ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIňRENDE RAAD

D.D. 17-09-2009

 

Voorzitter:

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Griffier:

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

 

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (WL), H.J.W.M. Van de Loo (WL), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (WL), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaaboul (PvdA)

Afwezig de leden:

 

F.L.J.A. Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), T.W.G. Meulen (CDA), G. SoyugŁzel (PvdA) en F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Portefeuillehouders:

P.J.H. Sijben

Ambtelijke ondersteuning:

J. van Gilse, T. Passau, M. Meertens, M. Arts, T. van Tilburg, H. Sonnemans, H. Kessels, L. Stultiens, M. Neijnens, F. Speet

 

 

Externen:

E. Wichman (PRC), B. Van Breugel (INBO) 

F. Fonteijn en J. Savelkoel (beiden BAM)

P. Driessen (Tiberius)

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er is een aangepaste agenda uitgedeeld. De opiniŽrende raad stemt hiermee in.

 

Bestanden

 Uitnodiging 17-09-2009

 Agenda 17-09-2009

 Aangepaste agenda 17-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Presentatie.

 

 

De heer Van Breugel licht de wijzigingen in het plan naar aanleiding van eerder door de raad gemaakte opmerkingen toe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 09 129).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: De steeg tussen de appartementen en het stadhuis is niet aantrekkelijk voor de wandelaar. De bouwmassa tegenover de Bongerd is te massaal.

D66: Het bestemmingsplan is opgesteld om het stadhuis en de appartementen mogelijk te maken. Normaliter is de beschikbaarheid van een gebied de insteek en wordt vervolgens bekeken hoe dit wordt ingevuld. D66 is niet akkoord met het voorstel.

PvdA: De starterswoningen aan de Wilhelminastraat zijn niet mooi. De fractie betreurt het dat de maquette niet gereed was tijdens de inspraakprocedure. De bouwmassa tegenover de Bongerd is te massaal. In het bestemmingsplan moet worden vastgelegd, dat de rooilijn vůůr de starterswoningen 1 meter terug wordt gelegd.

 

Toezeggingen

          Het bouwplan voor de starterswoningen wordt eerst in een informatieve bijeenkomst van de commissie RO gepresenteerd en vervolgens voor een standpuntbepaling in een vergadering van de raadscommissie RO behandeld.

          De raad wordt vůůr 12 oktober 2009 geÔnformeerd over de mogelijkheden om de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan niet van toepassing te laten zijn op de rooilijn vůůr de starterswoningen.

 

Advies

De opiniŽrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Bouwen van een ondergrondse parkeervoorziening in het plangebied Wilhelminasingel Ė Driesveldlaan (stadhuis en woningbouw) (raadsvoorstel 09 10 127).

(inclusief bespreken informatienotitie over grondwater-problematiek, verkeer en parkeren).

 

Expliciete fractiestandpunten

Kernpunt: Vanwege de hoge grondwaterstand in het gebied moeten er extra maatregelen worden getroffen bij een parkeergarage van 2 verdiepingen. Ook zijn er extra veiligheidsmaatregelen nodig. De raad heeft nooit een rapportage over de grondwaterstand ontvangen, wel recentelijk een notitie. Deze is echter onvoldoende om besluitvorming te laten plaatsvinden. Vanwege de investeringskosten, de nadelige exploitatie en het bouwtechnisch risico kiest Kernpunt voor een 1-laags parkeergarage. De gemeente is immers naderhand aansprakelijk als er iets misgaat en niet BAM.

PvdA: Gaat ervan uit, dat er goed is gekeken naar de grondwaterproblematiek. De fractie vraagt zich af of het wel nodig is om meer parkeerplaatsen te realiseren zoals het college voorstelt. De gemeente dient niet een overcapaciteit te creŽeren en vervolgens de parkeertarieven te verhogen om de garage te financieren. Het verschil van 4 miljoen euro tussen een 1-laags garage in combinatie met gebruik van de Ursulinengarage en een 2-laags parkeergarage is heel groot. De PvdA is voor een 1-laags garage. De PvdA vindt dat er aanvullende beleidskeuzes gemaakt moeten worden om toename van de parkeerdruk in Fatima te voorkomen. Te denken is hierbij aan vergunningparkeren. Ook moet er een goed verkeersgeleidingssysteem komen, zodat mensen toch dichtbij hun bestemming kunnen parkeren. De fractie wijst er op, dat het schema op p. 4 van de aanvullende notitie cijfermatig niet correct is.

Kernpunt: De parkeertarieven in de gemeente gelden voor heel Weert. De gemeente kan het niet maken om deze overal te verhogen om de exploitatie van deze nieuwe parkeergarage rond te krijgen.

D66: Is voor een 1-laags parkeergarage, als er dan geen risicoís in verband met de grondwaterproblematiek zijn. De fractie is tegen het verhogen van de parkeertarieven.

SP: Sluit zich aan bij vorige sprekers. De grondwaterproblemen zijn bouwtechnisch niet op te lossen en betekenen een risico voor de gemeente. Een 1-laags garage is het goedkoopste alternatief. Het aantal parkeerplaatsen per starterswoning bedraagt minder dan 1. De SP vraagt zich af of dit voldoende is. Ook wijst de fractie er op dat, als de gemeente de parkeertarieven verhoogt en Q-park niet, deze laatste er garen bij spint.

Weert Lokaal: vraagt zich af hoe de risicoís tijdens de bouw worden beperkt. De fractie verzoekt om een matrix waarin per onderdeel is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en wie toezicht houdt.

CDA: Ook voor de toekomst zijn er veel parkeerplaatsen nodig. Iedereen moet in het centrum van Weert kunnen parkeren waar hij/zij wil.

VVD: Vindt het vreemd dat de gemeente de parkeerplaatsen voor een vast bedrag aan BAM verkoopt, waarbij BAM geen enkel risico loopt.

 

Toezeggingen

          Aanvullende berekeningen inzake het schema op p. 4 van de aanvullende notitie worden vůůr 12 oktober a.s. naar de raad gezonden.

          Raad vůůr 12 oktober a.s. informeren over benodigde capaciteit parkeergarage.

          In Fatima wordt vergunningparkeren ingevoerd.

          Raad vůůr 12 oktober a.s. een matrix toezenden waarin per onderdeel is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en wie toezicht houdt.

 

Advies

De opiniŽrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1e termijn

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

7.

Onderwerp

Ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw stadhuis Ė gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel / Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 09 126).

Wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de realisatieovereenkomst BAM-gemeente en de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Tiberius-gemeente (inclusief bespreken antwoorden op vragen van de SP en PvdA en het besluit van het college van 8 september 2009 om in te stemmen met de begrenzing van het plangebied Wilhelminasingel Ė Driesveldlaan waarvoor een visie voor de (her)inrichting van de openbare ruimte opgesteld wordt).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA en SP: Betreuren het dat de aannemingsovereenkomst en de koopovereenkomst pas 48 uur vůůr de vergadering zijn toegezonden, terwijl ze al van juli dateren.

De PvdA verzoekt de antwoorden op hun vragen in de overeenkomsten te verwerken.

SP: Beide overeenkomsten moeten 100% kloppen. Duidelijk moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de taken van de stuurgroep zijn. Vastgelegd moet worden wie de hoogte van de planschade bepaalt. De fractie is niet akkoord met de schadevergoeding voor de marktpartijen als het plan bij de rechter sneuvelt. De SP verwacht financiŽle tegenvallers. De fractie vraagt zich af wat er gebeurt als BAM niet bouwt. De gemeente geeft feitelijk subsidie aan BAM door parkeerplaatsen voor Ä 25.000,- aan BAM te verkopen die de gemeente Ä 36.500,- kosten.

VVD: wenst artikel over schadevergoeding te schrappen en een arbitrageregeling op te nemen.

Alle partijen vinden een schadevergoeding van 3 of 1 miljoen euro voor Tiberius te hoog bij niet doorgaan van het project.

 

Toezeggingen

          Overeenkomsten met vragen PvdA en SP naar Holla Poelman zenden met het verzoek te bezien of de overeenkomsten hiaten vertonen. Ruim vůůr 12 oktober aan raad resultaten kenbaar maken.

          Overzicht verantwoordelijkheden over en weer naar raad sturen.

          Schadevergoeding van 3 of 1 miljoen euro met Tiberius bespreken.

          Overzicht voorbeelden andere projecten, die niet dekkend zijn en waaraan de gemeente om die reden bijdraagt, naar raad zenden.

          Tekst raadsvoorstel over geŽlimeerde risicoís in de overeenkomst met BAM wordt aangescherpt.

 

Advies

De opiniŽrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Bijlage koopovereenkomst

 Bijlage aanneemovereenkomst

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Nieuwbouw stadhuis Ė gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel / Driesveldlaan kredietvoorstel voorbereiding Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp nieuwbouw stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel 09 10 128).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Bedragen en data in voorstel worden kloppend gemaakt.

 

Advies

De opiniŽrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP of de gemeente grond van de onderzoekslokatie nieuw stadhuis op Centrum-noord heeft verkocht antwoordt de wethouder ontkennend.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

  

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 19 oktober 2009,

 

 

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                        H.A. Litjens

 

 

 

">