ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 30-06-2010

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van

 

Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), H.P.M. Lempens (VVD) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Afwezig de leden

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Plaatsvervangende leden

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, H. Sonnemans, M. Arts, H. Jansen, J. Ploumen, M. Jans, L. Koppen, P. Otten, L. Koopmans, T. Weekers

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·         de heer Houben m.b.t. het paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein Doolhof/ Leuken Noord (betreft een niet-geagendeerd onderwerp; komt in september aan de orde);

·         de heer Koken (operationeel manager bij Bis-Bis) namens Bis-Bis over agendapunt 10 (kringloopbedrijf).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vorige week is een aanvullende agenda uitgegaan. Omdat er vanwege het late tijdstip in de informatiebijeenkomst RZ van 15 juni jl. geen gelegenheid meer was voor de rondvraag, wordt de rondvraag vandaag behandeld, per portefuillehouder.

Op verzoek van de PvdA-fractie wordt de brief van de Molenstichting geagendeerd. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 30-06-2010

 

 

 Geluidsfragment

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Ruimtelijke Zaken d.d. 26 mei 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 26-05-2010

 

 

 Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 Geluidsfragment

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 mei 2010 (door het college zijn geen toezeggingen gedaan) en

10 juni 2010.

 Geluidsfragment

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1: de antwoordbrieven van het college op de brieven nrs. 158, 171, 181, 182, 186, 190, 192 en 195 worden naar de raad gestuurd. De vragen van de PvdA over het bomenbeleid, onder meer in relatie tot het kappen van wilgen rondom de WOZOCO Groenewoud worden ter vergadering beantwoord. De vraag van D66 of er overleg is geweest met de bomenstichting over hun voorstel voor lintbeplanting langs de Noordkade wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

5.3: De stand van zaken bedrijf Swinnen wordt ter vergadering toegelicht. De evaluatie inzake de 3 winkels met zondagopenstelling wordt schriftelijk naar de commissie gezonden (TOEZEGGING). Met betrekking tot de verkeersveiligheid Maaseikerweg-Tungelerdorps-straat wordt een memo met de resultaten van het overleg met de provincie en de stand van zaken aan de commissie gezonden (TOEZEGGING). De datum van de informatiebijeenkomst voor omwonenden van distributiecentrum Lidl wordt aan de commissie medegedeeld (TOEZEGGING). De PvdA wijst er op dat de informatie over Lemmers Food Group die tijdens de informatiebijeenkomst van 15 juni jl. werd toegezegd er weer niet is. De commissie werd ook niet geďnformeerd over de reden voor de vertraging. De werkprocessen bouwinspecteurs worden in de raadscyclus van oktober 2010 behandeld. Een notitie met mogelijkheden verhuur rotondes aan bedrijven en stand van zaken wordt naar de commissie gezonden (TOEZEGGING). De stand van zaken windturbines wordt schriftelijk aan de commissie gemeld (TOEZEGGING). De vragen over de herinrichting van de Goudriaanstraat, de inbreng van de heer Lamerichs tijdens het raadsspreekuur op 15 juni jl., de motie over het GVVP en de motie over sociale duurzaamheid worden ter vergadering beantwoord. De commissie vraagt aandacht voor het opnemen van data op de voortgangsrapportages.

 

 

 

5.4

Spreekrecht

De heer Houben spreekt over de geluidsoverlast in zijn huis door het  industrieterrein Doolhof/ Leuken Noord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen, H.A. Litjens, J.M. Cardinaal en A.W.P. Kirkels

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2010 en de bijstellingen van de begroting 2010 (raadsvoorstel 10 07 092).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De raad wordt schriftelijk geďnformeerd over de baatbelasting Stramproy.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2010

 Aanvullend B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2009 (raadsvoorstel 10 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP zal een amendement indienen om de besluitvorming over de besteding van het jaarrekeningoverschot per voorstel van het college te behandelen. Dit amendement zal nu reeds aan de raads- en collegeleden worden gezonden. Op pagina 5 staat bij energiebesparende maatregelen dat de reductie van 15% niet is gehaald, terwijl ook wordt gesteld dat het energieverbruik niet exact meetbaar is. Er had dus moeten staan dat de 15% reductie waarschijnlijk niet is gehaald. Het CDA vindt de motivering door het college van de bestedingsvoorstellen van het rekeningoverschot niet toereikend en noemt een aantal eigen voorstellen. De CDA-fractie merkt op dat er € 2,9 miljoen wordt overgeheveld van het grondbedrijf naar de algemene dienst, terwijl dit enige jaren geleden andersom is gebeurd en plaatst hier kanttekeningen bij. De PvdA-fractie vreest bij projecten te kort te komen doordat de gemeente vreemd geld aantrekt en de rente die daarover betaald moet worden niet doorberekent. Weert Lokaal vraagt aandacht voor de bus naar Maaseik en het verkrijgen van de Europese subsidie voor fase 2 van het fietspad aan de Bocholterweg.

 

Toezeggingen

·          Nadere informatie over bedrag voor ICT stadhuis naar raad zenden.

·          Antwoord op vraag of door het vastleggen van het bedrag van € 2,9 miljoen voor tekortprojecten er later mogelijk een tekort op de stadsvernieuwingsprojecten ontstaat schriftelijk beantwoorden.

·          Raad informeren of er dekking is voor eventueel noodzakelijke afkoopsommen als gevolg van het ingezette organisatieontwikkelings-traject waarmee een reductie van 20% op de ambtelijke capaciteit wordt beoogd.

·          De griffier zal een matrix maken van de bestedingsvoorstellen van de verschillende fracties bij het jaarrekeningresultaat. De collegevoorstellen worden daarbij betrokken. De griffier zal een uiterste aanlevertermijn naar de fracties mailen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2009

 

 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2009 (raadsvoorstel 10 07 088).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat niet de Wet dwangsom en beroep de reden moet zijn voor de gemeente om te proberen termijnoverschrijdingen te voorkomen. Dit moet altijd het streven zijn. De SP-fractie constateert dat de handhaving zijn vruchten afwerpt bij de 17% bedrijven waarbij sprake is van een significante overtredingen van de milieuvoorschriften. De VVD-fractie acht het niet wenselijk dat het aantal controles van de brandveiligheid achterblijft bij de ramingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarverslag Bouwen en Milieu 2009

 

 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage van € 130.000,-- voor het saneren van zinkassen bij particulieren en de open zinkassenwegen in Weert (raadsvoorstel 10 07 100).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

9a.

Rondvraag wethouder Coolen

De vragen van de fracties PvdA en CDA over de verkeers- en parkeersituatie tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis worden ter vergadering beantwoord. Het CDA wijst op het knelpunt kruispunt Driesveldlaan-Parallelweg. De PvdA wijst op de samenloop van de projecten stadhuis, Poort van Limburg en Stationsstraat.

 

Toezeggingen

Op 19 juli a.s. zal tijdens de informatiebijeenkomst de presentatie over onder andere verkeer en parkeren tijdens de bouw worden gehouden die op 21 juli 2010 tijdens een informatiebijeenkomst aan de omwonenden wordt toegelicht.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

 

Spreekrecht

De heer Koken namens Bis-Bis bij agendapunt 10.

 

Bestanden 

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel om € 1,= per inwoner in het vooruitzicht te stellen als kader voor een op te richten (regionaal) Kringloopbedrijf Weert (raadsvoorstel 10 07 097).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is verheugd dat er een kringloopcentrum komt. Het voorziet in een behoefte. De fracties SP, PvdA, CDA, Weert Lokaal en VVD vinden het een goede zaak dat er mensen aan de slag kunnen die verminderde kansen op de arbeidsmarkt hebben. De PvdA is tevreden dat het budgetair neutraal verloopt en dat er minder afval zal behoeven te worden gestort. Het CDA vindt dat Bis-Bis en alle andere mogelijke gegadigden een gelijke kans moet krijgen bij het opzetten van een kringloopcentrum in Weert en op basis van hetzelfde plan moeten kunnen inschrijven. De exploitatie van de kringloopwinkel zal een knelpunt worden. Het bedrag van 1 euro is een ophaalvergoeding. De kapitaallasten van de winkel zijn hoog. Weert Lokaal stelt dat als Bis-Bis wel wil, dit een ander licht op het voorstel werpt. De VVD vindt investeren in mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan prima, maar het bedrijf mag geen subsidie van de gemeente krijgen voor de te verrichten werkzaamheden. Andere ondernemers krijgen immers ook geen gemeentelijke subsidie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

10a.

Rondvraag wethouder Litjens

De vragen over de afvalbakken met chipkaart, het snoeien van bomen tijdens broedtijd vogels en sapstroom bomen, de aanleg van het fietspad St. Theunis en het hertenkamp worden ter vergadering beantwoord.

 

Toezeggingen

De kadernota groen wordt verspreid onder raad en groene verenigingen. De raad ontvangt informatie over het aantal bankjes in het IJzeren Man-gebied.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

11.

Onderwerp

Akkoord gaan met betaling van de gemeentelijke bijdrage van Weert ad. € 56.068,- aan de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij ten behoeve van uitbetaling aan de VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van de actielijn regio marketing en promotie (raadsvoorstel 10 07 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vond de presentatie op 15 juli jl. over dit onderwerp onder de maat. De PvdA betreurt het dat er nog geen regiopromotieplan ligt, maar merkt op dat er toch betaald moet worden. Er is dus geen keus. De SP stelt dat Weert nu beter in de door de VVV Midden-Limburg uitgegeven informatie staat dan de vorige keer, maar het kan nog beter. De SP is ontstemd over de brief van het college van B&W van Roermond aan de directie van TROM waarin het college haar ontevredenheid uit over de gang van zaken in Weert. Als men problemen heeft met de raad van Weert dient men dit rechtstreeks kenbaar te maken en niet via derden. D66 heeft grote zorgen bij TROM/VVV Midden-Limburg. Deze zorgen zijn niet minder geworden door de presentatie op 15 juni jl. De fractie heeft geen vertrouwen in grote organisatie die nu is opgetuigd. TROM kan niet meer teruggedraaid worden, maar Weert kan beter zelf aan promotie doen. Weert zit 4 jaar aan TROM vast, maar D66 zal het kritisch volgen. De CDA-fractie merkt op dat het verwachte resultaat uitblijft. Er zit niets anders op dan te betalen en de promotie van Weert zo goed mogelijk van de grond te krijgen. Het is wel zo, dat grotere gebieden beter in staat zijn promotie op te zetten. Het idee achter TROM is prima. De VVD wil niet steeds terug kijken in dit dossier, maar inzetten op de toekomst.

 

Toezeggingen

De resultaten van het fusieproces, dat in het najaar plaatsvindt, worden eind 2010 tijdens een informatieavond gepresenteerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

11a.

Rondvraag wethouder Cardinaal

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

12.

Onderwerp

1. Het bezwaar van de heer Kolthof en mevrouw Kolthof-Been

tegen het afgewezen verzoek om de bestemming van de woning Zoomweg 36 te wijzigen van bedrijfswoning in burgerwoning ongegrond verklaren.

2. Het besluit van 27 januari 2010 waarbij het onder 1 genoemde verzoek is afgewezen handhaven.

3. Het verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met het bezwaarschrift afwijzen (raadsvoorstel 10 07 089).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Boshoverweg- Jankushofstraat

(raadsvoorstel 10 07 090).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt dat de boerderij er vanuit cultuurhistorisch oogpunt had moeten blijven staan. De PvdA vraagt aandacht voor de verkeerssituatie en wijst op de gevolgen van de inbreiding op de omgeving. Het CDA wijst op de wijzigingen die als gevolg van de zienswijzen in het plan zijn aangebracht.

 

Toezeggingen

De gewijzigde plankaart wordt ter inzage gelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de dertiende serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt (raadsvoorstel 10 07 094).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Omtrent het verbod in de Europese Dienstenrichtlijn om in planologische afwegingen economische aspecten mee te wegen nadere informatie aan commissie verstrekken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Info VNG wijziging Model verordening

 

 

 Geluidsfragment

 

15.

Onderwerp

- Herontwikkeling Stationsstraat en de contracten;

- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 3.150.000,00 voor aankoop van opstallen en bouwrijpmaken;

- Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.450.000,00 voor aankoop parkeerplaatsen (raadsvoorstel 10 07 095).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA, SP, D66, CDA en VVD zijn verheugd dat het project van start gaat. Het CDA wijst op de subsidies en de exploitatie van de parkeerplaatsen en vindt dat er te weinig aandacht is voor de risico’s die de gemeente loopt.

 

Toezeggingen

Staatje met uitgesplitste bedragen naar raad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

16.

Onderwerp

Aanwijzen categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is bij het verlenen van een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan (raadsvoorstel 10 07 096).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

·          Op bijlage A wordt de Truppertweg in Tungelroy opgenomen.

·          De vragen over de categorieën op pagina 1 sub f en pagina 2 onder m worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

17.

Onderwerp

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 341.570,- voor de herinrichting van het kruispunt Ringbaan Oost – Heuvelweg/

Overweertstraat (raadsvoorstel 10 07 098).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

18.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Sint Maartenslaan 41 (raadsvoorstel 10 07 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

19.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Brede School Moesel (raadsvoorstel 10 07 102).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties hadden te weinig voorbereidingstijd, dus het voorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 Geluidsfragment

 

19a.

Onderwerp

Brief Molenstichting Weerterland binnengekomen d.d. 18 juni 2010 (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toelichting

Wethouder Kirkels licht de stand van zaken toe, onder meer aan de hand van de resultaten van het gesprek van vandaag met de Molenstichting over dit onderwerp.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden 

 Brief Molenstichting

 Geluidsfragment

 

19b.

Rondvraag wethouder Kirkels

De vraag van Weert Lokaal over de trein Neerpelt-Weert wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden 

De voorzitter sluit om 23.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2010,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,