AGENDA COMMISSIE RO D.D. 01-03-2007

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 01-03-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening d.d. 18 januari 2007;

b.      Kennisnemen van overzichten conclusies informatiebijeenkomsten d.d. 9 januari 2007 en 25 januari 2007.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 18-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 december 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder:  S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,-- ten behoeve van aanpassingen aan het terrein voor kermisexploitanten aan de Eindhovenseweg (raadsvoorstel 07 03 042).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Aanwijzen van een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Tungelroy-Noord en instemmen met beleidsregel LOG´s (07 03 037).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van bodemonderzoek aan de Roeventerpeelweg en deze ten laste brengen van de voorziening Bodemsanering (raadsvoorstel 07 03 024).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 januari 2007 om:

a.      kennis te nemen van de evaluatie van de milieuklachten in 2006;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening (BW07013016) (geagendeerd op verzoek van PvdA en VVD).

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

Mededeling

Het agendapunt is voor aanvang van de vergadering van de agenda afgevoerd.

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van  de herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 t/m 2009 (ISV-2) (07 03 031).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Voormalig WML-terrein Graafschap Hornelaan’ (raadsvoorstel 07 03 023).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ´Deken Sourenschool/Van Berloheem´ (raadsvoorstel 07 03 022).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Toekennen van het verzoek van de heer C.M. Jacobs om een planschadevergoeding als gevolg van de uitbreiding van de kapsalon van de heer M. Arits, gevestigd op de Pastoor Greijmansstraat te Stramproy (raadsvoorstel 07 03 028).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

15.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Roeventerpeelweg 2-4 alsmede voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg (07 02 025).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet, groot € 650.000,-- exclusief EAT, voor het Definitief Archeologisch Onderzoek (opgraving) van fase 1 (ca. 4 ha.) van het te ontwikkelen bedrijventerrein Kampershoek-noord (raadsvoorstel 07 03 030).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Van toepassing verklaren van de Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM starterslening en de productspecificaties VROM starterslening op de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Weert 2007 (raadsvoorstel 07 03 029).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Deelnemen aan de Federatie Welstand (raadsvoorstel 07 03 026).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 325.000,- (exclusief BTW) voor sloop-, bodemsaneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein gelegen aan de Graafschap Hornelaan / Maaslandlaan (raadsvoorstel 07 03 032).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Opnemen (eenmalig) van een bedrag ad. € 105.000,-- uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´ voor nieuw te treffen maatregelen aan de gemeentegebouwen in het kader van de veiligheid (raadsvoorstel 07 03 040).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RO 01-03-2007