ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 03-03-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), A.G. Jacobs (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Plaatsvervangende leden

A.F. van Eersel (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen-Weijen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (WL) en A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, T. Passau, M. Schoonen en P. Verhappen 

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. Vogels-Cuijpers inzake een niet-geagendeerd onderwerp (natschade landbouwgrond). Afgesproken wordt brief nummer 21 via commissie en raad af te doen. Het dossier wordt ter kennis gebracht van de commissie.

M.b.t. agendapunt 8 (bestemmingsplan Kerkstraat 99-101) is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heren J. Vossen en B. Smeets.

 

Bestanden

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Vogels-Cuijpers

 Tekst spreekrecht mevr. Vogels-Cuijpers

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. J. Vossen en dhr. B. Smeets

 Tekst spreekrecht dhr. J. Vossen en dhr. B. Smeets

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunten 8 (bestemmingsplan Kerkstraat 99-101) en 9 (krediet HCE) worden na 6 (milieustraat) behandeld vanwege de aanwezigheid van externen.

 

Bestanden

 Agenda 03-03-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 26 januari 2011.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 26-01-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 februari 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: De antwoorden op de aan de raad gerichte brieven nummers 22, 27, 28 en 61 worden naar de commissie gezonden.

5.3: actiepunt 9 kan nog niet van de voortgangsrapportage af. Actiepunt 33 is afgedaan. Enkele toezeggingen resp. nakomingen worden aangescherpt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Toegangsbeleid Milieustraat Weert/Nederweert.

Vaststellen tarieventabel Reinigingsheffingen 2011, versie 2.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA stelt dat er een tekort gaat ontstaan dat moet worden gecompenseerd door de afvalstoffenheffing. Er vindt een verschuiving plaats van de mensen die afval brengen en daarvoor betalen naar alle inwoners van Weert. Het is niet logisch dat er over een jaar wordt geëvalueerd, terwijl de tarieven eind 2011 opnieuw worden vastgesteld voor 2012. De SP vindt de organisatie rondom de milieustraat goed en het voorliggende voorstel ook. De SP vraagt zich af of het betalen van 20 euro nadat de 6 knippen op zijn voldoende is om de kosten te bestrijden of dat de gemeente dan geld bijlegt. Weert Lokaal wil de openingstijden betrekken bij de evaluatie. De PvdA wijst er op dat de openingstijden tussen 17:00 uur en 18:00 uur belangrijk zijn voor de mensen die een baan hebben.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt op pagina 3 onderaan aangepast. Er wordt in 2011 geëvalueerd ten behoeve van de tarieven in 2012.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Koelebeemdweg ongenummerd te Weert’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 99-101’. Hierbij wordt betrokken de brief van mw. Moonen d.d. 2 maart 2011, gericht aan de leden van de commissie RZ.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is van mening dat de woning die gesloopt gaat worden cultureel erfgoed is geworden. De nieuw te bouwen woningen passen niet in de wijk Keent en niet in het beschermd stads- en dorpsgezicht. D66 is niet tegen nieuwbouw op deze lokatie, maar het bouwplan moet passen in de sfeer ter plaatse. Bovendien is de nokhoogte van het geprojekteerde gebouw erg hoog, hetgeen leidt tot inkijk bij de gebouwen aan de overkant. De SP vindt dat de gemeente zuinig moet zijn op haar cultureel erfgoed. Het is onzorgvuldig om een pand te slopen dat deel uitmaakt van een beschermd stads- en dorpsgezicht. Als het onderhavige gebouw niet gehandhaafd kan blijven moet er iets voor in de plaats komen dat past in zijn omgeving. De PvdA merkt op dat er helaas al veel karakteristieke gebouwen zijn gesloopt in Weert die deel uitmaakten van een beschermd stads- en dorpsgezicht. De PvdA plaatst vraagtekens bij de vraag of het wenselijk is op deze lokatie 4 woningen te bouwen, maar vraagt zich af of er niet al verregaande afspraken met de projektontwikkelaar zijn gemaakt. Weert Lokaal wijst er op dat de gemeente sloop niet kan tegenhouden. De gemeente kan wel de visie hebben om beeldbepalende panden te laten staan, maar kan dat niet afdwingen. Weert Lokaal roept de eigenaren van karakteristieke panden in Weert op om er geen gekke dingen mee te doen en is tegen het voorstel. Het CDA merkt op dat de samenwerkingsovereenkomst van eind 2008 tussen de gemeente en de projektontwikkelaar aan de raad had moeten worden voorgelegd. De onderhavige lokatie had meegenomen moeten worden in het bestemmingsplan Sutjensstraat. Één woning op dit perceel past binnen het vigerende bestemmingsplan. Het lijkt er op dat de exploitant aanvankelijk een plan wilde realiseren waarvoor geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk was. Het bouwplan had aan de commissie gepresenteerd moeten worden, ook al betreft het geen 10 woningen. Het betreft een plan dat gevoelig ligt. Het is niet nodig een goothoogte van maximaal 4 meter in het bestemmingsplan op te nemen, aangezien het bouwplan uitgaat van een maximale goothoogte van 3 meter. Het CDA vindt dat er meer inzicht in het bouwplan moet komen ten behoeve van een goede beoordeling van de inpasbaarheid. Sloop is niet tegen te houden, maar de nieuwbouw moet aansluiten bij de karakteristiek ter plaatse. Het verhuren van de woningen aan Mensana is mogelijk in strijd met het bestemmingsplan. De VVD merkt op dat er geen beletselen zijn om het bestemmingsplan vast te stellen. Het bouwplan kan later in de commissie worden besproken.

 

Toezeggingen

De criteria om bouwplannen in de commissie te bespreken worden uitgebreid met bouwplannen die binnen de monumentale zone of in een beschermd stads- en dorpsgezicht liggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Afgesproken wordt dat het bouwplan op 22 maart in de informatiebijeenkomst voor de commissie RZ wordt gebracht en het raadsvoorstel opnieuw in procedure wordt gebracht voor de raadscyclus van 20 april.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. J. Vossen en dhr. B. Smeets

 Tekst spreekrecht dhr. J. Vossen en dhr. B. Smeets

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000,- voor het opzetten van het Hippisch Centre of Excellence in Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De heer B. Bollen (lid van het expertteam) licht het belang van het projekt toe.

D66 is positief over het voorstel, maar vraagt naar de relatie van onderhavig plan met het hippisch centrum dat met een provinciale bijdrage in Horst aan de Maas wordt gerealiseerd. D66 stelt dat een budget van € 250.000,- nodig is, terwijl het kredietvoorstel uitgaat van € 500.000,-. Weert Lokaal mist in het voorstel dat de gemeente een deel van de opbrengsten uit het projekt krijgt. Dat zou niet onredelijk zijn aangezien de gemeente het projekt voorfinanciert. Weert Lokaal is voor het voorstel. De PvdA merkt op dat deze voorziening € 500.000,- kost, maar alleen bedoeld is voor de sub-top in de paardenwereld. Er moet meer inzicht in de kosten komen. De PvdA is niet akkoord met het inzetten van de opbrengsten van de verkoop van het DESM-terrein voor dit projekt. Er moeten eerst knopen worden doorgehakt over de noodzakelijke bezuinigingen en pas daarna moet bekeken worden of de gemeente geld in dit projekt moet steken. Het CDA geeft aan dat het paardenhuis nog weinig resultaten heeft opgeleverd. Niet duidelijk is of de ondernemers geld steken in het HCE en hoe de bond voor de paardensport tegen dit plan aankijkt. Het voorliggend plan is opgesteld door ondernemers. De gemeente moet een contra-expertise laten uitvoeren alvorens gemeenschapsgeld te steken in dit particuliere initiatief, dat ook nog uitsluitend ziet op de sub-top. De gemeente heeft nog geen euro gereserveerd voor de eigen projekten die onderdeel uitmaken van de GOML. Het CDA vindt de beloningen die in het stuk genoemd worden erg hoog. De SP-fractie vindt niet dat de gemeente geld moet steken in een particulier initiatief. Er moet eerst over bezuinigingen worden gesproken. Of dit plan bijdraagt aan de economische structuurversterking van de regio moet nog maar blijken. In het raadsvoorstel wordt hier niets over vermeld. Een contra-expertise vindt de SP wenselijk. De VVD-fractie stelt dat er geen structuur zit in de ambities van de provincie, gemeente en GOML. Weert ontwikkelt met het HCE een visie die afwijkt van die van de provincie. De fractie heeft behoefte aan duidelijkheid. Heeft de hippische sport behoefte aan het HCE, nu er in Horst aan de Maas een voorziening van 270 hectare komt?

 

Toezeggingen

Het businessplan en de provinciale beleidsnota bij de stukken ter inzage leggen. Met initiatiefnemers en paardensector bezien of een contra-expertise kan worden opgesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment toelichting dhr. Bollen

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

10.

Onderwerp

1.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G. Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan Vrouwenhof.

2.      Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.), 1528, 1529, 3034 (ged.) en 3035 totaal groot ca. 7.212 m2.

3.      Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment woord voorzitter

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2011, met de wijzigingen zoals voorgesteld

door mw. Beenders (PvdA) (zie bijlage)

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,