ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 06-09-2007

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), R.W.M. Jeurissen (CDA), G.J.A. Marechal (PvdA)

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken, T. Passau, M. Arts, H. Sonnemans, T. Zusterzeel, K. de Vries

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Dhr. J. Briels maakt gebruik van het spreekrecht over een niet-geagendeerd onderwerp: gezondheidsrisico´s van kwartsstof uit puin, dat gebruikt wordt om wegkanten op te vullen.

 

Toezeggingen

Wethouder Sijben zegt toe meer gegevens over dit onderwerp te verzamelen en er dan in de commissie op terug te komen. Tevens stelt hij dhr. Briels op de hoogte van zijn bevindingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 06-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 14 juni 2007.

B.     Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 14 juni 2007

 

 

A.     Wordt ongewijzigd vastgesteld.

B.     Overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 14-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 18 juni en 27 juni 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: waterafvoer Boshoverweg: toegezegd wordt de bewoners schriftelijk ervan in kennis te stellen, dat het probleem bekend is en er in 2008 maatregelen worden getroffen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

 

De heer Van de Loo wordt door de commissie aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van nadere informatie m.b.t. Lemmers Food Group.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: er moet rust komen in deze zaak en duidelijkheid over de regeling in het bestemmingsplan. Hoge prioriteit voor bestrijden overlast. Blijven communiceren met bedrijf en juridische toetsing laten plaatsvinden. PvdA: vraag die gemeente moet beantwoorden is wat we willen met het bedrijf. Er moet een oplossing worden gevonden die zowel voor Lemmers als de omwonenden acceptabel is. Vraagt aandacht voor mogelijke gevolgen stankcirkel voor Laarveld en WOZOCO Boshoven. SP: verkeersdruk is te hoog, Boshoverbeek is vervuild en er is stankoverlast. Er moet niet meer gedoogd worden. Kernpunt: omvang bedrijf moet worden teruggebracht tot wat het gebied aankan en er moet niet meer worden gedoogd, maar gehandhaafd. CDA: handhaven en zorgvuldig kijken naar uitbreiding. D66: handhaven, vooral op milieugebied. WL: inzicht in cijfers krijgen en handhaven. WL vindt college niet doortastend genoeg. De bron van de stankoverlast moet worden aangepakt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Van belang zijn het verstrekken van gegevens geverifieerd door de accountant, controlerend optreden en juridische toetsing. Onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de oktobervergadering. De commissie verwacht dan conclusies van het college over de door de Lemmers aangeleverde gegevens. Tevens is er dan wellicht enige ervaring met de werking van het tweede biobed. 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen over stankoverlast door Van Gansewinkel en door Kirkels aan de Loozerweg, alsmede over verkooppunten voor biobrandstoffen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Aanpassen van de Welstandsnota 2004 (raadsvoorstel 07 09 136).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

10.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van DAS Rechtsbijstand, namens de heer M. Clement, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (raadsvoorstel 07 09 128).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding van de heer H. van Tulden en mevrouw L. Martens als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van het appartementencomplex ´Panorama de Hameij´;

B.      Toekennen van een planschadevergoeding tot een bedrag van € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente (raadsvoorstel 07 09 130).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand dat werd ingediend naar aanleiding van het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding namens de heer W. Mertens, Oud Boshoven 10 te Weert (raadsvoorstel 07 09 129).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van de plaatsing van vier lichtmasten aan de milieustraat annex gemeentewerf op in aanmerking komende percelen gelegen tussen de Rijksweg A2, de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg

(raadsvoorstel 07 09 137).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Opheffen van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (reserve BWS) en jaarlijks het verschil tussen de ontvangsten en betalingen BWS toevoegen aan de reserve Volkshuisvesting

(raadsvoorstel 07 09 138).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

 

15.

Onderwerp

Aangaan van een koopovereenkomst met de heer en mevrouw Rademaekers ten behoeve van vergroting van het plangebied Kerkplein Stramproy (raadsvoorstel 07 09 149).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen en acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Bespreken van het verzoek van het college van burgemeester en wethouders aan de commissie RO om advies inzake een verzoek om op een gedeelte van de verdieping van het pand Hoogstraat 15 een andere functie dan wonen toe te staan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen over systematiek afhandeling verzoeken om planschadevergoeding, bezoek aan archeologische opgravingen in Kampershoek-noord, Wulro en centrumgebied Leuken.

 

Toezeggingen

Er wordt een bezoek aan de archeologische opgravingen in Kampershoek-noord georganiseerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Afgesproken wordt de informatiebijeenkomst op 13 september a.s. niet door te laten gaan. Geïnteresseerden in het project sportpark St. Theunis/BC kunnen de openbare bijeenkomst over de sporthal en het verkeer bijwonen, die wordt gehouden op 11 september a.s. om 19.30 uur in de aula van het BC.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2007,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,