ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 08-09-2010

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M. Arts

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), G.J.W. Gabriëls (WL), H.P.M. Lempens (VVD), P.J.H. Sijben (CDA) en A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Afwezig de leden

A.J. Egging (VVD)

 

 

Plaatsvervangende leden

F. van Eersel (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Passau, M. Meertens, T. van Tilburg, P. de Jong, H. Keijzers, S. Eurlings, J. Ploumen, P. Kuppens

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer F. Maes inzake agendapunt 6.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Toegevoegd worden:

6a: Aanwenden van de reserve evenementen (raadsvoorstel 10 09 138).

7a: Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 09 114).

 

Bestanden

 Aanvullende agenda 08-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 30 juni 2010, met wijzigingsverzoek van de heer Adriaens (Weert Lokaal) d.d. 11 juli 2010 (ligt ter inzage).

 

 

Er is één wijzigingsvoorstel binnengekomen. De advieslijst wordt vastgesteld met inachtneming van dit wijzigingsverzoek.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 30-06-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 juli 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1

Mw. Beenders (PvdA) wil antwoord op briefnrs. 249 en 253

Dhr. Adriaens (WL) wil antwoord op briefnrs. 249, 255, 256 en 293

Dhr. Sijben (CDA) wil antwoord op briefnrs. 253, 241 alsmede 214 en 240 voor zover deze niet via B&W naar de raad komen

Dhr. Jacobs (CDA) wil antwoord op briefnr. 255.

 

5.3

Dhr. Beuvens (SP) heeft nog geen antwoorden gehad op ‘verhuur rotondes aan bedrijven’ en ‘windturbines’ (TOEZEGGINGEN). Weth. Litjens geeft aan dat informatie over de rotondes in het 3e kwartaal gegeven wordt.

Dhr. Sijben (CDA) vraagt waarom niet aan de planning voor herinrichting Goudriaanstraat voldaan kan worden. Dhr. Adriaens geeft aan dat dit in 2011 plaats zal vinden; nu vindt overleg plaats met een werkgroep van bewoners.

Dhr. Sijben wil graag een verduidelijking op stand van zaken  ‘Verkeerstelling Koekoeksweg’. Het gestelde heeft geen relatie met de problematiek, de klachten gingen juist over verkeer i.r.t. DESM. Weth. Kirkels belooft dat de betrokken ambtenaar dhr. Sijben hierover zal bellen (TOEZEGGING).

Dhr. Adriaens (WL) geeft aan dat het altijd nodig is het onderwerp ‘Lichtenberg’ in een gecombineerde commissie MZ en RZ te bespreken (TOEZEGGING). Desgevraagd geeft de heer Lempens aan dat de Lichtenberg nog niet aangewezen is tot Rijksmonument.

Dhr. Beuvens (SP) vraagt waarom de proef met de winkeltijdenverordening met een half jaar is verlengd. Weth. Cardinaal geeft aan dat dit heeft te maken met een Handreiking die nog ontvangen moest worden uit Den Haag. De Handreiking is onlangs ontvangen.

Mw. Beenders (PvdA) vraagt wanneer de brief aan omwonenden LOG Tungelroy wordt verzonden. Dit is al een toezegging van de vorige vergadering (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de gewenste koers 2010-2014 voor de programmalijn “Winkelstad Weert”. Beschikbaar stellen van een overbruggingsbudget ad € 50.000,-- voor 2010 (raadsvoorstel 10 09 139).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt de nota weinig concreet, bevat weinig analyses, weinig over effect ‘Poort’. Is parkeerbedrijf er om centrummanagement nieuw leven in te blazen, bewoners ontbreken; toename parkeergelden door meer evenementen vreemd i.r.t. gratis parkeren op zondag. Onderzoeken en campagnes moeten door ondernemers betaald worden, komen we zo toch aan € 1 milj. voor econ. Structuurversterking; inkomsten citycard op drijfzand gebaseerd. De PvdA vraagt of in de € 95.000,- geld van de formatie evenementenmanager gemeente zit. 7% minder bezoekers betekent 7% minder parkeergeld, maar hier is niets over terug te vinden. De dekking ontbreekt. De conclusie is, dat het lijkt dat gemeente de kar gaat trekken en ondernemers achterover gaan zitten. Het lijkt of de verkiezingsbelofte VVD wordt ingevuld.

 

D66 vraagt of budget evenementen meegenomen is in krediet van € 50.000,--. Kleine evenementen zouden kosteloos moeten kunnen omdat deze al subsidie krijgen. D66 mist de opzet begroting en specificatie. Wat is relatie met econ. structuurversterking, is Weerterbergen erbij betrokken, hoe zijn koopstromen, wat is de onderbouwing, is parkeren kostendekkend i.g.v. parkeerbedrijf? Beleid voor kleine onderscheidende ondernemers ontbreekt, doel ontbreekt.

 

SP vindt taalgebruik abominabel, mist gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs en openbaar vervoer. Waarop is selectie regio gebaseerd, waaruit blijkt koers (niet alleen binnenstad), wat is nu anders, wat zijn nieuwe doelstellingen, hoe is dekking? Wonen en leefbaarheid wijken en kernen ontbreekt, richt zich alleen op binnenstadondernemers. Hoe zit het met ondernemers in wijken en kernen? Relatie bekostiging centrummanagement met parkeerbedrijf is gevaarlijke uitspraak. Worden parkeervergunningen duurder, vanaf wanneer worden extra parkeerinkomsten afgeroomd, waarop baseert college verwachting dat bijdrage ondernemers lukt, wat betekent parkeerbedrijf professionaliseren, zijn ambtenaren dan niet professioneel? De plannen m.b.t. de citycard zijn niet realistisch en waarop is dit gebaseerd. Het besluit dient als vijf afzonderlijke punten ter besluitvorming te worden voorgelegd.

 

WL vindt de verhouding tussen de overhead kosten (€ 110.000) en de daadwerkelijk besteedbare kosten (€ 50.000) niet goed. De bestaanszekerheid van het centrummanagement was onzeker, er waren onvoldoende uitvoeringsmiddelen. Dit voorstel biedt perspectief, er zijn nieuwe ideeën, citycard prima, bewoners erg mager aan bod gekomen.

 

CDA vindt dat centrummanagement en centrummanager moeten blijven, evenals de collectiviteit ondernemers. Sterke binnenstad is ook in het algemeen belang. De gemeente dient samen te werken met collectiviteit ondernemers. Concrete invulling wordt onvoldoende duidelijk gemaakt. Waarom heeft centrummanagement afgelopen jaren onvoldoende opgeleverd? Het leren van het verleden komt niet terug, wat is de uitgangspositie van de Weerter binnenstad, wat is het doel, hoe is besteding in Weert? Uit monitor grenzeloos winkelen bleek toename besteding maar minder dan in Roermond en Eindhoven. De nota is teveel van binnenuit geschreven; BRO heeft ook div. nota’s over Weert geschreven. Mogelijk waren conclusies anders als deze informatie erbij betrokken was. Wat wel speelt is een ander koopgedrag en een andere concurrentiepositie. De vraag is of je met meer evenementen het koopgedrag beïnvloedt; minder passanten en relatie met vestigingsklimaat roept vraagtekens op, de scheiding van taken tussen ondernemers en gemeente is niet uitgewerkt, risico op overheidssteun, onderscheid tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden is niet gemaakt. Centrummanagement kan bijv. niet bepalen wat op ruimtelijk gebied gebeurt, bewoners ontbreken, grootte organisatie en aantal medewerkers dient bij begroting behandeld te worden, dan moeten wel alle vragen beantwoord zijn. Lastig is verwachting inkomsten parkeerbedrijf en citycard; anticipeer hier dan niet op. Sterker moet wat van ondernemers verwacht mag worden. De vacature centrummanager is afhankelijk van hele formatie en kan nu nog niet ingevuld worden. Predicaat VVV is afhankelijk van Roermond, niet van Weert; het stoort dat alle evenementen gezien worden ten dienste van binnenstad (bijv. dodenherdenking), de kosten zijn niet gespecificeerd.

 

VVD vindt dat alle opmerkingen kloppen, maar positieve benadering is nodig, krachten bundelen, imago opkrikken, trots zijn op Weert, moeilijke tijden voor ondernemers. Begrijpen kaderstellende rol en inhoudelijke behandeling maar hoe is controlerende taak geborgd?

 

Toezeggingen

·          Vóór raadsvergadering leden informeren over:

o        Specificatie dekking bestaand beleid

o        Exacte dekking voorstel € 50.000 en € 110.000

o        Onderbouwing begroting

·          Besluit opsplitsen in vijf losse punten.

·          Voor derde punt komt nieuw voorstel, alleen € 50.000, andere deel (€ 160.000) overhevelen naar begroting.

T.z.t. bij voorstel parkeerbedrijf meenemen uitleg over professioneel parkeerbedrijf.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Koersdocument Winkelstad Weert

 Tekst spreker Centrummanagement Weert

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

6a.

Onderwerp

Aanwenden van de reserve evenementen (raadsvoorstel 10 09 138).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA vindt wel dat er iets moet gebeuren. Niet alle activiteiten genoemd in bijlage zijn sfeerverhogend.

 

Toezeggingen

Vóór raadsvergadering leden schriftelijk informeren over werkzaamheden die vervallen als gevolg van detachering medewerker bij centrummanagement.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

Geen voorstellen.

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het beleidsplan gladheidbestrijding 2010/2014 (raadsvoorstel 10 09 127).

 

Expliciete fractiestandpunten

Aandacht dient er te zijn voor de fietsstroken, locaties waar kwetsbare groepen komen, milieuaspecten, oplossing in afgekoppelde gebieden, communicatie (welke straten wel/niet gestrooid worden).

 

Toezeggingen

·          Vóór raadsvergadering kaarten van de routes in leeszaal leggen.

·          Jaarlijks evaluatie en actualisatie van het plan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beleidsplan gladheidsbestrijding

 Geluidsfragment

 

 

 

7a.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 09 114). Noot: wijzigingen van de APV worden in de commissie BZ behandeld; deze wijziging betreft vooral WABO-aspecten en is daarom ook voor leden van de commissie RZ relevant.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: In artikel 4.11.e. kloppen de verwijzingen niet (in lid 2 en 4). Dit komt omdat lid 2 van geldende verordening eruit is gehaald. Bomenfonds is eruit gehaald. Zo zijn er meer dingen. Dit is niet in raadsvoorstel gemeld. Inhoudelijke wijzigingen APV dienen achterwege te blijven tot bomenbeleidsplan er is. Nu alleen aanpassing aan Wabo.

 

Toezeggingen

Vóór raadsvergadering:

·          APV alleen aanpassen aan Wabo, inhoudelijke aanpassingen achterwege laten.

·          Raadsvoorstel hierop aanpassen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Wijziging verordening APV

 Brief wethouder Litjens

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan “Geluid Industrieterrein Doolhof/Leuken Noord” (raadsvoorstel 10 09 126).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

In raadsbesluit dient huisnummer aangepast te worden (van 25 in 24).

Dhr. van Brussel informeren over hoe luid 50, 51 en 52 decibel is (mag telefonisch).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan “Geluid Industrieterrein Kanaalzone 1” (raadsvoorstel 10 09 125).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Verwerven van gronden door middel van onteigening aan de Achterstestraat / Kaaskampweg voor de realisering van een sportcomplex (raadsvoorstel 10 09 130).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

Dhr. Altun neemt geen deel aan de beraadslagingen over dit agendapunt.

 

Toezeggingen

In toekomst ook commissie MZ uitnodigen in verband met raakvlak.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Molenbroek 3 (raadsvoorstel 10 09 128).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Swartbroek 2009 (raadsvoorstel 10 09 129).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Zinsnede over planschade onder zienswijze 2 na bespreking met jurist terugkoppelen met de heer Sijben. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Rietstraat 53 (raadsvoorstel 10 09 135).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Rakerstraat 8 (raadsvoorstel 10 09 134).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Dupesweg 1 (raadsvoorstel 10 09 136).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

·          Foute verwijzing in raadsbesluit herstellen (Rietstraat 53 wijzigen in Dupesweg 1).

·          Voor raadsvergadering leden informeren over BOM+ overeenkomst.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bijstellen Nota Grondbeleid 2009 (raadsvoorstel 10 09 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP, CDA en PvdA hebben twijfels bij algemene mandaat.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de “Tarieventabel parkeerbelastingen 2010, versie 2” behorende bij de “Verordening parkeerbelastingen 2010” (raadsvoorstel 10 09 133).

 

Expliciete fractiestandpunten

Fracties vinden dat alle parkeergarages hetzelfde tarief dienen te hebben.

Nummerborden in Ursulinengarage dienen verwijderd te worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tarieventabel parkeerbelastingen 2010 versie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2010,

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,