ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 13-10-2010

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Afwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP)

 

 

Plaatsvervangende leden

P.P.E. Lempens (SP) 

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Passau, T. van Tilburg, P. de Jong, M. Arts, L. Koppen, K. van de Water, O. Reijnen, R. van Ekeren, P. Kuppens

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 20 is uitgedeeld het raadsbesluit van 3 april 2003 waarbij de criteria voor raadsconsultaties zijn vastgesteld.

Er wordt een rondvraag van wethouder Kirkels aan de agenda toegevoegd (agendapunt 23A), waarin aan de orde komen:

·          Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 augustus 2010 inzake de extra inhuur bouwadviseur Complex Poort van Limburg.

·         Stand van zaken Lidl.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010 inzake de uitgifte van bouwkavels in Laarveld wordt betrokken bij de nota grondprijsbeleid.

 

Bestanden

 Agenda 13-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 8 september 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 08-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 22 september 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens vraagt enkele antwordbrieven op. De heer Sijben merkt op dat op het papieren overzicht de namen van burgers zouden worden vermeld en alleen in het digitale overzicht niet. De griffier zal dit nagaan. Op verzoek van de heer Sijben wordt een informeel overleg gepland tussen de commissie RZ en de briefschrijvers inzake het LOG Tungelroy.

5.2 De TOEZEGGING inzake Centrummanagement wordt gesplitst: de verantwoording over het overbruggingskrediet wordt in maart/april afgelegd, het koersdocument wordt in het 3e kwartaal 2011 in de raad gebracht.

5.3 De Kadernota Groen wordt op papier naar de commissieleden gezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 10 11 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP verzoekt onder verwijzing naar het advies van de VNG aan de gemeenten om vooralsnog geen kaalslag te plegen en een bestuursakkoord met gemeenten in het kader van de bezuinigingen af te wachten.  

 

Toezeggingen

·          Uren en cijfermatige onderbouwing bedrijfscontactpunt naar raad.

·          Schriftelijk personeelsanalyse ziekteverzuim naar raad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2011

 Brief septembercirculaire 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

Geen voorstellen.

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 50.000,- ten behoeve van bodemsanering op het Wilhelminaplein (raadsvoorstel 10 10 164).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

Geen voorstellen

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 285.000,-- voor het project Aansluiting Rietstraat (raadsvoorstel 10 11 149).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en Weert Lokaal zijn akkoord met het voorstel. Het CDA wijst er op dat er geen achterliggende stukken (tekeningen en begrotingen) zijn. Er worden geen alternatieven genoemd, maar er wordt voor één variant gekozen. CDA en PvdA: De oversteek over de Eindhovenseweg wordt niet veiliger door een knipperend licht voor voetgangers. Er wordt nu een andere dekking voorgesteld (jaarrekeningresultaat 2009) dan voorheen (prioriteiten begroting 2010).

 

Toezeggingen

Dekking in voorstel opnieuw bezien en voorstel (mogelijk 1 cyclus later) met uitgewerkte tekening aan raad voorleggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 277.500,-- voor het project Rotonde Stramproy (raadsvoorstel 10 11 150).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD wijst er op dat het voorstel feitelijk onjuist is. Op grond van het herinrichtingsplan wordt er een plateau aangelegd, maar dit dient naar de mening van de VVD groter te worden. Het CDA wil eveneens een verlengd plateau. De VVD merkt op dat niet duidelijk is of het plateau ook ter besluitvorming voorligt of alleen de rotonde. Er zijn geen hernieuwde contacten met de dorpsraad en de bewoners geweest. CDA en PvdA merken op dat er nu een andere dekking wordt voorgesteld (jaarrekeningresultaat 2009) dan voorheen (prioriteiten begroting 2010).

 

Toezeggingen

Dekking in voorstel opnieuw bezien. Commissie schriftelijk informeren over overleg met dorpsraad over plateau.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,-- voor het project Trumpertweg  (raadsvoorstel 10 11 151).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en SP zijn akkoord met het voorstel. CDA: Er wordt nu een andere dekking voorgesteld (jaarrekeningresultaat 2009) dan voorheen (prioriteiten begroting 2010).

 

Toezeggingen

Aan raadsvoorstel toevoegen dat de burger wordt geïnformeerd over wat er gebeurt met het idee dat hij inbracht tijdens de informatiebijeenkomst van 15 juni jl. voor een gezamenlijke in-/uitrit voor Intratuin en Princen. Tekeningen in leeszaal leggen. Dekking in voorstel opnieuw bezien.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor bushalteaanpassingen (raadsvoorstel 10 11 152).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is vóór het voorstel en wijst de andere partijen er op hun collega’s in PS aan te spreken omdat over 2 jaar een nieuwe aanbesteding van het OV dient plaats te vinden door de provincie. De PvdA is eveneens vóór het voorstel en stelt voor nieuwe bushaltes zoveel mogelijk geschikt te maken voor invaliden. Het CDA vindt de bushalteaanpassingen duur. De VVD wijst er op dat het ook mogelijk is dat Veolia de bussen aanpast voor invaliden.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor de Studie Westtangent (raadsvoorstel 10 11 153).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat het een andere studie is dan verwacht. Deze betreft de ruimtelijke ontwikkelingen en is dus geen tracéstudie. Het bedrijventerrein DIC en de overslaghaven hoeven niet te worden ontsloten door de Westtangent omdat de gemeente Cranendonck al een aansluiting heeft gerealiseerd. Dit wordt ook door Weert Lokaal opgemerkt. PvdA en SP zijn van mening dat de studie breder zou moeten zijn, deze betreft nu alleen de Westtangent. De bestaande infrastructuren in Cranendonck dienen erbij te worden betrokken. Niet duidelijk is wat Cranendonck ervan vindt en wat de kosten zijn. De VVD wijst er op dat het doel van de Westtangent is het bieden van een extra ontsluiting van een druk gedeelte van de Weerter binnenstad.

 

Toezeggingen

Commissie via TILS-lijst informeren over onderzoeksopdracht. Tekst onder 2 in het raadsvoorstel aanvullen met door wethouder Kirkels gegeven toelichting en een tijdsplanning opnemen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,-- voor het project Maarheezerhuttendijk (raadsvoorstel 10 11 154).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 leest in het voorstel niet waarom dit krediet beschikbaar moet worden gesteld. De PvdA is blij met het vrachtwagenverbod op de Maarheezerhuttendijk en vraagt of dat ook op de Trancheeweg kan worden ingesteld. De oplossing die het voorstel aangeeft is voor de verkeersveiligheid bij de Weerterbergen niet toereikend. Weert Lokaal stemt in met het voorstel. CDA: suggestie om op een slimme plaats een verbinding tussen de Suffolkweg/Kempenweg met de Geuzendijk, parallel aan de Trancheeweg. Nu neemt de raad pas een besluit over de oplossing, is eerder wel aan de orde geweest, maar niet besluitvormend. De afsluiting van de Maarheezerhuttendijk voor vrachtverkeer is een goede oplossing voor onder meer het verkeer van en naar Lidl. Het argument dat de bestaande weg die de vrachtwagens gebruiken door een natuurgebied loopt is niet steekhoudend. Het gevolg van het aanbrengen van een sluis tussen de A2 en het spoor is dat vrachtwagens geen gebruik meer kunnen maken van de weg. Dit zou met de agariërs in het gebied besproken moeten worden. Suffolkweg, Randweg en Ringbaan zullen meer vrachtverkeer krijgen. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen aldaar worden getroffen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In het voorstel staat niets over maatregelen aan de Kazernelaan.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

a. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000,-- ter uitvoering van de startersregeling.
b. Instemmen met aanpassing van de “Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007” (raadsvoorstel 10 11 155).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt artikel 6 van de verordening niet erg vriendelijk ten opzichte van mensen van buiten Weert, die overwegen in Weert te komen wonen. Het CDA stelt dat het voorstel er van uit gaat dat de provincie de nieuwe startersregeling invoert, terwijl dit niet zo expliciet blijkt uit de brief van de provincie. Weert Lokaal vraagt of de regeling niet doorgaat als het geld niet beschikbaar wordt gesteld door de provincie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de fam. Saelmans tot wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse van tien parkeerplaatsen achter het pand Biest 12/12a (raadsvoorstel 10 11 156).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en CDA vragen wat de gevolgen zijn als de gemeente wel toestemming geeft voor de realisatie van de parkeerplaatsen. VVD en Weert Lokaal betreuren het dat enkele mensen het parkeren achter de woning (waaraan anderen behoefte hebben) tegenhouden en zijn niet akkoord met het voorstel. Het CDA vindt de overwegingen ten aanzien van de punten van Saelmans summier.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel voorzien van een uitgebreidere motivering. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 844.000,-- als budget voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014 (raadsvoorstel 10 11 157).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties D66, SP, PvdA, CDA en Weert Lokaal zijn van mening dat het voorstel 800.000 euro moet betreffen en geen 844.000 euro. Dit bedrag moet ook niet in één keer worden vrijgegeven, maar in 4 jaarlijkse gedeelten. D66: het noemen van de citycard is prematuur, Hoge Dunk en economische structuurversterking zijn een positieve ontwikkeling. Het magazine Poort is geen succes. Is het gelet op de huidige ontwikkeling op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling verstandig de Provada los te trekken of kunnen we de gelden beter anders inzetten? Pleiten voor starterscampus en breedbandeconomie in een senioreneconomie. D66 is verheugd dat het ondernemersfonds er is gekomen. De SP vindt dat summier wordt beschreven dat het geld voor structurele zaken wordt ingezet. De fractie is positief over structuurversterking, maar niet akkoord met het voorstel. De PvdA wil een overzicht van de uitgaven aan drukwerk voor de promotie van Weert. Weert Lokaal vreest voor een overlap met andere promotievelden en verzoekt te bezien of er op het blad Poort kan worden bezuinigd. Het CDA vindt dat er inzicht moet zijn in de totale begroting van Hoge Dunk (niet alleen voor het onderdeel Weert) en het activiteitenplan 2011. De VVD is niet akkoord met het bedrag van 844.000 euro in relatie tot de noodzakelijke bezuinigingen. Het beschikbaar stellen van 4 maal 2 ton is niet passend. Bezuinigingen op het blad Poort zijn bespreekbaar.   

 

Toezeggingen

De begroting 2011 van de Hoge Dunk wordt in zijn geheel ter inzage gelegd, alsmede het activiteitenplan.

Het raadsvoorstel wordt op de volgende onderdelen aangepast: er wordt 800.000 euro gereserveerd, welk bedrag in 4 jaarlijkse delen van 200.000 euro beschikbaar wordt gesteld (jaarlijks raadsvoorstel). Er wordt geen afstand genomen van het uitvoeringsprogramma. Het college beziet of er bezuinigingsmogelijkheden zijn waardoor het bedrag van 800.000 euro voldoende is. Er wordt tussentijds gerapporteerd en voor extra’s worden aparte kredietvoorstellen voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwerpfase van het project “Nieuwe openbare begraafplaats” en het indienen van wensen en bedenkingen op de concept koopovereenkomst voor de beoogde locatie (raadsvoorstel 10 11 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA stelt dat de raad nog geen besluit heeft genomen over de lokatie van de begraafplaats en vindt de dekking niet terug in het voorstel.  

 

Toezeggingen

De zin in het raadsvoorstel bij probleemstelling dat de concept-overeenkomst nog voor wensen en bedenkingen aan de raad wordt voorgelegd wordt verwijderd. De overeenkomst ligt nu voor om wensen en bedenkingen uit te brengen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 87.500,-- voor de uitwerking gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man ten laste van de reserve rekeningresultaat 2009 (raadsvoorstel 10 11 159).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal, PvdA, CDA en VVD zijn benieuwd naar de gebiedsvisie. Het CDA vindt dat het een brede gebiedsvisie moet zijn, dus niet alleen de recreatieve voorzieningen moet betreffen. De VVD stelt voor het Vosseven erbij te betrekken en vindt dat de kwaliteit van de totale recreatief-toeristische sector omhoog moet.  

 

Toezeggingen

Er wordt een kaart in de leeszaal gelegd. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen rondom het NS-station en busstation en hiervoor € 75.000,- beschikbaar te stellen (raadsvoorstel 10 11 160).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. SP en D66 zijn eveneens blij met het voorstel, maar vinden dat de handhaving bij het station strenger moet worden.   

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

1. Kennis nemen van de overeenkomst betreffende uitgifte in erfpacht van een bedrijfsperceel aan Hoco Groep International bv, Trancheeweg 16-18 te Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken (raadsvoorstel 10 11 161).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is het eens met het voorstel, met name met de laatste twee zinnen op de eerste pagina. De PvdA vraagt zich af of het mogelijk is erfpacht bij woningbouw mogelijk te maken en verzoekt in het grondbeleid op te nemen dat erfpacht mogelijk is, maar het college dit dan aan de raad voorlegt voor het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen. De SP vindt dat erfpacht vaak moet worden toegepast omdat de grond dan in gemeenschapshanden blijft. CDA: het theoretische voordeel van de erfpachtconstructie wordt teniet gedaan door het opstalrecht dat de erfpachter vestigt voor de gebouwen die hij er op zet. Bovendien heeft de erfpachter er voordeel van als de grondprijzen de komende jaren stijgen.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen financieringsstructuur Stichting Beveiliging Kampershoek (raadsvoorstel 10 11 162).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is vóór het voorstel. Dit is waar de BIZ-bijdrage voor bedoeld is. Het is wel van belang om alle bedrijven erin mee te krijgen. Het kost de ondernemers niet veel en levert wl veel op. De ondernemers zijn er blij mee. De SP vindt dat veiligheid een overheidstaak is, waar groepen mensen (in dit geval ondernemers) niet extra voor moeten hoeven betalen. De overheid moet zorgen voor veiligheid, zonder daarvoor een extra heffing (BIZ) in te zetten. Weert Lokaal wil af van free-riders en hoopt dat de experimentenwet wordt omgezet in een definitieve wet. Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. De PvdA is het eens met de VVD-fractie. D66 vindt het een goede zaak dat het vanuit de ondernemers zelf komt.  

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen van de nota grondprijsbeleid 2011 (raadsvoorstel 10 11 163).

 

 

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd. Het wordt de volgende raadsscyclus opnieuw geagendeerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota grondprijsbeleid 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van Safety Parking Weert bv i.o. tegen de weigering het bestemmingsplan te wijzigen voor de aanleg van een beveiligde verzorgingsplaats/parkeerplaats met voorzieiningen voor vrachtwagens aan de Roermondseweg (raadsvoorstel 10 11 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een gemiste kan en is tegen het voorstel. De PvdA en het CDA zijn akkoord met het voorstel, het CDA vanwege het gebied en de argumentatie.  

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

23A.

Rondvraag

De rondvraag vindt bij nader inzien toch niet plaats. 

 

Bestanden

 Brief inzake rondvraag en de te bespreken onderwerpen

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2010,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,