ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIĖRENDE RAAD

D.D. 19-11-2009

 

Voorzitter:

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Plv. griffier:

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van

 

Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt),

 

M.A. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA),

 

C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra

 

(PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (WL),

 

H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-

 

Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (WL) en F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden:

A. Arissa (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), G.E.M. Gigase (CDA),

 

A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. van de Loo (WL), T.W.G. Meulen

 

(CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak

 

(SP) en M. Zaāboul (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders:

P.J.H. Sijben

Ambtelijke onder-

J. van Gilse, T. Passau, M. Arts, F. Speet

Steuning

 

 

 

Externen:

B. van Breugel (INBO), E. Wigman (PRC)

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-

 

 

kom. Hij deelt mede wie zich hebben afgemeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging 19-11-2009

 Agenda 19-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Toelichting stand van zaken stadhuis:

·  definitief ontwerp (presentatie INBO);

·  bijgestelde ramingen (presentatie PRC);

·  planning.

 

 

De heer van Breugel geeft een toelichting op het definitief ont-

 

 

werp en de heer Wigman over de bijgestelde ramingen en de

 

 

planning.

 

Toezeggingen

De bureaus zullen een tabel maken, waarbij de energiebespa-rende maatregelen inzichtelijk worden gemaakt (alleen de realistische scenario’s). Deze tabel kan dan in januari besproken worden. 

 

Conclusies

De toelichtingen zijn duidelijk.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment presentatie INBO

 Geluidsfragment presentatie PRC

 Geluidsfragment wethouder Sijben inzake duurzaamheid

 

 

 

5.

Onderwerp

Toelichting stand van zaken parkeergarage.

 

 

Dit agendapunt is gelijktijdig met agendapunt 4 behandeld.

 

 

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor het voorbereidingstraject nieuwbouw stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel 09 12 157).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies

De opiniėrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 11 januari 2010,

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,

 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                    H.A. Litjens

">