ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 26-05-2010

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van

 

Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), G.J.W.

 

Gabriëls (WL), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD) en

 

P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Afwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP)

 

 

Plaatsvervangende leden

P.P.E. Lempens (SP)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, H. Sonnemans, J. Jongeling, T. Passau, M. Arts en M. Beeren

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de nieuwe commissieleden. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen ontvankelijke verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Wethouder Kirkels verzoekt de agendapunten 10 en 11 om procedurele redenen af te voeren. De commissie stemt hiermee in.

Mw. Beenders (PvdA) verzoekt om bij deze commissievergadering toch gebruik te mogen maken van de rondvraag, omdat er deze cyclus geen commissie informatiebijeenkomsten zijn geweest. Zij heeft 1 vraag voor wethouder Coolen en 1 vraag voor wethouder Kirkels. De vragen kunnen niet wachten tot de eerste informatiebijeenkomst. De commissie stemt in met dit verzoek.

 

Bestanden

 Agenda 26-05-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

    Ruimtelijke Ordening d.d. 11 februari 2010.

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst

    d.d. 18 februari 2010.

C. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

    Economische zaken d.d. 10 februari 2010.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De conclusies worden voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 10-02-2010

 Advieslijst commissie RO 11-02-2010

 Overzicht conclusies informatiebijeenkomst 18-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 maart 

       2010 (tijdens de raadsvergaderingen van 11 maart en 27 april

       2010 zijn door het college geen toezeggingen gedaan).

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1

De commissieleden zullen een kopie van de antwoorden op de brieven met de nrs. 24 (Hoco Beton), 29 (IVN), 31 (MKB) en 34 (Wijkraad Boshoven) ontvangen.

De vragen van de VVD over de brieven met de nrs. 121 (Dorpsraad Stramproy) en 158 (omwonenden LOG Tungelroy) worden ter vergadering door de wethouders Kirkels en Coolen beantwoord.

 

 

5.3

De vragen van Weert Lokaal over de Noordkade (blz. 2) en de Winkelverordening (blz. 3) zal wethouder Kirkels terugkoppelen met de verantwoordelijke portefeuillehouders. Hier wordt dan later op teruggekomen. De vraag van Weert Lokaal over de verkeersafwikkeling rondom de Lidl en de informatieavond hierover (blz. 4) wordt ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord. De rondvraag van Mw. Beenders (PvdA) voor wethouder Kirkels komt door dit antwoord te vervallen.

De vraag van de VVD over de kraan en het kraanhuisje in het project Landbouwbelang wordt eveneens ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter (kandidaat gesteld is V. van Brussel (D66)).

 

 

Dhr. V. van Brussel (D66) wordt kandidaat gesteld als plaatsvervangend voorzitter. De commissie gaat hiermee (unaniem) akkoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Beschikbaarstellen van een aanvullend voorbereidingskrediet ten behoeve van de Ontwerpfase van het project De Lichtenberg (raadsvoorstel 10 06 067).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt het project een uitgelezen kans voor en door Weertenaren en verzoekt vrijwilligers te mobiliseren.

De PvdA is van mening dat het project Lichtenberg mooi past in het waardevoller maken van het gebied rondom de IJzeren Man.

WL is blij met het voorstel.

De CDA stemt ook in en verzoekt het project toekomstgericht op te zetten.

D66 wil nog terugkomen op de ontwikkelingsvisie.

De SP verzoekt het Kunstcentrum op te nemen als potentiële gebruiker en stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Indien nodig zullen voorstellen over het project De Lichtenberg in een gezamenlijke commissievergadering MZ en RZ worden behandeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag van de PvdA over de stand van zaken Lemmers, heeft de commissie d.d. 25 mei jl. een memo ontvangen. Een nadere toelichting hierop wordt op verzoek van de PvdA tijdens de vergadering door wethouder Coolen gegeven.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

8.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit met aanleg- en sloopvergunningenstelsel voor het plangebied De Lichtenberg (raadsvoorstel 10 06 055).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Laarveld/fase 1 versie d.d. 10-02-2010 (raadsvoorstel 10 06 056).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein Doolhof/Leuken Noord (raadsvoorstel

10 06 057).

 

 

Om procedurele reden is dit stuk van de agenda gehaald.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan Geluid Industrieterrein Kanaalzone 1 (raadsvoorstel 10 06 058).

 

 

Om procedurele reden is dit stuk van de agenda gehaald.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Suffolkweg 19-20” (raadsvoorstel 10 06 059).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Kavels Hakkeweg en Kievitspeelweg” (raadsvoorstel 10 06 060).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Grotehegsteeg 35 te Weert en Lochtstraat 1 te Stramproy” (raadsvoorstel 10 06 061).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Molenweg 19” (raadsvoorstel 10 06 062).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Agrarisch bedrijf Keenterstraat ong.” (raadsvoorstel 10 06 063).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen in het gebied nabij Roermondseweg, spoordijk Weert-Roermond en Tungelroysebeek (raadsvoorstel 10 06 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL heeft een andere mening dan in het voorstel genoemd en vindt dat op de betreffende locatie best een “Truck City” zou kunnen komen.

De overige fracties steunen het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2010,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,