AGENDA COMMISSIE RO D.D. 15-06-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 15-06-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 11 mei 2006.

b.      Kennisnemen overzicht conclusies per project, gepresenteerd in informatiebijeenkomst raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 17 mei 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 11-05-2006

 Geluidsfragment 1 

 Geluidsfragment 2 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2        Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 24 mei 2006.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op

deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het milieuverslag 2005 (raadsvoorstel 06 06 092)

(BW06052335).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Verlengen van het Milieubeleidsplan Weert 2002-2005

(raadsvoorstel 06 06 080) (BW06052321).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,-- (exclusief BTW)

voor het opruimen van de vervuiling van de openbare ruimte aan de

Roeventerpeelweg (raadsvoorstel 06 06 082) (BW06052313).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14

maart 2006 om:

a.      kennis te nemen van de stand van zaken verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek VROM regelgeving in Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening (BW06031403).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op

deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking

hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen nieuwe coördinatieregeling met betrekking tot

vergunningen voor projecten (raadsvoorstel 06 06 098) (BW06052305).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 865.000,-- (exclusief BTW) voor de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld, fase 1: de reconstructie van de weg Savelveld (raadsvoorstel 06 06 109) (BW06052307).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 375.000,-- (exclusief BTW) voor bodemsaneringswerkzaamheden van terreinen gelegen aan de Caelerweg in het bedrijventerrein Kampershoek (raadsvoorstel 06 06 091) (BW06052332).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen

(raadsvoorstel 06 06 090) (BW06052331).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding de Kempen;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.800.000,- voor het bouw- en woonrijp maken, de daarmee gemoeide kosten van voorbereiding, externe begeleiding en aanpassing van het bestemmingsplan (raadsvoorstel 06 06 089) (BW06052330).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Ongegrond verklaren bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Stationsstraat e.o. (raadsvoorstel 06 06 087) (BW06052328).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Beslissen op bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand te Leusden

namens de heer W.M.M. Mertens, Oud Boshoven 10 te Weert tegen

het besluit van de raad van 15 december 2005, waarbij het verzoek

om vergoeding van planschade van de heer W.M.M. Mertens is

afgewezen (raadsvoorstel 06 06 093) (BW06052341).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Beslissing op bezwaar van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam namens

de heer en mevrouw Verspagen, Valenakkerweg 10 tegen het besluit

van de raad van 2 februari 2006, waarbij aan de heer en mevrouw

Verspagen een bedrag aan planschadevergoeding is toegekend

(raadsvoorstel 06 06 096) (BW06050916).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Vaststellen van de regionale woonvisie Weerterkwartier 2006-2010

(raadsvoorstel 06 06 095) (BW06050210).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van de voor de verplaatsing en nieuwbouw van de milieustraat annex gemeentewerf in aanmerking komende percelen gelegen tussen de Rijksweg A2, de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg (raadsvoorstel 06 06 094) (BW06051608).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 1.000.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de aanleg van de rotonde Ringbaan West en de aansluiting Straevenweg (raadsvoorstel 06 06 110) (BW06053005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

27.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AA 478 en AA 580) van de fam. Derckx ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 500.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek (raadsvoorstel 06 06 084) (BW06052310).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de ruil, verwerving en schadeloosstelling van het eigendom van mevrouw DPC Leijssen, mevrouw KPL Leijssen, de heer PHM Leijssen en de maatschap Leijssen ten behoeve van het realiseren van woningnbouw in Tungelroy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.000,- voor de verwerving van het verschil in te ruilen oppervlakte ad 2390 m2, schadeloosstelling voor het intrekken van de  milieuvergunning en bijkomende kosten ten behoeve van het realiseren van woningbouw in het dorp Tungelroy (raadsvoorstel 06 06 083) (BW06052303).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot de verwerving van het eigendom van de Holding O.G Wiermans BV, De Fuus 5-7 te Weert;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 1.052.000,-- ten behoeve van de aankoop, sloop, sanering en bijkomende kosten van de percelen Houtstraat 8, 8A en Straevenweg 26 (raadsvoorstel 06 06 088) (BW06052329).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Van der Looy Projektmanagement BV. voor het ontwikkelen en realiseren van het project ´Kerkplein Stramproy´(raadsvoorstel 06 06 111).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

30.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 april 2006 om:

a.      akkoord te gaan met de gemeenschappelijke reactie op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening (BW06041127).

 

Bestanden

 B&W-advies 1

 B&W-advies 2

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 15-06-2006