AGENDA COMMISSIE RO D.D. 19-01-2006

 

 

 

 

Onderwerp

Herdenking Theo Halfers.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 19-01-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 1 december 2005.

b.      Kennisnemen van overzicht conclusies project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 6 december 2005.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 01-12-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 7 november 2005, 13 december 2005, 15 december 2005 en 22 december 2005.

5.3  a. voortgangsrapportage toezeggingen korte termijn.

b. voortgangsrapportage toezeggingen lange termijn en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 13 december 2005 om:

a.      De ontwerp beleidsnota milieuhandhaving vast te stellen;

b.      de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht volgen en een ieder in de gelegenheid stellen zijn/haar zienswijze naar voor te brengen;

c.       de vaststelling van de ontwerpnota ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening en de commissieleden in de gelegenheid te stellen opmerkingen en suggesties ten aanzien van de ontwerpnota te doen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 20 december 2005 om:

a.      in te stemmen met het uitvoeringsprogramma milieuhandhaving 2006, inclusief de constateringen ten aanzien van de restrisico´s;

b.      in te stemmen om per kwartaal een voortgangsrapportage te laten uitvoeren om de handhavingstaken gedurende het jaar te kunnen volgen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Instemmen met de uitvoering van het Ruimte voor Ruimte beleid

(raadsvoorstel 06 02 001).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 975.000,-- (exclusief BTW)

voor het bouw- en woonrijp maken, het aanpassen van het

bestemmingsplan inclusief onderzoeken en de externe begeleiding

van het project ten behoeve van de uitbreiding van het

industrieterrein Leuken-Noord (raadsvoorstel 06 02 007).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

11.

Onderwerp

Niet-ontvankelijk verklaren van het ingediende bezwaarschrift tegen het gevestigde voorkeursrecht op percelen ten oosten van Stramproy (raadsvoorstel 06 02 004).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Maria Wijngaard 14 in verband met het door de heer G. Korsten ingediende bouwplan voor het verbouwen van een berging en het bouwen van een zwembad (raadsvoorstel 06 02 008).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

13.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van 6 bezwaarschriften tegen het

voorbereidingsbesluit voor het gebied Vrouwenhof en omgeving

(raadsvoorstel 06 02 009).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van Rijvers Weert bv. (raadsvoorstel 06 02 011).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Afwijzen van het planschadeverzoek van de Stichting Rechtsbijstand

te Roermond namens de heer P.J.H. Smeets, Tobbersdijk 50, alhier,

als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan

“Boshoven/Vrakker-West” (raadsvoorstel 06 02 002).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Afwijzen van het ingediende verzoek om planschadevergoeding van H. van Nispen naar aanleiding van de bouw van 10 appartementen op het adres Valenakkerweg 8;

B.      Toewijzen van de ingediende verzoeken om planschadevergoeding van respectievelijk de heer A. Verspagen en van Langhout & Wiarda juristen te Heerenveen, namens de heer H. Wissink en mevrouw H. Wissink-Lenten, naar aanleiding van de bouw van hetzelfde appartementencomplex (raadsvoorstel 06 02 019).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

17.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AE 497) van mevrouw Th.J. Trienekens-Jentjes ten behoeve van het opheffen van de geluidscirkel van de schietinrichting en woningbouw in Altweerterheide;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 411.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het opheffen van de geluidscirkel van de schietinrichting en woningbouw in Altweerterheide (raadsvoorstel 06 02 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende

de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph, Stramproy

voor de periode 2006 t/m 2009 (raadsvoorstel 06 02 003).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

19.

 

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 november 2005 om vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de potentiële gemeentelijke stads- en dorpsgezichten het voornemen kenbaar te maken tot aanwijzing van het hoogste welstandsniveau voor de potentiële gemeentelijke stads- en dorpsgezichten conform welstandskaart.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 19-01-2006