ADVIESLIJST COMMISSIE RO D.D. 10-05-2007

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

A.J. Egging (Kernpunt), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA)

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, M. Meertens, H. Sonnemans, T. Zusterzeel

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer Sieben bij agendapunt 8 (stand van zaken Lemmers Food Group).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 10-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.    Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 5 april 2007;

b.    Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 12 april 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Het overzicht met conclusies wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 05-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 18 april 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

N.a.v. een toezegging op de voortgangsrapportage is uitgedeeld een memo over half afgebouwde bouwwerken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder:  P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 20.000,-- ten behoeve van bodemsanering en herinrichting van een perceelsgedeelte aan de Spoorstraat/Coenraad Abelsstraat (07 05 081).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van de brief d.d. 13 april 2007 van wethouder Sijben inzake de vestiging van maatschap Koppen in landbouwontwikkelingsgebied Tungelroy (op verzoek van de fractie Kernpunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Brief is afdoende behandeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers Foodgroup (op verzoek van de fractie PvdA wordt hierbij betrokken de brief van omwonenden d.d. 27 maart 2007).

 

Toezeggingen

Wethouder overlegt met bedrijf en zorgt ervoor dat duidelijk wordt hoeveel kippen en eieren er nu en in de eindsituatie (zullen) zijn resp. worden verwerkt, incl. de aanvoer van buiten het bedrijf. Na het verkrijgen van eenduidige informatie worden ook de omwonenden geďnformeerd.

 

Conclusies

Onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering van 14 juni 2007, tenzij er dan nog geen eenduidige informatie beschikbaar is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van Paraplubestemmingsplan Industrieterrein De Kempen/Kanaalzone III (07 05 086).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

11.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst tussen de gemeente en Wonen Weert ten aanzien van de verkoop van de voormalige onderwijslocatie Hoogh Weert en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van deze concept-koopovereenkomst;

B.    Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 155.000,-- ten behoeve van de aankoop van het perceel O 2313 (07 05 080).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen van de fracties Weert Lokaal en de PvdA over de stand van zaken van de projecten Stationsstraat, Beekpoort en Witte School Boshoven worden beantwoord.

De informatiebijeenkomst van 16 mei 2007 gaat niet door, omdat er te weinig onderwerpen zijn. De informatiebijeenkomst van 21 juni 2007 zal worden verplaatst omdat op die dag de behandeling van de voorjaarsnota plaatsvindt. De commissie stemt in met de door Wonen Weert aangedragen onderwerpen voor het voorjaarsoverleg van 29 mei 2007.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2007

De voorzitter,                               De commissiegriffier,