VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE OPINIňRENDE RAAD D.D.

20-04-2009

 

 

 

Voorzitter:

Griffier:

 

Aanwezig de leden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig de leden:

 

 

Portefeuillehouders:

 

Ambt. ondersteuning:

 

 

Externen:

A.J.L. Heijmans (plv. vz.)

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van

Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP) (niet bij besloten deel), J.M.

Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD),

J.W.J. Goubet (SP) (niet bij besloten deel), A.J.L. Heijmans

(PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL),

R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-

Smans (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD), H.A.

Litjens (WL), H.J.W.M. Van de Loo (WL), G.J.A. Marechal (PvdA),

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. SoyugŁzel (PvdA), M.M.C.F.

Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) (niet bij besloten deel) en

F.H.H. Weekers (VVD).

 

A. Arissa (PvdA), G.E.M. Gigase (CDA), T.W.G. Meulen (CDA),

P.J.R.L. Verheggen (WL) (vz.), en M. Za‚boul (PvdA).

 

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels en L.F.A. Heuvelmans

 

T. Passau, J. van Gilse, M. Arts, E. Kerssemakers, W. Ruber, M.

Huijs

 

E. Wichman en A. Laaper (beiden PRC)

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter geeft aan, dat de status van de vergadering is het informeren van de raad over de stand van zaken en het voeren van overleg.

De vergadering is openbaar, maar mogelijk dient een aantal aspecten in beslotenheid te worden behandeld. Dit dient te worden beargumenteerd door de wethouder. Uitgedeeld is de concept-brief van de klankbordgroep stadhuis aan het college.

Deze (niet-verzonden brief) kan als basis dienen voor de behandeling van dit onderwerp.

 

Bestanden

 Uitnodiging 20-04-2009

 Agenda 20-04-2009

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken project nieuwbouw stadhuis. 

 

 Eerste termijn

 PvdA: Vraagt naar de stand van zaken in dit project. Het is een proces van jaren. Het streven is een nieuw stadhuis in gebruik te nemen. Voortvarendheid is geboden. De samenwerkings-overeenkomst tussen gemeente, BAM en Wijnen vormt het kader om te komen tot een nieuw stadhuis, binnen het beschikbare budget van 27 miljoen euro met een parkeergarage eronder voor een paar miljoen en aanbesteed binnen de Europese richtlijnen. Binnen een half jaar zou er een realisatieovereenkomst zijn. Die tijd is voorbij. Vorig jaar zijn er vragen gesteld en werd er gezegd dat het goed komt.

1. Hoe is de stand van zaken 1 jaar later; er is nog realisatie-overeenkomst.

2. Wat is de status van de klankbordgroep? Hoe denkt het college met ons daar vorm aan te geven?

3. Kunt u de PvdA duidelijk maken of ons project dat wij zo graag willen gebouwd gaat worden?

VVD: In 1998 is besloten tot nieuwbouw, later is dat verbouw geworden. Vervolgens kwam er een aannemer, die aangaf voor hetzelfde geld nieuwbouw te kunnen realiseren.

Er is bewust gekozen voor een projectwethouder die zich zou bezighouden met de realisatie van het stadhuis. In 2011 zou het nieuwe stadhuis gereed zijn. Inmiddels is het 2009. Tussen 2007 en nu is er weinig officieel over gehoord. De architect is bezig. Aan een overeenkomst wordt gewerkt. Het is nu tijd de wethouder aan zijn belofte te herinneren. Wij weten dat realisatie in 2011 niet zal lukken gelet op de voorgeschiedenis en de formele stand van zaken op dit moment. In deze tijd van economische crisis is

werkgelegenheid belangrijk. Ook prijstechnisch is het tij nu gunstig om aan te besteden. Ook adviesbureaus zijn nu voor minder geld in te huren. Het moet nu gebeuren. Het stadhuis (met uitzondering van de parkeergarage) mag echter niet boven het geraamde budget uitkomen. De VVD wil weten wat op dit moment de stand van zaken is. Als 2011 niet haalbaar is, is 2012 / 2013 dat dan wel?

Weert Lokaal: Zoveel mogelijk informatie moet openbaar verstrekt worden. Alleen als de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar komt, kan informatie in beslotenheid

gedeeld worden. De raad moet op hetzelfde informatieniveau als het college komen. Hoe gaan we verder in dit project?

SP: De klankbordgroep volgde het project samen met de wethouder en ambtelijke ondersteuning. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft de heer Beuvens met wethouder Sijben gebeld met de vraag of de vergaderingen van de klankbordgroep en de daar verstrekte informatie openbaar zouden zijn of niet. De wethouder gaf aan dat deze openbaar zouden zijn. Sindsdien zijn er geen andere signalen ontvangen, met uitzondering van ťťn punt over parkeren. De klankbordgroep kan ook geen geheimhouding worden opgelegd. In januari 2007 koos de raad unaniem voor de locatie aan de Wilhelminasingel. Er werd onderhandeld om de grond van twee marktpartijen te verwerven, hetgeen niet is gelukt. In september 2007 besloot de raad tot de PPS-constructie. Later dan bedoeld, op 13 maart 2008, en niet voor het kerstreces, legde het college de samenwerkings-overeenkomst voor wensen en/of bedenkingen voor aan de raad. Een raadsmeerderheid stemde in met de overeenkomst. Alleen de SP en D66 hadden dermate bedenkingen dat zij de overeenkomst niet konden goedkeuren. De fractie plaatst de volgende kanttekeningen bij de samenwerkingsovereenkomst:

ē Punt 9 derde bolletje van de overwegingen: heeft de vastgoed-commissie toestemming gegeven voor de PPS-constructie?

ē Punt 17: zijn de risicoís van aanbesteding voor de gemeente?

ē Artikel 10 van de overeenkomst: de bouwtijd wordt zo kort mogelijk gehouden en het stadhuis wordt tegelijkertijd met de commerciŽle ruimten en de woningen opgeleverd.

ē De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst was een half jaar, tenzij partijen voor die tijd zouden willen verlengen. Dat is niet gebeurd en op 13 september 2008 is de samenwerkings-overeenkomst verlopen. De wethouder heeft dat bevestigd in de raad van oktober 2008. Er zijn 4 partijen bij de overeenkomst

betrokken en alle vier hebben ze de overeenkomst laten verlopen. Dat kan geen toeval zijn. Bij de laatste klankbord-groepvergadering bleek, dat BAM de woningen en commerciŽle ruimten later wil realiseren. Bovendien wil Tiberius af van de

80%-20%-constructie bij het aanbesteden. Het is niet toevallig, dat de samenwerkingsovereenkomst vlak vůůr de economische crisis verloopt. De SP heeft de indruk dat BAM en Tiberius van de PPS-constructie af willen. Heeft PPS met deze partijen nog zin? Zo ja, wanneer is dan het sluiten van de realisatieovereenkomst te verwachten? Gaat de stadsontwikkeling die met het project samen zou hangen nog wel door?

D66: De fractie was en is tegen nieuwbouw, tegen de samenwerkingsovereenkomst, tegen de PPS-constructie en tegen de locatie (meerdere eigenaren, dus moeizame onder-handelingen). Komt dit ooit van de grond op die locatie blijft de vraag. Waarom is er nog geen realisatieovereenkomst? Wie heeft de regie in dit project? De kosten worden alsmaar hoger en het parkeren blijkt ook een knelpunt te zijn. Wat is het totaalplaatje?

Komt er al een alternatieve locatie in beeld?

CDA: De fractie vindt een alternatieve locatie nog niet aan de orde. Dit project is op elke locatie complex. Het is juist gunstig, dat het project lang duurt vanwege de economische crisis, waar we prijstechnisch ons voordeel mee kunnen doen. De computer-animatie is nog niet beschikbaar en daarnaast wacht de raad op nog veel meer informatie. Het budget mag niet worden overschreden. De fractie wacht verder de antwoorden van de wethouder af.

Kernpunt: Er is duidelijkheid en transparantie nodig, niet alleen naar de raad, maar ook naar de inwoners toe. Het steden-bouwkundig plan ligt er. Het is een meerwaarde voor de

omgeving aan de stadszijde en de buurt. Het Europese aanbestedingsproces is complex. De fractie heeft er geen vertrouwen meer in, dat er op korte termijn begonnen kan

worden met de bouw van het nieuwe stadhuis. Deze raadsperiode zou het stadhuis er staan en er is nu nog niet eens een realisatieovereenkomst. In de opiniŽrende raad van 15

januari 2009 is de financiŽle haalbaarheid besproken en de meerwaarde van een betere vormgeving. De fractie wil niet bij voorbaat kwaliteitsopties afwijzen en wil de ambtenaren

daar ook bij betrekken. Is het financieel haalbaar? Het was niet bekend dat er complicaties om de hoek lagen. De raad moet meegenomen worden bij problemen. De heer Egging heeft wethouder Sijben per mail gevraagd het voortouw te nemen om met de klankbordgroep van gedachten te wisselen, maar dat is niet gebeurd. Er zijn te weinig initiatieven genomen door de wethouder. Nu vallen er hiaten en komen er geruchten op

gang. De fractie heeft op dit moment geen vragen, maar constateert wel, dat op 15 januari jl. is toegezegd twee rapporten beschikbaar te stellen aan de raadsleden, hetgeen

tot op heden niet is gebeurd.

 

De voorzitter meldt dat er vragen zijn rondgedeeld die op verzoek van de klankbordgroep

aan de orde moeten komen.

 

Wethouder Sijben: Er is geprobeerd de raad via de klankbordgroep bij de voortgang te betrekken. Dit is gebeurd bij het voorlopig ontwerp van de architect en ook bij de voortgang van de onderhandelingen. In het overleg met de klankbordgroep op 26 maart 2009 zijn dilemmaís voorgelegd en is aangegeven dat er verdere informatie zou worden verstrekt. Die informatie mocht niet naar buiten en is in goed vertrouwen aan de

raadsleden in de klankbordgroep gegeven. De SP trekt onjuiste conclusies uit de verkregen informatie. Het is niet zo, dat Tiberius af wil van de 80%-20%-constructie bij het aanbesteden. Hierop kan in een besloten deel van de vergadering nader worden

ingegaan. Het is niet juist, dat BAM de woningen en commerciŽle ruimten niet gelijktijdig met het stadhuis wil realiseren. De onderhandelingen met BAM, Tiberius en Wijnen verlopen goed, er kan overeenstemming worden bereikt. Voor wat betreft de stand van zaken: na de samenwerkingsovereenkomst is er door de

architect gewerkt aan een voorlopig ontwerp. De varianten op dit ontwerp zijn in januari aan de raad gepresenteerd. Het is de vraag wat deze varianten de gemeente waard zijn.

Er is meer inzicht nodig in wat de wijzigingen betekenen voor het architectonisch ontwerp. Er is een computeranimatie gemaakt, die binnenkort in het college en de klankbordgroep of de raad behandeld wordt. Het voorlopig ontwerp kan dan door de raad worden goedgekeurd.

Aan de overeenkomst met BAM en Wijnen is voortvarend gewerkt. Wel is er nog nader overleg nodig, ook met de raad. In verband met de onderhandelingspositie van de gemeente dient dit punt in een besloten deel van de vergadering te worden besproken. De

afronding is nabij. Besluiten worden te zijner tijd in openbaarheid genomen. In beslotenheid worden alleen de keuzemogelijkheden besproken. Na het behandelen van de computeranimatie en de keuzemogelijkheden voor wat betreft de realisatieovereenkomst

kan deze op redelijk korte termijn worden afgerond. De kosten spelen een rol; de aangeboden toevoegingen worden wellicht te duur. De architect moet misschien toch meer doen dan nu in het ontwerp zit. Het is een afweging tussen extra kwaliteit en daarmee gemoeid zijnde kosten. De ramingen zijn zeer nauwkeurig tot stand gekomen. Het nadeel van een veelheid aan verschillende bedragen is dat elk genoemd bedrag als een definitief bedrag wordt beschouwd. Het zijn echter slechts indicatieve bedragen. Er zijn genoeg mogelijkheden om te kiezen voor besparingen. De kostenraming wordt nauwlettend gevolgd.

De marktprijzen zijn nu inderdaad gunstiger bij aanbesteding. Er is nu sprake van een reŽel niveau na jaren van exorbitante prijzen. Deze ontwikkeling wordt meegenomen bij de kostenramingen. Gaandeweg wordt er geplust en gemind. Het stadhuis moet in principe gebouwd kunnen worden voor het bedrag, dat in de samenwerkingsovereenkomst wordt genoemd.

De klankbordgroep heeft niet de status van stuurgroep. Raadsleden zijn niet gebonden aan hetgeen zij zeggen in de klankbordgroep. Het project is weliswaar complex, maar niet

dermate dat het niet realiseerbaar is. BAM en Wijnen willen het project realiseren, maar komen op voor hun belangen, net zoals de gemeente voor haar belangen opkomt. Er zal overeen-stemming worden bereikt. Het project wordt gerealiseerd, hetgeen zeer wenselijk is als kwaliteitsimpuls voor de stad. Versterking van de binnenstad is het belang van realisatie van het project op deze locatie. De wethouder heeft alle vertrouwen in het project.

 

Voorzitter: Kan de wethouder in openbaarheid ingaan op de drie elementen uit de concept-brief van de klankbordgroep (overeenkomst, appartementencomplex en parkeergarage)?

 

Wethouder Sijben: Geeft aan de meeste vragen beantwoord te hebben. Het niet

verlengen van de samenwerkingsovereenkomst speelt geen enkele rol bij het sluiten van

de realisatieovereenkomst; geen der betrokken partijen heeft daar last van. Wat de

andere zaken betreft die een rol spelen is het wenselijk de informatie in beslotenheid te

verstrekken. Bij de uiteindelijke besluitvorming kan de raad op alles in openbaarheid

ingaan.

 

 

Tweede termijn

PvdA: Kan de raad in mei een realisatieovereenkomst verwachten? Klopt het dat BAM in ieder geval meedoet in het hele verhaal? Want het gaat om de samenhang van stedenbouw-kundige vernieuwing in de stad. De commerciŽle partijen hebben gebluft dat het project gerealiseerd kan worden, maar is dat ook waar? Het financiŽle kader, dat de raad heeft gesteld, bedraagt nog steeds 27 miljoen euro. Heeft de gemeente nog de regie?

VVD: De wethouder stelt, dat de overeenkomst op redelijk korte termijn afgerond kan worden, maar wanneer is dat? In mei 2009? De antwoorden van de wethouder geven moed. De kwaliteits-verbeteringen ten opzichte van het voorlopig ontwerp van de architect zijn goed, maar hoe kijken we aan tegen de prijsverhogingen? Zijn de verbeteringen terug te verdienen? Kunnen de extraís voor dezelfde prijs worden gerealiseerd nu de

economische crisis de prijzen heeft doen zakken? De fractie gaat ervan uit, dat de ramingen goed zijn.

Weert Lokaal: Vindt dat de fractie SP niet de informatie uit de klankbordgroep in deze openbare vergadering naar buiten had mogen brengen. Sinds de laatste klankbordgroepvergadering hebben er positieve ontwikkelingen plaatsgevonden:

ē Het niet verlengen van de samenwerkingsovereenkomst heeft geen gevolgen voor de realisatieovereenkomst.

ē Beide marktpartijen doen nog volledig mee zonder enig voorbehoud.

ē Het beschikbare budget blijft zoals het is.

SP: Wijst er op, dat de parkeergarage in beslotenheid is besproken in de klankbordgroep.

D66: Vraagt wanneer de realisatieovereenkomst gesloten kan worden.

CDA: Gaat ervan uit, dat aanvullende informatie in het besloten deel van de vergadering wordt verstrekt.

Kernpunt: Constateert een verandering van opstelling bij partijen tussen de laatste klankbordgroepvergadering en nu. Wat bedoelt de wethouder met redelijk korte termijn? De realisatie-overeenkomst moet er zijn vůůr de computeranimatie.

 

Wethouder Sijben: Deze week vindt er overleg plaats met BAM en Wijnen over het vervolgtraject. Er zijn nog enkele bijeenkomsten voor nodig, dus er kan geen exacte datum worden genoemd wanneer de overeenkomsten er zullen zijn. De ontwikkelingen sturen de gemeente in de onderhandelingen, maar de gemeente heeft de regie en niet BAM of Wijnen. De raad bepaalt. Na vanavond wordt er verder onderhandeld over de

overeenkomsten en gelijktijdig kan de computeranimatie ten behoeve van het voorlopig ontwerp worden behandeld. De wethouder geeft aan, dat eind mei als ultimatum zal worden gehanteerd. Dan weten we waar we aan toe zijn en hebben we overeenstemming met betrokken partijen. Met betrekking tot de parkeergarage zijn er vorderingen geboekt, maar deze kunnen niet in openbaarheid worden besproken. De wethouder bevestigt de drie positieve ontwikkelingen die Weert Lokaal noemt, met dien verstande dat de wethouder bij het derde punt aangeeft, dat het budget van 27 miljoen euro het uitgangspunt is.

 

Voorzitter: Concludeert, dat er stappen in positieve richting zijn gezet, dat de marktpartijen nog meedoen en dat er uiterlijk eind mei een definitief besluit genomen kan worden. De onderhandelingen met partijen worden in een besloten deel van de vergadering behandeld.

 

SP en D66 stellen voor om tijdelijke geheimhouding aan te houden, zodat alles wat in de besloten vergadering besproken wordt vermeld mag worden in de openbare vergadering

waarin de besluitvorming over het vervolg plaatsvindt.

 

De wethouder geeft aan, dat een deel van de informatie inderdaad slechts tijdelijk geheim hoeft te zijn, namelijk tot de openbare vergadering, maar dat een ander deel van de informatie waarschijnlijk geheim dient te blijven. Daaraan mag dan alleen gerefereerd worden in een openbare vergadering. De informatie is niet vooraf op te splitsen.

 

De SP verlaat de zaal, omdat de fractie geen informatie wil ontvangen, die geheim blijft. Vervolgens vindt er een besloten deel van de vergadering plaats. Hiervan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 25 mei 2009,

 

 

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                        H.A. Litjens

">