CONCEPT-ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIĖRENDE RAAD D.D. 07-01-2010

 

Voorzitter:

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Plv. griffier:

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden:

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders- van Dooren (PvdA), J.M. Cardi-

 

naal (VVD),  M.A. Engelen (VVD), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs

 

Verstappen (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans

 

(CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van

 

De Loo (WL), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs

 

(CDA), F.J.J. Prinsen (WL), G. Soyugüzel (Soyugüzel), J.A.F. Tak

 

(SP), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaāboul (PvdA)

 

 

Afwezig de leden:

F.L.J.A Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J.

 

Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP),

 

A.J.L. Heijmans (PvdA), R.W.M. Jeurissen (CDA), T.W.G. Meulen

 

(CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Portefeuillehouders:

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteu-

H. Ensink

Ning

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-

 

 

kom. Hij deelt mede wie zich hebben afgemeld.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda voor de opiniėrende raad wordt ongewijzigd vastge-

 

 

steld. Aansluitend aan de opiniėrende raad vindt een informe-

 

 

rende raadsbijeenkomst plaats. De agenda hiervan is in eerste

 

 

instantie per abuis bij de agenda van de opiniėrende raad

 

 

opgenomen.

 

Bestanden

 Uitnodiging met agenda 07-01-2010

 Brief informerende raadsvergadering 07-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken van de notitie over demografische ontwikkelingen (besluit college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 juli 2009)

 

 

De heer H. Ensink geeft een presentatie over de demografische

 

 

ontwikkelingen.

 

Toezeggingen

Dit jaar zal de regionale woonvisie (die mede gebaseerd zal zijn

 

 

op de notitie demografische ontwikkelingen) behandeld worden

 

 

in de raad. De regionale woonvisie is stof voor de structuurvisie

 

 

en de toekomstvisie.

 

 

Voor de toekomstige leegstand van schoolgebouwen dient nog

 

 

een oplossing gezocht te worden (bijvoorbeeld verenigings-

 

 

gebruik).

 

Conclusies

Alle fracties zijn het erover eens dat de inwoners uit Weert

 

 

gestimuleerd moeten worden in Weert te blijven wonen en dat

 

 

hiernaast gekeken dient te worden hoe je mensen buiten

 

 

Weert naar Weert kunt halen. Ook wordt ernaar gestreefd

 

 

“zorg op maat” te leveren voor iedere inwoner van Weert.

 

Bestanden 

 B&W-besluit

 Notitie demografische ontwikkelingen

 Brief 22-07-2009

 Overzicht bevolkingscijfers

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.20 uur de opiniėrende raadsvergadering

 

 

onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

Aansluitend start de informerende raadsvergadering over inter-

 

 

actief beleid. Wethouder Strous is hierbij de voorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 8 februari 2010,

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                               H.A. Litjens

">