AGENDA COMMISSIE RO D.D. 23-02-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 23-02-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 19 januari 2006;

b.      Kennisnemen van overzicht conclusies project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 16 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst 19-01-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2        Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 2 februari 2006.

5.3        a. voortgangsrapportage toezeggingen korte termijn.

b. voortgangsrapportage toezeggingen lange termijn en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met de ondertekening van het Bestuursconvenant

Handhavings-samenwerking Limburg 2006-2010 en de daaraan

gekoppelde financiering (raadsvoorstel 06 03 036).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      akkoord te gaan met het gezamenlijk advies van deelnemende gemeenten inzake het Edelhertenproject;

b.      de gemeente Cranendonck hierover te informeren;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

8.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de evaluatie milieuklachtendienst 2005;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 10 januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de driemaandelijkse voortgangsrapportage milieuhandhaving 2005;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Instellen van het hoogste welstandsniveau voor de op de kaart aangegeven potentiële gemeentelijke stads- en dorpsgezichten;

B.      Vaststellen van het inventarisatieformulier voor gemeentelijke stads- en dorpsgezichten (raadsvoorstel 06 03 037).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

12.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel

Roeventerpeelweg 2-4 in verband met de door J.C. van de Vin

ingediende aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een

bedrijfsruimte aan de Roeventerpeelweg 2-4 alsmede voor het

perceel sectie AB nr. 1785 aan de Galgebergweg voor het verlenen

van bouwvergunning voor een zonder vergunning gebouwde

paardenstal (raadsvoorstel 06 03 025).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied

Stationsstraat (raadsvoorstel 06 03 027).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Toekennen van planschadeverzoeken van de heer E. Haanen,

Pelmersheideweg 4 te Swartbroek en de heer H.L.M. Vrenken,

Ittervoorterweg 72 te Swartbroek als gevolg van het onherroepelijk

worden van het bestemmingsplan ´Swartbroek´

(raadsvoorstel0603 029).

 

Bestanden

 Raadvoorstel

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Regionale woonvisie Weerterkwartier 2006-2010

(raadsvoorstel 06 03 038).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met het wijzigen van de Bouwverordening 1992 en de

bijbehorende overgangsbepalingen (raadsvoorstel 06 03 039).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 31 januari 2006 om:

a.      Van der Looy Projektmanagement BV te selecteren ten behoeve van de realisatie van het Kerkplein Stramproy;

b.      Dura Vermeer af te wijzen onder betaling van maximaal € 10.000,-- exclusief BTW voor de gemaakte ontwerpkosten;

c.       de onderhandelingen met Van der Looy Projektmanagement BV te starten om tot een realisatieovereenkomst te komen;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      de Nota Integrale Handhaving (deel A: Beleidskader) en het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

 

19.

 

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      in principe medewerking te verlenen aan de herbouw van de tweede bedrijfswoning en de realisatie van een extra woning aan de Vensteeg, ter dekking van het financiële tekort op de verplaatsing van het bedrijf naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG);

b.      de ondernemer (en adviseur), DLG en provincie in kennis te stellen van dit besluit;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 23-02-2006