AGENDA COMMISSIE RO D.D. 12-10-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 12-10-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 7 september 2006, met wijzigingsvoorstel griffier.

b.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 30 augustus 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 07-09-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 september 2006.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2007, voor zover betrekking hebbend

op deze portefeuilles (raadsvoorstel 06 11 167).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit omgeving Nelissenhofweg (Bisschoppelijk College/KMS) (raadsvoorstel 06 11 165).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Afwijzen planschadeverzoek van de Stichting Rechtsbijstand te Roermond namens de heer W.M. Linders, Tobbersdijk 64 te Weert als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan “Boshoven/Vrakker-West” (raadsvoorstel 06 11 166).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de ´Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert´.

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,-- ten laste van de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van het verstrekken van startersleningen (raadsvoorstel 06 11 164).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Besluiten tot het overhevelen van het restant “krediet proefsleuven” d.d. 6.6.2005 van € 45.000 naar het “krediet Definitieve Archeologische Opgravingen (DAO´s) Laarveld fase1”;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 89.000 ten behoeve van de DAO´s in fase 1 Laarveld (raadsvoorstel 06 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vestigen voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht

gemeenten ten behoeve van de herontwikkeling van percelen aan

Beekpoort en Nazarethsteeg (raadsvoorstel 06 11 174).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken onderwerp bouwen van woningen aan de Trancheeweg

(stukken liggen in leeszaal).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 augustus 2006 om de lijst met locaties van compensatiewoningen in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling, 2e tranche ter kennis te brengen van de commissie Ruimtelijke ordening (BW06081558).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 12-10-2006