AGENDA COMMISSIE RO D.D. 11-05-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 11-05-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 23 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 23-02-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2        Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 en 16 maart en 20 april 2006.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 maart

2006 om:

a.      de beleidsnota milieuhandhaving vast te stellen;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 110.000,- (exclusief BTW) ten behoeve van de inhaalslag actualisatie van bestemminsgsplannen (raadsvoorstel 06 05 064).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 147.800,-- voor de

bekostiging van voorkomende werkzaamheden in het kader van het

afronden van de voorbereidingsfase van het project Kerkplein

Stramproy, het slopen van het voormalige gemeentehuis en

eventueel de Rabobank en de communicatie met de bewoners van

Stramproy (raadsvoorstel 06 05 063).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Toekennen van een verzoek om planschadevergoeding van de heer P. Rijks, Vrakkerstraat 125 te 6002 AV Weert als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker West´ (raadsvoorstel 06 05 062).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Peerlings-Briels naar aanleiding van het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Buitengebied 1998´ (raadsvoorstel 06 05 066).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-beleidsnota Kanaalzone I en deze nota als uitgangspunt nemen voor het op te stellen bestemmingsplan voor het betreffende gebied (raadsvoorstel 06 05 069).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AA 579) van de heer A.J.C. Bernaerts en van mevrouw M.M.W. Liebens ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000,- voor de verwerving van het perceel ten behoeve het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek (raadsvoorstel 06 05 065).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 april 2006 om:

a.      kennis te nemen van de tien inspraakreacties en vaststellen van het eindverslag inspraak, waarbij het plan op 4 punten wordt aangepast;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 11-05-2006