ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 01-12-2010, VOORTGEZET OP 8 DECEMBER 2010

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL) (01-12-2010), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL) (01-12-2010), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Afwezig de leden

F. Adriaens (WL) (08-12-2010) en G. Gabriëls (WL) (08-12-2010)

 

 

Plaatsvervangende leden

H.J.W.M. van de Loo (WL) (08-12-2010) 

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

L.F.A. Heuvelmans (PvdA) 

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal (08-12-2010) , H.A. Litjens (08-12-2010), H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, P. Kuppens, T. Weekers, J. Ploumen,

G. Konings, M. van Aken, L. Koppen, H. Driessens, O. Hermus, P. Verhappen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 10 (uitgangspuntennotitie bestemmingsplan buitengebied) zijn schriftelijke reacties ontvangen van de LLTB en de heer Sijben. Besloten wordt agendapunt 11 (Lemmers) deels in beslotenheid te behandelen.

 

Bestanden

 Agenda 01-12-2010

 Brief voortzetting vergadering 08-12-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 13 oktober 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 13-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 oktober 2010, 3 en 10 november 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De antwoordbrieven van het college op de aan de raad gerichte brieven nummers 338, 384, 387 en 390 worden opgevraagd. 

5.3 De VVD stelt een aantal vragen als aanvulling op de motie inzake MMC die bij de commissie MZ op de voortgangsrapportage staat. De vragen over de stand van zaken verkeerssituatie en parkeren Centrum-noord, parkeervakken, stadspark, winkeltijdenverordening en DESM worden ter vergadering beantwoord. Inzake het parkeren in de Walburgpassage/Kromstraatgarage ontvangt de commissie schriftelijk nadere uitleg en een beschrijving van de gang van zaken (TOEZEGGING). Vóór eind 2010 ontvangt de commissie de antwoorden op de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst van 5 oktober jl. (TOEZEGGING). Bezien of de werkprocessen van de bouwinspecteurs moeten worden aangepast aan WABO, organisatie-ontwikkeling en financiële tekorten (TOEZEGGING). De commissie zal in januari een werkbezoek brengen aan het distributiecentrum van Lidl. De griffier zal een datumvoorstel doen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

 

 

 

6.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA en Weert Lokaal stemmen niet in met het uitstellen van de reconstructie van de Noordkade. Er zijn in het verleden veel toezeggingen gedaan. De fracties Weert Lokaal en CDA geven aan dat met het vaststellen van de najaarsnota niet tevens wordt ingestemd met het aanvullend krediet van € 10.000,- voor het onderzoek naar de PDV-lokatie. De afspraak is dat aanvullende kredieten expliciet aan de orde worden gesteld in de raad. Het CDA vindt het gelet op de strenge winter opmerkelijk dat er in 2009 slechts 8.000 euro meer voor gladheidsbestrijding is uitgegeven. Het CDA stelt voor de vervanging van bestelwagens en ander materiaal uit te stellen vanwege de slechte financiële situatie.

 

Toezeggingen

·          De vraag naar de hoogte van de bijdrage van de ondernemers aan de sfeerverlichting in de binnenstad wordt schriftelijk beantwoord.

·          Schriftelijke informatie over rente grondbedrijf naar raad. 

·          De vraag of het juist is dat het onderhoud van o.m. de riolering wordt betaald uit het kapitaalkrediet voor de investering wordt schriftelijk beantwoord.

·          Een overzicht van de financiële stand van zaken van het rioleringsfonds naar de raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

7.

Onderwerp

Akkoord gaan met betaling van de aanvullende gemeentelijke structurele bijdrage van Weert ad € 42.075,-- voor 2011 aan de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaat-schappij ten laste van de reserve “jaarrekeningresultaat 2009”.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 stelt dat de gemeente het contract kan opzeggen en wil inzicht in de kosten daarvan. De SP merkt op dat nog niet zichtbaar is wat de TROM tot nu toe heeft gedaan en vindt dat de TROM zou moeten worden opgeheven in plaats van te fuseren met de VVV Midden-Limburg. Ook Weert Lokaal vraagt zich af wat de TROM voor Weert oplevert, maar wil het een kans geven. Er kan altijd nog mee gestopt worden. Het CDA vindt dat de TROM weliswaar te weinig oplevert, maar dat de overheid niet eenzijdig contracten moet opzeggen. Het zou beter zijn geweest als het bedrag voor TROM in de begroting 2011 was opgenomen. De VVD stelt dat er met de nodige daadkracht iets goeds moet worden opgezet op recreatief gebied in Midden-Limburg. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7A.

Rondvraag

De vraag van D66 over het financiële risico voor de gemeente doordat de Essentgelden zijn geïnvesteerd in staatsobligaties in Ierland en Spanje wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

8.

Onderwerp

Verwerven perceel sectie R nummer 3480, gelegen aan de Wilhelminasingel door onteigening.

 

Expliciete fractiestandpunten

De CDA-fractie is vóór het voorstel gezien het belang ervan voor de realisatie van het stadhuis. Weert Lokaal wil het project versnellen. D66 betreurt het dat de snelheid, die de reden was voor de keuze van onderhavige lokatie, nu uit het project is. Er had ook van meet af aan een kleinere parkeergarage gepland kunnen worden; de parkeerplaatsen die nu niet kunnen worden gerealiseerd zijn immers niet nodig. De VVD vindt dat er snel moet worden begonnen met de onteigening, omdat het blijkbaar niet lukt om minnelijk te schikken.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken projecten gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), instemmen met het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML, vaststellen van de Verordening Regiofonds Midden-Limburg en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen (dit onderwerp wordt tevens geagendeerd voor de raadscommissie Bestuurlijke Zaken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is voorstander van het omvormen van de industriehaven in een toeristische haven in het IJzeren Man-gebied. Ook is de fractie voorstander van het realiseren van een Hippisch Center of Excellence (HCE). Bij dit HCE moeten wel logies- en verblijfsgebouwen worden toegestaan. Weert Lokaal en CDA merken op dat de projecten voor Weert (N280, Poort van Limburg en Stationsstraatkwartier) zijn uitgevoerd zonder GOML. De CDA-fractie acht de samenwerking in Midden-Limburg van belang voor de regio en de gemeenten, maar de groei van de samenwerking gaat minder snel dan verwacht. De projecten moeten de structuur van de hele regio versterken, gemeenten moeten niet alleen kijken naar wat ze terugkrijgen uit GOML. De projecten moeten worden goedgekeurd en daarvoor beoordeeld door de betrokken gemeenten, maar een beoordeling is niet goed mogelijk. Er gaan vooral veel GOML-gelden naar Roermond. De raad moet op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen in de verbindingsstructuur rondom Nederweert (A2, N266 en N275). Niet duidelijk is wat onder GOML valt en wat niet. Wijkontwikkelingsplannen moeten onder GOML gebracht worden. De fracties CDA en Weert Lokaal vinden een bijdrage van 21 euro per inwoner gedurende 4 jaar aanzienlijk gelet op de financiële situatie van de gemeente. De MIP-4-projecten moeten naar de mening van het CDA zorgen voor een structuurversterking van de regio. De raad moet bij de keuze voor projecten betrokken worden.  Het CDA stelt nadrukkelijk door het instemmen met een GOML-bijdrage van € 250.000,- voor het HCE niet tevens in te stemmen met een bijdrage van € 250.000,- door de gemeente. Dit project moet door de markt zelf worden opgepakt, de overheid dient hier niet in te participeren. Een ondernemersplan ontbreekt, bedrijfsmatig is het een moeilijk project. Het HCE kan ook in een andere regio worden gerealiseerd, aldus het CDA. De PvdA merkt op dat steeds de vraag moet worden gesteld of het terecht is om gemeenschapsgeld in te zetten voor projecten voor de regio. Het moeten dan in ieder geval projecten zijn die de (financiële) mogelijkheden van de individuele gemeenten te boven gaan. De VVD-fractie had dit onderwerp liever in een gezamelijke vergadering van de raadscommissies BZ en RZ behandeld. De VVD merkt op dat er geen structuur zit in de ambities van provincie, GOML en gemeente Weert op het gebied van de paardenregio. De fracties SP en D66 sluiten zich aan bij hetgeen de fracties CDA en PvdA hebben opgemerkt. D66 is van mening dat België moet worden betrokken bij een te ontwikkelen visie voor de paardenregio.

 

Toezeggingen

·          Er wordt een schriftelijke specificatie van de proceskosten GOML naar de raad gezonden.

·          Robuuste projecten die de gemeente Weert bij GOML indient aan de raad ter kennis brengen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment punt van orde

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken uitgangspuntennotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Weert (geen raadsvoorstel).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Onderschrijft de doelstellingen 2 (mogelijk maken nieuwe ontwikkelingen) en 3 (kwaliteitsverbetering buitengebied en sloop overtollige bebouwing). Het aantal agrarische bedrijven zal afnemen, niet-agrarische woonfuncties komen ervoor in de plaats. Hiermee moet rekening worden gehouden. De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet allemaal bekend. Er zijn plannen voor agrarische bedrijven in de omgeving van het LOG. Er dient voldoende aandacht te worden besteed aan de milieubelasting daarvan op de omgeving. Voor het LOG heeft ten onrechte nooit een strategische milieubeoordeling (SMB) plaatsgevonden. Er moet een SMB worden uitgevoerd m.b.t. de omgeving van het LOG en mogelijk andere concentratiegebieden. De VVD is voorstander van het opruimen van oude of niet afgebouwde stallen. Het omzeilen van milieuregels door per stal net onder de norm te blijven moet worden voorkomen. VVD pleit voor meetpunten voor de emissie-uitstoot van stank, CO2 en fijnstof. Voor het gebruik van grote landbouwmachines die de wegen beschadigen dienen randvoorwaarden in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Er moet meer aandacht worden besteed aan de overlast rondom het LOG Tungelroy. Ook moet er meer ruimte worden geboden om voormalige boerderijen om te bouwen en uit te breiden naar een woonboerderijen. De bestemming van vrijkomende agrarische bedrijven moet worden ingepast in het bestemmingsplan.

CDA: Vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met de belangen van de landbouw in het buitengebied. Duidelijk dient te zijn waar er nog ruimte (milieu/bereikbaarheid/transport) is voor de landbouw. In het nieuwe bestemmingsplan moet worden gedefinieerd wat de gewenste ontwikkelingen in het buitengebied zijn, nu en over 10 jaar. Sommige ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen: GOML-projecten, N280, stortplaatssauna.

Weert Lokaal: is voor het behoud van een open landschapsbeeld en het tegengaan van verstening door het opnemen van bouwblokken in het bestemmingsplan. De actuele situatie dient in kaart te worden gebracht en bouwblokken moeten worden geschrapt in het buitengebied. De bouwblokken moeten klein zijn en geen ruimte bieden voor megastallen. Kleinschalige ontwikkelingen zoals bed & breakfasts, boerengolf, schuilhutten voor hobbyvee, etc. zijn akkoord. De PvdA merkt op dat het open karakter van het buitengebied wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van landbouw. Andere ontwikkelingen moeten complementair zijn aan de landbouw en deze niet hinderen. Het omzetten van agrarische bebouwing in burgerwoningen is akkoord, maar dit moet de bedrijfsvoering in de agrarische sector niet verstoren. Nieuwe burgerwoningen mogen best groter zijn dan 1000 m3, bv. 1500 m3, maar uitbreidingen van bestaande woningen naar 1000 m3 zijn niet acceptabel voor de PvdA. De lokatie van het NRP moet gewaarborgd zijn.

SP: Geeft aan dat de LLTB voortaan eerder in het traject moet worden betrokken. Er zijn veel belangen in het buitengebied, die met elkaar botsen. De overheid moet hiervoor regels stellen. Het NRP moet in het bestemmingsplan meegenomen worden. Niet duidelijk is wat onder kleinschalige ontwikkelingen valt en welke waarden we willen behouden. Dat agrarische bedrijven stoppen en die woningen worden gekocht door niet-agrariërs mag niet ten koste gaan van agrarische bedrijven in de omgeving. Uitbreiding van agrarische bedrijven moet mogelijk blijven, maar dit mag niet tot te grootschalige, industrie-achtige bedrijven leiden. Het opnemen van een vrijstelling van de archeologische regelgeving voor het roeren in de grond tot 50 centimeter diepte, zoals de LLTB wenst, moet aan de archeologische dienst worden voorgelegd. Bed & breakfast’s mogen alleen dienen voor recreatie en geen tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers vormen. Er zou een maximaal toegestane verblijfsduur opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan.

D66: het buitengebied is een samenspel van landschap en landbouw. Er moet rekening mee worden gehouden dat agrarische bedrijven stoppen. De agrarische bedrijven die overblijven worden steeds groter en hebben meer gevolgen voor het milieu. Hier moeten objectieve criteria voor worden gehanteerd. Het LOG niet verder ontwikkelen vindt D66 te kort door de bocht. Het LOG zou juist moeten worden ontwikkeld als een agrarisch bedrijventerrein. Kleinschalige activiteiten en dienstverlening moeten kunnen in het plangebied, maar als ze groter worden moeten ze naar een bedrijvenpark of industriegebied verhuizen. Grootschalige activiteiten in het buitengebied mogen alleen agrarisch zijn. Huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders moet alleen voor de korte of middellange termijn worden toegestaan. D66 stemt in met de hoofdlijnen van het voorgestelde beleid.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Er zal een werkvergadering worden georganiseerd over dit onderwerp. Daarna zal een verder uitgewerkte uitgangspuntennotitie naar de raad gaan. De fracties leveren vóór de werkvergadering hun meer gedetailleerde reacties alvast aan.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment schorsing

 

 

 

De vergadering is geschorst en voortgezet op woensdag 8 december 2010 vanaf 19.30 uur.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment voortzetting vergadering

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken Lemmers aan de hand van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 november 2010 (geen raadsvoorstel).

Dit onderwerp is in beslotenheid besproken.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

12a.

Onderwerp

Enkele mededelingen van wethouder Kirkels:

·          parkeervoorziening Centrum-noord;

·          personenvervoer Antwerpen-Weert;

·          ontslagen bij Bruil Bouw Groep;

·          plateau N292 Stramproy.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de nota grondprijsbeleid 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: de prijzen moeten worden verhoogd zoals voorgesteld. Bij de kostprijs voor nieuwe bedrijventerreinen staat aangegeven dat kostendekkendheid niet vanzelfsprekend is. Het risico van kostenstijgingen zit bij Kampershoek-noord. Dit zou een probleem kunnen worden. Hoe worden de grondprijzen bij Kampershoek-noord verder gedifferentieerd, zoals voorgesteld?

CDA en PvdA: Een gemeentelijke bijdrage voor ondergronds parkeren bij plannen in het binnenstedelijk gebied is sympathiek, maar de projektontwikkelaars zouden dit zelf moeten betalen.

PvdA: Omdat de hypotheek voor mensen met een modaal inkomen vanaf januari 2011 lager wordt, terwijl hun inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning, leidt de stijging van de grondprijzen tot problemen. Weert heeft onvoldoende huurwoningen voor deze mensen. De PvdA wil de grondprijzen dit jaar niet verhogen.

VVD: Weert moet wel een signaal afgeven, maar niet door de prijzen voor de grond te verlagen. Dit is een probleem, dat landelijk moet worden opgelost.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota grondprijsbeleid 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 110.000,-- als bijdrage in de onrendabele investering voor de bouw van 22 sociale huurwoningen aan de Kerkstraat.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD, PvdA en D66: Het is een prima plan, dat kwaliteit toevoegt door de verbinding met het zorgcentrum en zijn kleinschaligheid. PvdA en D66 vragen of het aanbestedingsvoordeel van Wonen Weert hier niet voor kan worden ingezet. D66 vindt het niet wenselijk om nog meer huurwoningen op Keent te bouwen.

Weert Lokaal wijst er op dat dit voorstel het gevolg is van een raadsbesluit van 4 jaar geleden en is akkoord met het voorstel.

CDA: Het is een project met een goede doelstelling, maar de gemeente moet weer bijleggen. De gemeente heeft immers al 200.000 euro voor de grond bijgelegd. Wonen Weert zou de nu voorliggende kosten voor de bijkomende voorzieningen zelf moeten betalen. Wonen Weert zou immers investeren op Keent. Het CDA kan toch instemmen met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Behandelen van het verzoek van de heer M. Bisschops, Lochtstraat 28-30 te Stramproy, om de bedrijfswoning behorend bij het restaurant op bungalowpark ’t Vosseven kadastraal af te splitsen van het restaurant en zo mogelijk een nieuwe bestemming te geven die geen verband houdt met het restaurant.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is akkoord met het voorstel. Het restaurant is overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Weert Lokaal en CDA zijn eveneens akkoord. Er dient geen verdere verstoring van het buitengebied plaats te vinden. Het is een bedrijfswoning en moet dat ook blijven. Als de recreatiewoningen verhuurd worden mag de woning wel; dit is moeilijk te controleren.

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt wat juist is: het gestelde in het voorstel dat de woning vanaf het begin bij het restaurant heeft behoord of de stelling in de brief van de heer Bisschops die het tegendeel beweert. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vraagt zich af of de gemeente het gebied nog kan herontwikkelen als Wonen Weert appartementen aan huurders verkoopt. Het is een goede visie, maar uitgaan van een migratiesaldo van 0 is erg ambitieus. Er moet gebouwd worden voor doelgroepen en met aandacht voor krimp.

De SP is blij met de visie. De woningbehoefte moet periodiek worden onderzocht, ook in relatie tot de demografische ontwikkelingen in Weert, en de plannen moeten eventueel worden bijgesteld. De SP mist een aantal zaken in het rapport: de gevolgen van de huurliberalisatie voor Weert, of er een inspraakronde langs de wijk- en dorpsraden is gedaan, het opstellen van interactief tot stand gekomen woonvisies voor andere wijken dan Fatima en Keent, de veelvuldige klachten over de service van Wonen Weert en de rol van de gemeente daarin, de verkoop van appartementen aan huurders, misbruik van haar machtspositie door Wonen Weert in de vereniging van eigenaren, het ontbreken van liften in een aantal flats, de gevolgen van het overgaan van Wonen Weert in Wonen Limburg, inspraak van huurders, de resultaten van de tevredenheidsenquete gehouden door Wonen Weert, de resultaten van de prestatie-afspraken over de vorige periode.

De PvdA vindt het een goed stuk. De betrouwbaarheid van de gegevens over krimp is bedenkelijk. De nota betreft slechts 2 à 3% van het totaal, niet iedere inwoner is grijs, oud en woont in een flat. Appartementen zijn ook bedoeld voor jongeren. Weert moet meer woningen bouwen, want daar is vraag naar. Er moet gekeken worden naar functiewijziging van woningen. Woningen moeten ook kunnen worden verkocht. In plaats van woningen slopen, kunnen er ook twee worden samengevoegd tot een. Starterswoningen moeten op een klein perceel staan, zodat ze niet uitgebreid kunnen worden waardoor de functie als starterswoning verloren gaat.

De CDA-fractie merkt op dat er geen vrije prijsvorming is op de markt, omdat de overheid ingrijpt. De gemeente helpt mensen relatief goedkoop aan grond voor een woning, maar aan het eind van de rit blijft er iets over dat door de overheid weer gerenoveerd moet worden. Als we nog meer gaan bouwen komen er plaatsen waar verpaupering optreedt. De overheid moet dat vervolgens weer oplossen. De gevolgen van wat we nu doen voor over bv. 10 jaar moeten worden meegenomen bij de beslissingen. Er moeten niet teveel nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd, want daardoor ontstaan later problemen. Starterswoningen moeten zodanig worden vormgegeven dat ze niet kunnen worden verbouwd tot niet-starterswoningen. Het is de vraag of Wonen Weert haar eigen woningbezit wil versterken of de kostem van renovatie in de toekomst wil ontlopen. Geconstateerd wordt dat Nederweert en Leudal meer doen aan duurzaam bouwen dan Weert.

De VVD vindt het een goede visie. Het ambitieniveau voor herstructurering in het buitengebied in relatie tot het aantal woningen in het buitengebied is prima. Er wordt een koppeling gelegd naar het LOG. Er moet worden ingezet op vraaggestuurd woonbeleid. Standaardprodukten vinden niet altijd aftrek. Particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd. De indeling van woningen moet passen bij de eisen van deze tijd. De gemeente moet alert zijn om, als een WOZOCO faciliteiten aanbiedt, hiervan gebruik te maken. Het renoveren van oudere woonwijken wordt belangrijk, maar dan moeten niet alleen de woningen worden gerenoveerd, maar de hele leefomgeving.

 

Toezeggingen

Begin 2011 wordt een openbare bijeenkomst van de commissie RZ met Wonen Weert georganiseerd. De griffier zal de te bespreken onderwerpen inventariseren.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de voorstellen ten aanzien van de reserves en voorzieningen Grondbedrijf.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt mandaat aan het college niet noodzakelijk. Het CDA merkt op dat Weert er veel positiever voor staat dan andere gemeenten. De stijging van de kosten is laag, maar de uitkomst van de sommen is afhankelijk van de input.  

 

Toezeggingen

Projectenrapportage ter kennis van raad brengen (via TILS-lijst).

Basisafspraak, herziening daarvan en afspraak voor 2011 in een collegebrief aan raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de Woonvisie Fatima.

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: is verheugd met rapport, dat op een goede manier tot stand is gekomen. Het rapport is echter niet SMART. Het is niet realistisch om te denken dat mensen behoefte hebben aan een groene ontmoetingsplek. Vanuit de wijk Fatima is kritiek op het rapport geleverd. Uit de burgerpeiling blijkt dat slechts 54% van de mensen in Fatima tevreden zijn met hun leefomgeving; dit is een schril contrast met de rest van Weert. Door het sluiten van de gymzaal in Fatima moeten de mensen naar een sportschool in een andere wijk; dat sluit niet aan op de behoefte van ouderen in Fatima. In Fatima moet een gezinsvervangend tehuis komen; de gymzaal kan hierin een rol vervullen.

PvdA: is tevreden met het rapport en de totstandkoming daarvan. Bij het behoud van de kerk in het centrumgebied kan gekeken worden naar bouwen bij de kerk. Ook zouden de (on-)mogelijkheden van ontwikkelingen bij het klooster onderzocht moeten worden. De PvdA vraagt zich af of bij de groenstrook richting centrum gekozen moet worden voor de oplossing uit het rapport. Door de gymzaal multifunctioneel in te zetten kan de school worden versterkt met een voor- en naschoolse opvang. In Fatima moet terughoudend worden gesloopt en worden onderzocht of er van twee woningen één gemaakt kan worden. Het parkeerprobleem, dat in Fatima groot is, moet worden opgelost.

Weert Lokaal en CDA: goed rapport, resultaat van een interactief traject.

CDA: merkt op dat er geen onderzoek is uitgevoerd naar leefstijlen. Ook blijft de sociale problematiek onderbelicht. Niet duidelijk is wat de concrete acties worden.

VVD: goed rapport. Er moet spoedig helderheid worden verschaft over de toekomst van de kerk. De wijk wordt aantrekkelijk voor forensen, er is geen behoefte aan een groen plein bij de winkel om elkaar te treffen. Wanneer kan het als GOML-project worden aangemeld?

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Woonvisie Fatima

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

a. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer W.P.G. Wijen en mevrouw G.P.M.Th. Coolen inzake het plan Laarveld;

b. Verstrekken van een krediet van € 325.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van perceel gemeente Weert, sectie W nummer 10, groot 9.645m2, ten behoeve van dit plan;

c. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA en CDA zouden tegen het voorstel zijn als er geen voorkeursrecht voor de gemeente was gevestigd.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,