ADVIESLIJST COMMISSIE RO D.D. 05-04-2007

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

 

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), R.W.M. Jeurissen (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. Passau, H. Sonnemans

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Afmeldingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer J. Aendekerk uit Stramproy m.b.t. agendapunt 9 (grondexploitatie plangebied Kerkplein Stramproy).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 16 wordt na agendapunt 8 behandeld. Uitgedeeld is een memo d.d. 5 april 2007 over de stand van zaken betreffende de schutterijen in Weert.

 

Bestanden

 Agenda RO 05-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 1 maart 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 01-03-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 maart 2007;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder:  S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Intrekken van de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens gemeente Weert 1999 (07 04 064).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 15.795,30 als gemeentelijke bijdrage in de meerkosten van de bodemsanering Moeselpeelweg 8 (07 04 062).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de grondexploitatie voor het plangebied Kerkplein Stramproy;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.150.000,--, exclusief BTW (07 04 061).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening, dat het Kerkplein verkeersluw dient te blijven. De portefeuillehouder wordt verzocht alternatieve parkeermogelijkheden te onderzoeken. De parkeerproblematiek wordt voor de volgende commissievergadering geagendeerd.

 

Toezeggingen

·       Het college reageert schriftelijk naar de spreker m.b.t. zijn inbreng over de parkeerproblematiek.

·       De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over de parkeerbalans en mogelijke alternatieve parkeeroplossingen waaronder de zgn. blauwe zone.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Spreekrecht

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg (raadsvoorstel 07 04 056).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

In de vijfde regel van de paragraaf “aanleiding en doelstelling” van het raadsvoorstel het woord “besluit” vervangen door “collegebesluit”. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Afronden van de bestuursopdracht d.d. 15 juli 2004;

B.      Instemmen om geen planologische visie voor het sportpark SV Laar op te stellen;

C.      Instemmen om geen planologische visie voor de bufferzone op te stellen in afwachting van de ontwikkeling in de plangebieden Laarveld en Kampershoek-Noord (raadsvoorstel 07 04 065).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Rechtskundig Adviesbureau R&O te Barendrecht namens de heer E. Werz en mevrouw M. Hangx om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Binnenstad (07 04 057).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert sectie C nummer 02930, plaatselijk bekend Windmolen ongenummerd, ten behoeve van de beoogde verplaatsing van een kazemat (raadsvoorstel 07 04 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van de heer M. Kneepkens en mevrouw Y. Roebroek om een planschadevergoeding tot een bedrag van € 17.500,-- vermeerderd met wettelijke rente

(07 04 070).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vragen van Weert Lokaal of de planschadevergoeding in deze casus niet 4.400 euro hoger dient te zijn en hoe de gemeente in het algemeen de WOZ-waarde berekent (methode uit het SAOZ-rapport of op een andere manier) worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

15.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de concept-overeenkomst met betrekking tot het opheffen van de stankcirkel van het bedrijf Philips en de met deze opheffing samenhangende plannen (07 04 072).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vragen van het CDA hoeveel eenheden er worden gerealiseerd en welke oppervlakte deze hebben worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken Lemmers Foodgroup aan de hand van de artikel 40 RvO-brief d.d. 13 februari 2007 van de fractie D66 en de antwoordbrief van het college d.d. 23 februari 2007 (verzoek VVD).

 

Toezeggingen

Zie bij conclusies.

 

Conclusies

Het onderwerp wordt voor de meivergadering geagendeerd. Daarvóór wordt het dossier inzichtelijk gemaakt en aan de commissie beschikbaar gesteld en wordt de stand van zaken van de handhaving schriftelijk aan de commissie gemeld.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

·       N.a.v. de vraag van de fractie Kernpunt over de ontsluiting van het bedrijf WULRO Eierprodukten wordt toegezegd om vóór het zomerreces in de commissie Economische Zaken te rapporteren over de oplossing.

·       De vraag van de fractie Kernpunt over het niet afbouwen van enkele bouwwerken in het buitengebied (Pelmersheideweg 10 en Maaseikerweg 213) wordt toegezegd schriftelijk uitleg over deze twee casussen aan de commissie te verschaffen, alsmede een toelichting op het niet consumeren van bouwvergunningen, de termijnen die daarbij gelden en de mogelijkheden voor de gemeente om afbouwen af te dwingen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter en de commissieleden uiten hun ongenoegen over het feit dat wethouder Strous niet aanwezig was in de vergadering van de commissie zonder zich af te melden. Het feit dat wethouder Kirkels op hetzelfde tijdstip een inspraakavond in Stramproy diende bij te wonen, dreigde er toe te leiden dat de behandeling van agendapunten in het gedrang kwam.

De voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening verzoekt de leden van het college van B&W in hun agenda meer rekening te houden met de vergaderdata van de raadscommissies.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2007

De voorzitter,

 

De commissiegriffier,