ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIĖRENDE RAAD D.D. 25-02-2010

 

Voorzitter:

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Griffier:

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

 

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (WL), H.J.W.M. Van de Loo (WL), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaaboul (PvdA)

Afwezig de leden:

 

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (WL), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel) en J.A.F. Tak (SP)

 

 

Portefeuillehouder:

P.J.H. Sijben

Ambtelijke ondersteuning:

M. Arts

 

 

Externen:

E. Wichman (PRC), B. Van Breugel (INBO) 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De vragen van de fracties Kernpunt, VVD en SP naar de redenen voor het veranderen van de status van de vergadering (van adviserend naar informatief) worden ter vergadering door de wethouder beantwoord. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging met agenda 25-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken van het definitief onderwerp stadhuis en de bijbehorende begroting (er zijn geen stukken).

De heren Van Breugel (INBO) en Wichman (PRC) houden beiden een presentatie.  

 

Toezeggingen

INBO zal de nieuwe maquete in het stadhuis zetten.

 

Conclusies

Een raadsvoorstel met kredietstelling wordt na aanbesteding aan de raad voorgelegd. Vóór aanbesteding wordt het project nogmaals aan de raad gepresenteerd (definitief ontwerp en begroting). M.b.t. het interieur vindt een tweede aanbesteding plaats in de tweede helft van 2010.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment presentatie INBO

 Geluidsfragment presentatie PRC

 

 

 

5.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d.

 

 

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,

 

 

 

 

 

">