ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 26-01-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Afwezig de leden

--- 

Plaatsvervangende leden

--- 

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.J.W.M. van de Loo (WL)

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, H. Keijzers, T. van Tilburg, M. Arts, J. Ploumen,

H. Driessens, W. Op ’t Roodt, P. Verhappen, H. Eggengoor,

J. Gramberg

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Van de Loo neemt als extra deelnemer aan de vergadering deel.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door de heer J. Kunnen namens de Stichting Groen Weert. Het betreft een niet-geagendeerd onderwerp (het kappen en uitdunnen van 19 ha. bos in het IJzeren Man gebied).

 

Bestanden

 Tekst spreekrecht

 Bijlage 1 spreekrecht

 Bijlage 2 spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-01-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 1 december 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 01-12-2010

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 15 december 2010.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1

De vragen van de SP over de problemen met de ondergrondse vuilcontainers in Weert worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord. Er wordt gekeken naar de vuilcontainer aan de Isidoruspassage (TOEZEGGING). De vragen van het CDA over brieven nrs. 429 en 495 worden ter vergadering beantwoord. De antwoordbrieven van het college op brieven nummers 399, 444, 447, 456, 461, 470, 492, 495 en 12 worden naar de commissie gezonden zodra beschikbaar.

5.3

Nr. 1 (werkprocessen bouwinspecteurs): het CDA vindt de planning te laat vanwege de relatie met de reorganisatie en de bezuinigingen.

Nr. 9 (Poort van Limburg): tijdens de informatiebijeenkomst op 14 of 15 februari komt een integrale rapportage aan de orde.

Nr. 29 (geluidsoverlast Boshoven): de commissie wordt geïnformeerd over het collegebesluit (TOEZEGGING).

Nr. 33 (zebrapad): Weert Lokaal vindt dat de afhandeling die is aangegeven te lang gaat duren. Wethouder Kirkels zegt toe te bezien of het gecombineerd kan worden met onderhoud (TOEZEGGING).

Motie voortuinen: wethouder Litjens zal de heer Adriaens bellen om hem op de hoogte te stellen van de resultaten van de meest recente enquête (TOEZEGGING).

Nr. 50 (overleg RZ-Wonen Weert): het verdwijnen van het kantoor van Wonen Weert uit Weert zal onderwerp van bespreking zijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

6.

Onderwerp

Instemmen met het geven van het alleenrecht aan Risse Groen OVR onderdeel van het Werkvoorzieningsschap Rissebedrijven voor het onderhoud van het groen en de bomen.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt het een sympathiek voorstel, maar vraagt zich af of de Risse aan de taakstelling van de WSW voldoet. D66 is van mening, dat er een aanbesteding moet worden doorlopen waaraan ook andere groenbedrijven kunnen meedoen. De gemeente kan dan eisen dat werknemers moeten worden ingezet die een WSW-indicatie hebben. Zij kunnen dan bij een “gewoon” bedrijf aan het werk. Bij een openbare aanbesteding ontstaat een betere prijs-kwaliteit-verhouding en kan men invloed uitoefenen op de arbeidsomstandig-heden in het groenbedrijf.

De SP-fractie is tevreden met het voorstel. Werken is een recht. Mensen die het moeilijk hebben moeten door de overheid worden beschermd. Het is prima om daarbij de randen van het juridisch mogelijke op te zoeken.

De fracties PvdA en Weert Lokaal vinden het een goed voorstel, maar vragen zich af of er risico’s aan verbonden zijn. Weert Lokaal legt een verbinding met de bezuinigingscatalogus en stelt voor om mensen van de Risse, die immers 12 maanden in dienst zijn, in te zetten bij het snoeien rondom sportvelden.

Het CDA merkt op dat het alleenrecht van de Risse al jaren bestaat. Onderhavige constructie had ook zonder verordening gekund. De risico’s zijn niet anders dan voorheen. Er is nu wel sprake van een joint venture met een commercieel bedrijf. Dat betekent dat de belangen van de medewerkers van de sociale werkvoorziening moeten worden gewaarborgd. Het CDA vraagt zich af hoe is gewaarborgd dat de holding Risse en de SW Risse een deel van de winst van de joint venture krijgt. De prijzen die BTL in Weert-zuid hanteert worden als marktconforme prijzen beschouwd, maar de kwaliteit van de werkzaamheden laat te wensen over. Het is te goedkoop. Als de Risse minder opbrengsten krijgt, moet de gemeente weer meer subsidie verlenen. De Risse moet meer met andere bedrijven samenwerken om te kunnen blijven voortbestaan. De CDA-fractie heeft twee fouten in het raadsbesluit aangetroffen.

De VVD-fractie is akkoord met het voorstel en vindt dat de werkgelegenheid bij de sociale werkvoorziening op peil moet blijven. Er moet helderheid komen over de financiële risico’s.

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt wat de juiste looptijd van het contract is.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vervangen van de zes houten voetgangersbruggen in de wijk Molenakker.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD en PvdA zijn teleurgesteld dat de bruggen al vervangen moeten worden. Er is in het verleden een slechte houtkeuze gemaakt. De fracties betreuren het dat de tekortkomingen niet eerder zijn opgemerkt. Het CDA is akkoord met het voorstel. De SP geeft aan dat niet vervangen geen optie is en is daarom akkoord met het voorstel. Het is wel opmerkelijk dat het hout onder water beter is dan het hout boven water. SP en D66 zijn van mening dat de leverancier aansprakelijk gesteld dient te worden omdat de bestaande bruggen maar 2/3 van hun normale levensduur hebben gehaald. D66 vindt dat alternatieven bekeken moeten worden zoals stalen of betonnen bruggen. Deze alternatieven moeten dan vergeleken worden op prijs, kwaliteit en esthetische inpasbaarheid.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Gemeentelijke rol in de realisering, instandhouding en ondersteuning van kinderboerderijen in de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is van mening dat de kinderboerderij bij de IJzeren Man voldoende is voor Weert. Een tweede kinderboerderij in Stramproy is niet nodig en er is ook geen draagvlak voor aangezien het aantal vrijwilligers afneemt. Het beheer van de kinderboerderij hoort bij de Stichting. De VVD merkt op dat de kinderboerderij in Stramproy altijd door vrijwilligers is gerund. Het draagvlak is er zeker. Er is nu alleen sprake van achterstallig onderhoud. De gemeente heeft hierin een taak omdat het behoort tot de inrichting van de openbare ruimte. De VVD is blij met het voorstel omdat het bijdraagt aan het op peil houden van de voorzieningen in Stramproy. Weert Lokaal en CDA zijn akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vensteeg 2’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stemt niet in met het uitbreiden van de bedrijfswoning naar meer dan 700 m3. Verstening in het buitengebied moet worden tegengegaan. Door de constructie in het voorstel ontstaat rechtsongelijkheid: bouwen in het buitengebied mag slechts zeer beperkt (ook als het bijgebouwen betreft), maar als je een bedrijfswoning in het buitengebied koopt mag er veel meer. Het CDA merkt op dat er in de voorschriften geen maximale inhoudsmaat is gegeven en dat het bebouwingsvlak voor bijgebouwen te groot is en te ver van het hoofdgebouw af ligt. In het Limburgs Kwaliteitsmenu is bepaald dat, als de medewerking van de gemeente leidt tot een waardevermeerdering, de initiatiefnemer een bijdrage moet leveren. Dat moet in dit geval dus ook. Deze regel kan leiden tot ongewenste consequenties. De VVD geeft aan dat er geen zienswijzen van de provincie zijn binnengekomen en dat het plan zoals het voorligt dus aan de regels voldoet.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Hoverveld 5 te Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Schonkenweg 6.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat er geen maximum aan de inhoud van de woning wordt gesteld. De bijgebouwen zijn wel goed geregeld. Met het bestemmingsplan kan worden ingesteld. In de bij de stukken behorende overeenkomst ontbreekt echter een termijn voor het opruimen van de drie schuren. Ook is de bijdrage niet uitgesplitst over de verplichtingen m.b.t. de drie schuren.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan “Breijbaan 15”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af wat er gebeurt als het bedrijf ophoudt te bestaan. Kande gemeente voorkomen dat zich dan een recreatief bedrijf op deze lokatie vestigt? Het CDA merkt op dat het stagebedrijf in de planvoorschriften niet wordt genoemd. Er is geen maximale maat voor het stagebedrijf vastgelegd. Permanente bewoning van het logiesgebouw en het stagebdrijf moet naar de mening van CDA, D66 en Weert Lokaal als strijdig gebruik worden aangemerkt. Het CDA mist een overeenkomst met initiatiefnemer waarmee deze zich verplicht zijn bedrijf in te passen in de groene omgeving. De VVD vindt dat de gemeente goed moet omgaan met dit topbedrijf, maar er moet geen verblijfplaats voor oost-Europese werknemers die niets met paarden van doen hebben worden toegestaan.

 

Toezeggingen

Maten voor het stageverblijf opnemen in de planvoorschriften. Definitie stageverblijf opnemen in begripsbepalingen. Stageverblijf toevoegen aan bepaling omtrent strijdig gebruik.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Twee Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Breijbaan te Weert’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Laar-Hushoven 2010’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wijst op een aantal fouten in het voorstel. 

 

Toezeggingen

Voorstel aanpassen: in het bijlagenboek wordt ten onrechte vermeld dat de Stienestraat en de Streeksteeg in Laar liggen. De reclamemast van 4 meter hoog die volgens het plan bij de schutterij is toegestaan wordt uit het plan verwijderd (artikel 7.2.3 sub 3). De woonbestemming op het perceel Rakerstraat 9 wordt op de verbeelding vergroot. Het bouwvlak rondom woning  Hushoverweg 98 opnemen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Noord en Graswinkel 2010’.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD en D66 verzoeken de 7e en 10e bullit op pagina 1 van het raadsvoorstel te verwijderen, omdat de raad nog geen besluit heeft genomen over de uitbreiding van sportpark Graswinkel. Het onderzoek naar de toekomst van de voetbalterreinen loopt nog. Het CDA stelt dat in het bestemmingsplan alleen de planologische regeling en stedenbouwkundige inpassing worden geregeld, maar dat daarmee niet wordt besloten MMC te verplaatsen. In het bestemmingsplan zijn wel de voorwaarden voor planologische medewerking aangescherpt. E.e.a. is geregeld in een wijzigingsbevoegdheid waardoor, als er wordt besloten tot uitbreiding op Graswinkel, de planologische procedure, die doorlopen dient te worden, korter is dan een bestemmingsplanwijziging. CDA, SP en PvdA willen de bullits 7 en 10 in het voorstel laten staan. Weert Lokaal wil zich nog beraden.

 

Toezeggingen

Voor de kantoorwoning aan Noordkade 48A wordt alsnog een grotere inhoudsmaat (1550 m3) in het plan opgenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vestigen van een tijdelijk erfpachtrecht voor het perceel gelegen a/d Dr. Schaepmanstraat 17 te Weert ten behoeve van Aldi Vastgoed B.V.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wijst op de fors toegenomen verkeersbewegingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

17.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen

kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G.

Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan Vrouwenhof.

2. Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief

bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen

gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.), 1528, 1529, 3034

(ged.) en 3035 totaal groot ca. 7.212 m2.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht (raadsconsultatie).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de heer Wulms een vergoeding van de gemeente krijgt voor de grond en de opstallen die hij aan de gemeente levert, maar daarnaast ook voor het bedrag van

€ 57.500,- het recht krijgt om drie woningen te bouwen. Voor vergelijkbare transacties in Laarveld heeft de gemeente aanzienlijk meer gekregen.  

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen

kenbaar maken betreffende de voorlopige koopakte voor het

verkopen van een vrijstaand woonhuis met tuin, gelegen aan de

Kraanweg 8, aan de heer S. van de Laar en mevrouw T.M.C. van

de Laar-Skrotzki.

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en de voorlopige koopakte op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur (raadsconsultatie).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Herstructureren Roermondseweg – Moesdijk: akkoord gaan met de voorgestelde vervolgstrategie.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: vindt de bijlagen bij het voorstel helder. Het college kiest voor scenario 4, het samenbrengen van marktpartijen en ondernemers. Dit leidt naar de mening van de VVD tot niets. Er moet een nieuwe bestuursopdracht komen met een nieuw financieel plaatje. Tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2008 is een amendement ter verruiming van de branchering met als oogmerk de lokatie aantrekkelijker te maken voor bedrijven verworpen. De onderhavige lokatie kan met de huidige branchering niet winstgevend worden. De VVD kan alleen instemmen met scenario 4 als de raad de branchering uitbreidt met bijvoorbeeld consumentenelectronica, speelgoed en een mega-supermarkt. De Sligro is immers ook al aan de Roermondseweg gevestigd.

PvdA: vindt dat de Roermondseweg/Moesdijk zich moet ontwikkelen tot een volwaardige PDV-lokatie. Er is een opwaardering van het gebied nodig. De fractie stemt in met scenario 4, maar wil intern beraadslagen over de branchering , gelet op de aanwezigheid van de Sligro.

SP: vindt geen van de scenario’s goed, maar 4 is de minst slechte. Het bestemmingsplan moet vóór 2013 zijn vastgesteld, anders lopen we geld mis. Bij scenario 4 heeft de gemeente andere partijen nodig, hetgeen een nadeel is, maar de gemeente heeft zelf onvoldoende financiële middelen. De branchering wordt in de fractie besproken.

Weert Lokaal: merkt op dat uit het rapport blijkt dat de plannen niet realistisch zijn. Scenario 4 zal niet lukken omdat er geen samenwerking is tussen ondernemers. De adviseur van de ondernemers heeft zijn taak neergelegd. Het rapport zegt niets over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, omdat het is mislukt. Op deze manier komen we niet verder. Er moet zakelijker naar de branchering worden gekeken. Alleen scenario 1 is mogelijk. De ondernemers moeten het zelf oppakken. Het bestemmingsplan zorgt wel voor tijdsdruk. De ondernemers moeten in juni 2011 een plan klaar hebben. Als de PDV-lokatie aan de Roermondseweg niet doorgaat zou de gemeente geld moeten terugkrijgen. De Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijven zou participeren, maar daarvan is niets terug te vinden in de stukken. Het voorstel is niet compleet.

D66: spreekt zich uit voor scenario 1. Uitbreiding van de branchering is een voorwaarde, maar niet de enige. Het draagvlak onder de ondernemers ontbreekt. De ondernemers hebben alleen willen voorkomen dat er een frunpark op Kampershoek-noord zou komen. De scenario’s 2 en 4 zouden moeten worden samengevoegd en gecombineerd met een uitgebreidere branchering. Vóór de besluitvorming moet het financiële plaatje duidelijk zijn, onder andere hoeveel subsidie we krijgen en wat het plan de gemeente kost. De keuze over de opwaardering van de N280 is van invloed op de PDV-lokatie en de motivatie van de ondernemers.

CDA: wil de scenario’s en de branchering nog in de fractie bespreken. Op deze manier komen we met de ondernemers niet verder. De ambities worden niet gehaald. De bedrijven die nu aan de Moesdijk gevestigd zijn renderen. Als er ondernemers vertrekken komen er andere bedrijven voor terug. De gemeente moet wel zorgen voor het op peil houden van de kwaliteit van de openbare ruimte in het onderhavige gebied.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het college wordt verzocht een voorstel inzake de branchering aan de raad voor te leggen, zodat eerst gediscussieerd kan worden over de breedte van de branchering en de randvoorwaarden voor het gebied. Het inzetten van het instrument BIZ wordt hierbij betrokken. Daarna wordt gekozen voor een scenario, waarbij op dit moment een voorkeur voor scenario 4 bestaat.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,