AGENDA COMMISSIE RO D.D. 30-11-2006

 

1.

Onderwerp

Opening

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda RO 30-11-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 12 oktober 2006.

b.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomsten d.d. 19 oktober 2006 en 16 november 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 12-10-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 2 en 6 november 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2006 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuilles) (raadsvoorstel 06 12 184).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Horeca Nederland, afdeling Weert, om

het aantal dagen ten behoeve van incidentele festiviteiten te

verruimen (raadsvoorstel 06 12 189).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007.

B.      Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007 (raadsvoorstel 06 12 183).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Nota Grondprijsbeleid

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Stationsstraat e.o.”

(raadsvoorstel 06 12 201).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Vrouwenhof;

B.      Instemmen met het aanstellen van dhr. Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor (raadsvoorstel 06 12 197).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 288.000,- ten laste van de reserve Volkshuisvesting als bijdrage in de bouw van 119 sociale huurwoningen (raadsvoorstel 06 12 186).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidsnotitie betreffende het realiseren van

woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen

stedelijk gebied (raadsvoorstel 06 12 207).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van de SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer namens de heer M.M.M. Lenders en mevrouw A.M.P. Lenders-Van Hoeij om een planschadevergoeding (raadsvoorstel 06 12 205).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer J.H.G. Michels om een planschadevergoeding als gevolg van een verleende bouwvergunning voor het bouwen van een garage/caravan-stalling met tuinmuur op het perceel Willinkhof 4 (raadsvoorstel 06 12 203).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Deelnemen aan de Stichting ter bevordering van Ruimtelijke Kwaliteit in Limburg (raadsvoorstel 06 12 204).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties

17.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar

maken betreffende de realisatieovereenkomst herontwikkeling LLTB

terrein (voormalige Boerenbondlocatie e.o.) te Stramproy

(raadsvoorstel 06 12 198).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Pluimveebedrijf Verbo B.V. inzake het project Vrouwenhof.

B.      Verstrekken van een krediet van € 274.686,- voor het verkleinen van de stankcirkel van onderhavig bedrijf ten behoeve van dit project (raadsvoorstel 06 12 187).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009 (raadsvoorstel 06 12 199).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 30-11-2006