaal ziet als knelpunten bij de ontwikkeling van Moesdijk de financiering (de kosten lopen in de verschillende varianten behoorlijk op) en organisatorische problemen (als de eigenaren niet willen meewerken is het plan niet uitvoerbaar). De fractie stelt voor om na de eerste stap op pagina 3 van de bestuursopdracht de afweging te maken om ofwel de Moesdijk ofwel Kampershoek-noord verder te ontwikkelen, waarbij vaststaat dat er op Moesdijk toch ook iets moet gebeuren. De PvdA vindt dat de bestuursopdracht scherper geformuleerd moet worden. Op pagina 1 moet als derde punt worden opgenomen dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de PDV-lokatie voor de binnenstad. De retailvisie moet als uitgangspunt worden meegenomen bij de branchering. Eerst de ontwikkeling van de Moesdijk onderzoeken, als dat geen PDV-lokatie kan worden bepalen wat er wel mee gebeurt, en daarna pas eventueel Kampershoek-noord ontwikkelen. Het CDA mist een richting in de bestuursopdracht. Het onderzoek naar ontwikkeling van de Moesdijk moet leidend zijn. De bestuursopdracht is in de richting van ontwikkeling van een PDV-lokatie op Kampershoek-noord geschreven. Het is niet efficiënt om twee ontwikkelingen geheel te onderzoeken en dan pas een keuze te maken. Eerst moet Moesdijk onderzocht worden, als dat niet haalbaar is, komt Kampershoek-noord pas in beeld. De SP is tegen het ontwikkelen van een nieuwe PDV-lokatie op Kampershoek-noord, omdat dat niet duurzaam is, de schaal niet bij Weert past en de burgers er niet op zitten te wachten. De fractie is voorstander van revitalisering van Moesdijk. De fractie Kernpunt vindt dat na het onderzoek naar de vitalisering van Moesdijk onderzoeksvariant 2 bekeken moet worden. De bestuursopdracht bevat een verdeeldheid; we moeten uitgaan van kansen, niet van bedreigingen. D66 heeft voorkeur voor optie 2. Kiezen voor Kampershoek-noord (PDV en frunshopping), maar tegelijkertijd ook duidelijkheid geven over een alternatief plan voor Moesdijk.

 

Toezeggingen

·        Op pagina 1 wordt als derde punt opgenomen dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de PDV-lokatie voor de binnenstad.

·        In de bestuursopdracht wordt vermeld, dat de retailvisie als uitgangspunt wordt meegenomen bij de branchering.

·        In het raadsvoorstel wordt een passage over communicatie opgenomen: wanneer wordt de raad weer geïnformeerd?

 

Advies commissie

De fractie VVD vindt dat het voorstel een hamerstuk kan zijn voor de raad. De fractie Kernpunt is voorstander van de ontwikkeling van een PDV-lokatie/frunshoppingcenter op Kampershoek-noord. De fractie SP is tegen een PDV-lokatie op Kampershoek-noord. Als aandachtspunten noemt Weert Lokaal het tussentijds inlassen van een beslismoment na stap 1 voor een heroverweging van het verdere proces. De fracties CDA en PvdA vinden de Roermondseweg leidend voor het totale traject en wensen een aanscherping daaromtrent in het stuk.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bestuursopdracht

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

10.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van de heer M. Kneepkens en mevrouw Y. Roebroek om een planschadevergoeding tot een bedrag van

€ 7.500,-- vermeerderd met wettelijke rente
(raadsvoorstel 07 10 163).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is tevreden met dit voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Een vraag van de fractie PvdA over het appartementencomplex Op de Bleek aan de Graafschap Hornelaan wordt beantwoord. De fractie PvdA uit tevens haar waardering voor de snelle en adequate beantwoording van vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter vermeldt een werkbezoek van de commissie aan de archeologische opgravingen in Kampershoek-noord op 12 oktober a.s. en een informatiebijeenkomst voor de commissie op 18 oktober a.s. en sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2007,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,