ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIĖRENDE RAAD D.D. 18-06-2009

 

Voorzitter:

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Griffier:

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

 

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van

Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL) (vanaf 21.10 uur), R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.A. Litjens (WL), H.J.W.M. Van de Loo (WL), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (tot 20.45 uur), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (WL), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaaboul (PvdA)

Afwezig de leden:

 

A. Arissa (PvdA), M.A. Engelen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders:

P.J.H. Sijben

Ambt. ondersteuning:

J. van Gilse, E. Kerssemakers, T. Passau, W. Ruber, M. Arts

 

 

Externen:

E. Wichman en A. Laaper (beiden PRC), Van Breugel (INBO) (tot 21.00 uur)

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en licht de status van de vergadering toe. Het betreft een opiniėrende raadsvergadering met een informatief karakter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De voorzitter licht het programma van vanavond toe: wethouder Sijben houdt een korte inleiding, vervolgens presenteert de heer Van Breugel van INBO de architectuur en de heer Wichman van PRC gaat in op de financiėle stand van zaken en de planning.

 

Bestanden

 Uitnodiging 18-06-2009

 Agenda 18-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken van de stand van zaken project nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

·          Er zal een maquette worden gemaakt om driedimensionaal inzicht in het plan te krijgen.

·          Er wordt een gedetailleerde exploitatieberekening met nauwkeurige prognoses gemaakt. Het exploitatietekort op de parkeergarage wordt hierin meegenomen.

 

Conclusies

Wethouder Sijben geeft aan, dat de overeenkomsten met BAM en Wijnen openbaar worden, maar nu nog niet. De concept-overeenkomsten zijn nog niet in het college geweest. Inhoudelijk kan alles vandaag besproken worden, maar deels in beslotenheid. Tezijnertijd wordt bekeken welke achterliggende informatie openbaar wordt en welke niet.

De heer Van Breugel (INBO) presenteert de architectuur van stadhuis en omgeving.

De heer Wichman (PRC) licht op hoofdlijnen de financiėle stand van zaken en planning toe.

De opiniėrende raad besluit om 21.00 uur in beslotenheid verder te vergaderen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment inleiding wethouder Sijben

 Geluidsfragment presentatie de heer Van Breugel (INBO)

 Geluidsfragment vragen raad aan INBO

 Geluidsfragment presentatie de heer Wichman (PRC)

 Geluidsfragment vragen raad aan PRC

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 7 september 2009,

 

 

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                        H.A. Litjens

 

 

">