CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 11-05-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), G.J.W. Gabriëls (WL), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (VVD)

 

 

Plaatsvervangende leden

A.F. van Eersel (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens (WL), H.W.J. Coolen (CDA) en A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts, L. Koppen, H. Driessens, M. van Aken, R. Kolkmeijer, R. van Ekeren

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. Van Berlo van het comité geluidsoverlast Boshoven, m.b.t. de agendapunten 8, 12 en 13 (samen). Dit spreekrecht zal worden uitgeoefend bij agendapunt 8.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht

 Tekst spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er is een vraag met actualiteitswaarde voor wethouder Kirkels. Een rondvraag wordt aan de agenda toegevoegd.

Het verslag van de hoorzitting Lemmers ligt op tafel.

Bij agendapunt 11 (HCE) is de tekst van het spreekrecht van de heer Ehrends in de vorige commissievergadering ontvangen bij wijze van contra-expertise.

 

Bestanden

 Agenda 11-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 6 april 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 06-04-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 april 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: De antwoordbrieven op brief nummers 107, 131, 133, 139 t/m 142 en 145 worden opgevraagd.

5.3: De informatie over het Beekstraatkwartierproject wordt verstrekt op 26 mei 2011. Het CDA merkt op dat de werkprocessen van de bouwinspecteurs er eerder dan 1 oktober 2011 moeten zijn gelet op het FLOW-traject. Over CZW schetst wethouder Litjens de stand van zaken. Op verzoek van het CDA wordt deze toezegging van de voortgangsrapportage verwijderd. De projectenrapportages zijn nog niet ontvangen en moeten volgens het CDA niet via de TILS-lijst beschikbaar worden gesteld. Wethouder Kirkels geeft aan dat het college deze zal aanbieden ter agendering in de raadscommissie. Weert Lokaal merkt bij punt 24 op dat het raadsvoorstel HCE nog niet dienovereenkomstig is aangepast.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens, H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vraag of er een besparing op de hogere kosten voor telefonie kan worden bereikt door mobiele telefoons na werktijd niet meer te gebruiken wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers.

 

Toezeggingen

De opmerkingen vanuit de commissie worden betrokken bij het besluit dat het college op 17 mei 2011 gaat nemen over de zienswijze en de tijdelijke ontheffing.

 

Conclusies

De commissie heeft haar verontrusting uitgesproken over de financiering en realisatie van de nieuwbouw, het uitvoeren van het stappenplan en het aantal eieren dat op basis van de thans geldende regelgeving kan worden verwerkt voor de firma Lemmers.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het uitvoeren van onderzoeken geluidsoverlast Boshoven, Hushoven en Suffolkweg Zuid.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is akkoord met het voorstel en vindt dat de maatregelen tegen geluidshinder tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd met de aanleg van de rotonde. D66 is blij dat de Suffolkweg-zuid wordt meegenomen. De resultaten van het experiment met stiller asfaltbeton bij Nuenen moeten door het college worden opgevraagd. De fracties SP, PvdA en Weert Lokaal stemmen eveneens in met het voorstel. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat maatregelen worden getroffen voor de leefbaarheid. Deze kan immers ook worden aangetast door geluidsoverlast als de wet wordt nageleefd. Weert Lokaal wijst op het belang van een goede communicatie. Het CDA wijst er op dat er wettelijk gezien geen maatregelen genomen hoeven te worden door de gemeente. Doordat dit toch gebeurt zal men ook op andere plekken in Weert verwachten dat er onderzoeken plaatsvinden naar geluidsoverlast. Vantevoren dient de norm te worden vastgesteld die in dit soort gevallen wordt gehanteerd. Bij de financiering staat aangegeven dat dekking mogelijk is uit ISV-3, de algemene reserve en vanuit de provincie. Het CDA vraagt zich af of dit reëel is. De VVD stelt dat behoorlijk bestuur vooruit denken veronderstelt. Het is echter wel zaak om geluidsoverlast niet te verwarren met geluidshinder. Geluidsmaatregelen kunnen weer andere hinder opleveren.   

 

Toezeggingen

Het verslag van de informatiebijeenkomst in Boshoven wordt verbeterd, de aanwezigen vanuit Boshoven worden hiervoor benaderd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht mevrouw van Berlo

 Tekst spreekrecht

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het vierde verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA en D66 zijn van mening dat het resterende bedrag moet worden besteed aan de herinrichting van de Noordkade, waarom al lang wordt verzocht. Weert Lokaal merkt op dat de beschikking van de provincie lang op zich laat wachten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

 

 

 

9A.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de PvdA-fractie over hoe een publicatie in Dagblad De Limburger waarin 4 woningen in de Kerkstraat en 8 woningen in de Sutjensstraat te koop worden aangeboden zich verhoudt tot de planvorming voor Kerkstraat 99-101 wordt ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de tweede tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Toezeggingen

Het dossier Poort van Limburg wordt ter inzage gelegd voor de commissiebijeenkomst van 26 mei 2011. Of de vergadering al dan niet in beslotenheid dient plaats te vinden wordt nog bezien. Overzicht van afwijkingen ten opzichte van beschikbaar gesteld krediet voor 26 mei 2011 beschikbaar stellen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000,- voor het opzetten van het Hippisch Centre of Excellence in Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat het raadsvoorstel niet is aangepast ondanks dat dit is toegezegd. In de subsidievoorwaarden zou worden opgenomen, dat bij een overschot op de exploitatie (bij winst uit bijvoorbeeld trainingsprogramma’s) middelen tot het maximale subsidiebedrag terugvloeien naar de gemeente/GOML.

Het CDA heeft moeite met de beeldvorming en verwachtingen rondom het paardenhuis en het opleidingsperspectief van Citaverde. Wat zijn de resultaten na enkele jaren? Het paardenhuis heeft een economische functie en is geen ruimtelijke ordeningsaangelegenheid. Het CDA stelt de positie van het college in dit project ter discussie. Het college heeft uiteraard een mening, maar het lijkt er op dat het college klakkeloos overneemt wat de initiatiefnemer aandraagt. Het college toetst niet aan de verwachtingen die omtrent dit project bestaan en neemt zitting in de Raad van Toezicht van de Stichting. De toelichting van dhr. Ehrends kan niet worden aangemerkt als een contra-expertise. Het college dient daarvoor zorg te dragen en niet de projektleider/lobbyist dhr. Wulfse. In de contra-expertise dient niet de nadruk te liggen op het belang van de paardensport, maar op hoe het plan economisch in elkaar zit en de behoefte aan dit initiatief. De ondernemers vinden dat de besluitvorming bij de gemeente traagt verloopt, maar de raad is altijd kritisch geweest en het rapport uit 2009 is door het college nog steeds niet aan de raad voorgelegd. De CDA-fractie merkt op dat uit de begroting blijkt dat de ambitie is verlaagd. De beloning van €100,- per uur voor de directeur en de bedrijfsleider is erg hoog voor een beginnend bedrijf. De eerste jaren zal er een tekort op de exploitatie zijn. De omzetcijfers zouden onderdeel moeten uitmaken van de contra-expertise. Aangegeven wordt dat HCE een functie heeft voor de paardensport, maar het gaat erom of HCE een functie heeft bij de economische structuurversterking. Er zou een commerciële partij moeten meedoen als medefinancier. De stichting HCE is nog niet opgericht, niet duidelijk is wie in deze stichting deelneemt. De gemeente heeft geen budget voor HCE. Het benodigde bedrag van € 350.000,- kan niet uit de GOML-gelden worden gehaald en evenmin uit de DESM-gelden. Naar de mening van het CDA dient de financiering te geschieden vanuit het budget voor de economische structuurversterking. Het CDA heeft moeite met het door de gemeente investeren in faciliteiten voor paarden, terwijl er elders in de wereld mensen honger lijden. De PvdA-fractie stelt dat er bezuinigd moet worden. Hierbij wordt met name gekeken naar de niet-wettelijke taken. Investeren in dit particulier initiatief is geen wettelijke taak van de gemeente. De PvdA beraadt zich nog over het al dan niet instemmen met voorliggend voorstel. Voor wat betreft de financiering en de beloningen voor directeur en bedrijfsleider, alsmede de contra-expertise wordt aangesloten bij de opmerkingen van het CDA. De PvdA wijst er op dat als dit project doorgang vindt de vergunningverlening ook op orde moet zijn. De SP stemt niet in met het voorstel omdat de gemeente flink moet bezuinigen op bijvoorbeeld buurthuizen en verenigingen. D66 beseft dat er bezuinigd moet worden, maar vindt dat de opbouw van een kenniscentrum een duidelijke economische meerwaarde heeft. Voor wat betreft de financiering en de facilitering van de vergunningverlening sluit D66 zich aan bij CDA en PvdA. D66 vindt het een goede zaak dat de gemeente door deelname in de stichting een vinger aan de pols kan houden en stemt in met het voorstel. De VVD sluit zich aan bij de standpunten van D66 en merkt op dat de impact van de paardensport voor Weert duidelijk is geworden op Koninginnedag. GOML gaat uit van het multiplier-effect, die kans moet benut worden, nu het bedrijfsleven wil investeren. In deze tijd van bezuinigingen moet er ook nog geïnvesteerd kunnen worden. De mensen uit de paardenbranche zijn enthousiast over dit initiatief. De VVD steunt het voorstel. De PvdA wil het voorstel als bespreekstuk agenderen voor de raad.  

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt aangepast zoals Weert Lokaal heeft voorgesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief met aanvullende informatie

 HCE Rapportage

 Toekomstvisie voor de Limburgse paardensport

 HCE Business-case

 HCE Intentieverklaring

 HCE Positionpaper

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de voorstellen ten aanzien van de verkeersafwikkeling Ringbaan Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is akkoord met het voorstel. Het CDA stelt dat het rapport van Arcadis uit 2010 eerder beschikbaar had moeten worden gesteld. Het is een goede zaak dat regionaal naar de verkeersproblematiek wordt gekeken. De bestuursopdracht over de Westtangent moet in dit kader worden uitgewerkt. Deze geeft verlichting voor de problematiek van de Randweg, die overigens best meevalt ten opzichte van andere gemeenten. Het verbeteren van de verkeersdoorstroming moet worden afgewogen ten opzichte van de leefbaarheid van de omwonenden. CDA en PvdA vragen naar de dekking van de kosten. Het CDA wil inzicht in de lijst van projecten waarvoor nog geen budget beschikbaar is. Weert Lokaal is vóór een regionale aanpak van de verkeersproblematiek, stemt in met VRI’s op de kruispunten, attendeert op een groene golf en verzoekt rekening te houden met gehandicapten op de fietsbrug Ringbaan noord-Wiekendreef. De fractie stemt in met het voorstel. De PvdA vindt verkeerslichten beter bij Ringbaan noord-Wiekendreef. De dekking dient grotendeels uit de grondexploitatie te komen.

 

Toezeggingen

De projectenlijst bij de structuurvisie wordt geactualiseerd en toegezonden. Het college maakt een raadsvoorstel voor een VRI bij Ringbaan noord-Wiekendreef.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de Spiraalrotonde Eindhovenseweg – Ringbaan-Noord, totaalkrediet € 4.119.500,-.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt aandacht voor het fietsverkeer op Centrum-noord en vindt dat vóór aanvang van de werkzaamheden geregeld moet zijn dat er geen auto’s op de weg parkeren, de VRI bij de St. Luciastraat is aangepast, mensen veilig aan de overkant van de Hushoverweg komen en er overal veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers komen. De extra belasting voor de Trancheeweg is niet wenselijk. Het extra verkeer zou via de Kempenweg moeten worden geleid. Het CDA vindt de omleidingsroutes knelpunten bij het voorstel. De tijdelijke oplossing Trancheeweg-Geuzendijk-Budel is een verbetering voor de bewoners van Boshoven ten opzichte van de eerder gepresenteerde maatregelen. Het CDA vraagt zich af of er nog extra kosten zijn te verwachten. Het budget uit de stelpost verkeer & vervoer t/m 2011 gaat op aan dit project. Dit kan tot financiële problemen in de toekomst leiden. Weert Lokaal hoopt dat het terugplanten van de bomen in de middenberm goed verloopt. De fractie vindt het een goede zaak dat de bewoners in de klankbordgroep van de gemeente participeren.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt aangepast (de tekst op pagina 6 bovenaan klopt niet ten opzichte van het aangenomen amendement over de kredietstelling).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Architectonische Visie Spiraalrotonde

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011 om in te stemmen met de evaluatie van de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph Stramproy.

 

Toezeggingen

Op pagina 2 van de prestatieafspraken wordt onderaan het juiste percentage vermeld.

 

Conclusies

De commissie zijn haar complimenten uit over voorliggende prestatieafspraken.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.55 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,