CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 06-04-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA) en H.J.H. Beuvens (SP)

 

 

Plaatsvervangende leden

L.F.A. Heuvelmans (PvdA) en P.P.E. Lempens (SP)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens (WL) en A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, dhr. Aben (PRC), T. van Tilburg, M. Arts, P. Verhappen en M. van Aken

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en de plaatsvervangers.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·          de heer Hendrikx over een niet-geagendeerd onderwerp: de oversteek bij de Eindhovenseweg;

·          de heer R. Ehrens (bondscoach springruiters) over het niet-geagendeerde onderwerp HCE.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment de heer Hendrikx

 Geluidsfragment de heer Ehrens

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 6 (HCE) wordt in de volgende raadscyclus behandeld.

Wethouder Kirkels doet enkele mededelingen:

1.      initiatief wellnesshotel Dennenoord vindt geen doorgang, omdat de investeerder niet bereid geweest aan de  structuurvisiefondsafdrachten e.d. bij te dragen.

2.      glasvezelnetwerk: is aangebracht in de kern Stramproy. De initiatiefnemer wil nu bezien of de kerkdorpen en het stedelijk gebied van Weert kunnen worden voorzien van een glasvezelnetwerk. Het is de bedoeling in 2011 92% van de woningen in het stedelijk gebied en 8% van de woningen in het buitengebied aan te sluiten.

3.      er is een initiatief van enkele woningcoörperaties en gemeenten gericht op huisvesting van buitenlandse werknemers. Weert is hier jammer genoeg niet bij betrokken. Weert loopt voorop op het gebied van huisvesting van buitenlandse werknemers. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.

 

Bestanden

 Agenda 06-04-2011

 Geluidsfragment vaststelling agenda

 Geluidsfragment woord wethouder Kirkels

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 3 maart 2011, met wijzigingsvoorstel van mw. Beenders (PvdA) d.d. 14 maart 2011.

 

 

De commissie stemt in met het wijzigingsverzoek van mw. Beenders. De advieslijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 03-03-2011

 Wijzigingsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: Het CDA vraagt naar de stand van zaken bij brief nr. 70. Dit zal worden nagegaan (TOEZEGGING). Van de brieven nrs. 67, 82, 92 en 96 worden kopieën opgevraagd.

5.3: De vragen over de actiepunten 22, 28, 31 en 62 worden ter vergadering beantwoord. Het raadsvoorstel over HCE wordt aangepast in die zin, dat opbrengsten terugvloeien naar de gemeente (TOEZEGGING). Actiepunt 57 gaat pas na behandeling van de voortgangsrapportage af. Nagegaan wordt of de dekking van de kosten inzake het bomenbeleidsplan uit de personele onderuitputting mogelijk en wenselijk is (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000,- voor het opzetten van het Hippisch Centre of Excellence in Weert.

 

 

Dit onderwerp is van de agenda verwijderd. Het wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende commissie- en raadscyclus.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief met aanvullende informatie

 HCE Rapportage

 Toekomstvisie voor de Limburgse paardensport

 B&W-besluit

 HCE Business-case

 HCE Intentieverklaring

 HCE Positionpaper

 Geluidsfragment de heer Ehrens

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van tussenrapportage complex Poort van Limburg.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vraagt zich af of de achterstanden in de oplevering gevolgen hebben voor het verkrijgen van subsidies, of UWV verplicht is tot schadevergoeding nu zij de lokatie niet gaan huren en of er andere huurders kunnen worden gevonden. Op 14 april 2010 is een wijziging van een bouwvergunning aangevraagd. De noodzakelijke gegevens zijn nog niet ingediend door aanvrager. Nu pas dreigt de gemeente met een bouwstop. D66 vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek naar geïnteresseerden in de commerciële ruimten.

Het CDA merkt op dat veel schriftelijk ingediende vragen niet afdoende zijn beantwoord. Bovendien zijn deze ambtelijk beantwoord en niet door het college. De raad moet afgewogen keuzes kunnen maken over de aanvullingen op het bestek (meerwerk in relatie tot de kosten). De kostenverhogende werkzaamheden worden nu aan de commissie voorgelegd en de raad moet in juli extra krediet beschikbaar stellen. Het college had de raad de vraag moeten voorleggen welke meerkosten de raad wenselijk acht en op basis daarvan een aanvullend krediet moeten vragen. In de voorliggende rapportage wordt gesproken over een casco oplevering, terwijl bij de kredietstelling in 2009 is uitgegaan van een Turn Key-overeenkomst met Hoogveld. Het CDA stelt aanvullende vragen op de vragen en antwoorden nrs. 5, 6, 13 en 22. Heeft de gemeente, nu het UWV afhaakt vanwege de door het kabinet aangekondigde bezuinigingen, recht op schadevergoeding? Op grond van de artikelen 4 en 5 uit de intentie-overeenkomst kon het UWV simpelweg de datum laten verstrijken zonder ergens toe verplicht te zijn. Het gebouw hoeft nu niet meer multifunctioneel gemaakt te worden. Kan de schade worden beperkt door het geheel of deels aan derden te verhuren? De raad moet instemmen met de parkeervoorzieningen voor de heer Nelissen.

Weert Lokaal verzoekt aan de rapportage toe te voegen dat de raad direct wordt geïnformeerd indien er sprake is van een activiteit waarbij de kosten een bedrag van € 250.000,- te boven gaan. Als de kosten worden doorberekend aan de verenigingen die van de Poort van Limburg gebruik gaan maken, maakt Weert Lokaal zich zorgen over de betaalbaarheid voor de verenigingen.

PvdA en SP maken zich zorgen over het projekt. De raad stelde in 2009 een krediet beschikbaar voor een Turn Key-projekt zonder afwerking. Er zijn harde afspraken gemaakt en de rekening moet nu niet naar de raad worden geschoven. Turn Key opleveren betekent zonder meerkosten. Als die er toch zijn heeft het college een probleem.

 

Toezeggingen

·          Het college zal de nadere vragen over vraag en antwoord nr. 31 van het CDA beantwoorden.

·          Aan de rapportage toevoegen dat de raad direct wordt geïnformeerd indien er sprake is van een activiteit waarbij de kosten een bedrag van € 250.000,- te boven gaan.

·          De afsprakenset met de heer Nelissen inzake het parkeren wordt vooraf afgestemd met de raad.

·          In de volgende rapportage wordt inzicht gegeven in het voorbereidingskrediet Sociale Zaken en hoe dat is gebruikt.

·          bezien of onderbrengen van Sociale Zaken in stadhuis mogelijk is en in hoeverre dat de verhuurbaarheid van het BVG vergroot.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

8.

Onderwerp

1.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer M.M.M.F. Beelen en mevrouw A.M.M. Fonteijn inzake het plan Laarveld.

2.  Verstrekken van een krediet van € 1.125.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel gemeente Weert, sectie W nummer 489 (ged.) groot ca. 32.500 m2.

3.  Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het bijgevoegde taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat de prijs conform de gemeentelijke normen is. Het zou beter zijn geweest een optie-overeenkomst te sluiten, waarbij jaarlijks optierente wordt betaald en er een recht op koop is in plaats van een plicht tot koop.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor bedrijventerrein Kampershoek”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP was tegen het principebesluit. De fractie vindt dat er een nieuwe draagvlakmeting moet komen waarin rekening is gehouden met de kritiek uit de binnenstad op de vorige draagvlakmeting. De SP geeft aan dat er moet worden gezorgd voor een 100% opkomst.

D66 is akkoord met het voorstel, maar vindt dat er inzicht moet worden gegeven in hoe de draagvlakmeting in zijn werk gaat. De tekst van artikel 14 lid 2 is erg onduidelijk.

De PvdA vraagt zich af of er nu wel draagvlak is voor deze regeling. Het geld dat de gemeente heft van de ondernemers wordt in een stichting ondergebracht. De raad moet inzicht krijgen in hoe dat geld wordt besteed. De VVD is niet akkoord met dit laatste. Voor de free riders is het een probleem als voor een bedrijfspand dat niet verhuurd is de eigenaar toch wordt belast. Dit behoort echter tot het ondernemersrisico.

Weert Lokaal is blij dat de free riders worden aangepakt en stemt in met het voorstel.   

Het CDA is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Bij welke opkomst de uitslag geldig is wordt ambtelijk naar de heer P. Lempens gemaild.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer S. Moonen, Vloedmolenweg 13 te Stramproy, om medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van zijn bedrijf.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat de verzochte wijziging van het bestemmingsplan leidt tot een verbetering van de bebouwing ter plaatse en van de omgeving. Hiermee kan vooruit worden gelopen op het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. In het raadsvoorstel worden de plannen en bedoelingen van de heer Moonen niet juist weergegeven. Het voorstel is gebaseerd op aannames en verwachtingen. Het verlenen van medewerking zou vanwege geluidsoverlast niet mogelijk zijn, maar de heer Moonen verricht nu 50 meter verderop dezelfde activiteiten en de omwonenden aldaar hebben geen klachten.

De PvdA merkt op dat er voldoende ruimte is voor deze activiteit, maar het betreft een activiteit die niet thuishoort in het buitengebied. Het buitengebied is bedoeld voor agrarische activiteiten gecombineerd met burgerwoningen. Onderhavige activiteit moet worden verricht op een industrieterrein. Als dit plan wordt toegestaan in het buitengebied zal hiervan precedentwerking uitgaan en verrommelt het buitengebied.

Het CDA vindt dat het plan niet alleen moet worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan, omdat er een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding is. Thans is nog niet bekend wat het gemeentelijk beleid wordt ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing. Door het plan van de heer Moonen zal er een kwaliteitsverbetering ontstaan voor wat betreft de bebouwing, maar of er ook een kwaliteitsverbetering ontstaat aangaande de omgeving valt nog te bezien. Het raadsvoorstel moet genuanceerder worden. De fracties Weert Lokaal en D66 zijn het eens met de PvdA en stemmen in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET rijp voor behandeling in de raad. Het college dient het raadsvoorstel te verdiepen en het verzoek te bezien in het licht van het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Buitengebied.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluiten tot het voornemen de steeg van de St. Isidoruspassage te onttrekken aan het openbaar verkeer, door het plaatsen van een poort, die alleen toegankelijk is voor omwonenden.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat het onttrekken van een weg een raadsbevoegdheid is. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is hierop van toepassing. In het kader van de onttrekking aan het openbaar verkeer van de Nelissenhofweg (2009) zijn er tussen raad en college afspraken gemaakt over de uitvoering van deze procedure. Het voorliggende voorstel van het college is niet correct. De PvdA is het hiermee eens.

 

Toezeggingen

De procedure bezien en binnen enkele dagen de commissie berichten.

 

Advies commissie

De commissie wacht het bericht van de wethouder af en afhankelijk daarvan wordt het voorstel al dan niet geagendeerd voor de raad van 20 april 2011.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken concept-antwoordbrief aan mw. Vogels (spreekrecht 3 maart 2011).

 

Conclusies

De fracties hebben zich zeer gestoord aan de toonzetting van mw. Vogels. De commissie stemt in met het verzenden van de brief conform voorliggend concept.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,