AGENDA COMMISSIE RO D.D. 07-09-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda RO 07-09-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 15 juni 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 15-06-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2        Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 24 mei 2006, 12 juni 2006, 22 juni 2006 en 28 juni 2006.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.572,-- voor de

gemeentelijke bijdrage in 2002 in diverse bodemsaneringsprojecten

(raadsvoorstel 06 09 142).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

In principe medewerking verlenen aan de verplaatsing van een drietal varkenshouderij-bedrijven van de maatschap Koppen, p.a. Molensteeg 6, Tungelroy, naar een nieuwe locatie aan de Maaseikerweg binnen het zoekgebied Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), zoals aangeduid in het Reconstructieplan (raadsvoorstel 06 09133).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 Geluidsfragment 7

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen en

instemmen met toepassen GPR-gebouw als toetsingsinstrument

(raadsvoorstel 06 09 128).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Toelichting

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding Leuken-Noord (raadsvoorstel 06 09 127).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10A.

Onderwerp

Ruimte voor Ruimte.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 2.600.000,-- exclusief BTW

ten behoeve van de herinrichting van het openbaar gebied en de

ontwikkeling van het entreegebied van Kanaalzone I

(raadsvoorstel 06 09 125).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,-- ten behoeve van aanpassingen aan het terrein voor kermisexploitanten aan de Eindhovenseweg (raadsvoorstel 06 09 148).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van bestemmingsplan Bedrijventerrein Savelveld e.o’, tevens inhoudende een partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied 1998, artikel 30 herziening Buitengebied 1998, Kern Stramproy, “Stramproy-West” en “Savelveld” (raadsvoorstel 06 09 147).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen in het gebied Vrouwenhof waarop de Wet

voorkeursrecht gemeenten van toepassing is

(raadsvoorstel 06 09 146).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van een aangevuld bekostigingsbesluit ten behoeve van

het bestemmingsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 06 09 145).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Vrouwenhof

(raadsvoorstel 06 09 131).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

17.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondexploitatie van het project Pastoor Frantzenstraat – Chroniek;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.333.000,00 voor de rioolvervanging en totale herinrichting van de openbare ruimte in Pastoor Frantzenstraat, Leo Driessenstraat, Van Halenstraat (gedeeltelijk) en Serviliusstraat (gedeeltelijk) en inrichting openbare ruimte Neranushof en Langeniusstraat (raadsvoorstel 06 09 136).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

18.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Van de Meerakker Holding B.V., Houtstraat 12 ten behoeve van de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Straevenweg-Houtstraat en de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 712.000,-- voor de verwerving van het perceel en kosten deskundige bijstand en notaris ten behoeve van het realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen Straevenweg en Houtstraat en de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I (raadsvoorstel 06 09 126).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van dhr. M.J.E.W van Nieuwenhoven en mw. W.C.M.H. van Nieuwenhoven-Peerlings aan de Kraanweg 8, in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.      Verstrekken van een krediet van € 409.500,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel sectie T nr. 1532 (ged.) (raadsvoorstel 06 09 130).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar

maken betreffende de overeenkomst met Wonen Weert inzake de

realisering van woningbouw aan de Pastoor Frantzenstraat

(raadsvoorstel 06 09 135).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Meulen Projectontwikkeling BV inzake het project Vrouwenhof;

B.      Verstrekken van een krediet van € 3.750.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van een aantal percelen ten behoeve van dit project (raadsvoorstel 06 09 152).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het convenant tussen de gemeenten Nederweert en Weert over Pannenweg – Kampershoek – Stadspoort (raadsvoorstel 06 09 153).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

23.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 juni 2006 om:

a.      kennis te nemen van de reactie van de gemeente aan het Ministerie van VROM betreffende het verzoek tot het toepassen van maatwerk in de gemeente Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juli

2006 om:

a.      akkoord te gaan met het eindverslag Inspraak en verslag vooroverleg aangaande bestemmingsplan Stationsstraat e.o.;

b.      het ontwerpbestemmingsplan op basis van de voorgestelde aanpassingen als ontwerp ter visie te leggen;

c.       kennis te nemen van schetsplan 2 in het kader van de herontwikkeling van het plangebied Stationsstraat e.o.;

d.      het eindverslag en verslag vooroverleg ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke ordening.

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Brief fractie SP d.d. 4 juni 2006 inzake woningbouw op de locatie Uilenweg/Nobellaan, inhoudende het verzoek om in de commissie RO over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Uitbrengen advies aan college ter zake van de concept-notitie

“Functies op de verdiepingen in de binnenstad – Beleidsnotitie”.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst RO 07-09-2006