ADVIESLIJST OPINIňRENDE RAAD D.D. 15-01-2009

 

Voorzitter

Verheggen (vz.) (WL)

 

Griffier

Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

Adriaens (WL), Altun (VVD), Beenders-Van Dooren (PvdA), Beuvens (SP), Egging (Kernpunt), Engelen (VVD), Heijmans (PvdA), A. Jacobs (CDA), Jeurissen (CDA), Op den Kamp-Smans (CDA), Kusters (WL), Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Marechal (PvdA), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA), Tak (SP) en Verheggen (WL) (vz).

 

Afwezig de leden

Arissa (PvdA), Cardinaal (VVD), Gigase (CDA), C. Jacobs-Verstappen (WL), Kadra (PvdA), Nordhausen (SP), Stokbroeks (D66), Weekers (VVD), SoyugŁzel (PvdA) en Za‚boul (PvdA).

 

 

 

 

Portefeuillehouder

Sijben.

 

 

 

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Gilse, Kerssemakers, Passau, Arts, Nagel, Stultiens.

 

 

 

 

Externen

De heren Van Breugel (Inbo) en Wichman (PRC), met ondersteuning.

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en ter vergadering door de inleiders als volgt gespecificeerd:

1.      korte update stedenbouwkundig plan (Inbo);

2.      voorlopig ontwerp stadhuis en parkeergarage (Inbo);

3.      uitgangspunten raad d.d. 14 februari 2008 (PRC);

4.      huidige financiŽle stand van zaken stadhuis (PRC);

5.      VO-raming: aanvullende kwaliteit (Inbo);

6.      P-garage: integrale behandeling 5 aspecten (PRC);

7.      realisatie- en PPS-overeenkomst (PRC);

8.      aandachtspunten (PRC);

9.      vragen en discussie (wethouder Sijben).

 

Bestanden

 Uitnodiging 15-01-2009

 Agenda 15-01-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Nieuwbouw stadhuis:

         Voorlopig ontwerp (presentatie door de heer Van Breugel, architect Inbo)

         FinanciŽle stand van zaken (presentatie door de heer Wichman, adviseur PRC Zuid)

         Stand van zaken overig.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: Het plan is nu al 20% duurder. De raad heeft een budget beschikbaar gesteld en daarvoor zou een nieuw stadhuis gebouwd kunnen worden, dat functioneel en kwalitatief goed is. Nu blijken de aanvullende kwaliteiten 3,6 miljoen euro te gaan kosten.

CDA, PvdA en SP: Er werden schitterende plaatjes getoond tijdens de presentatie van de architect, maar nu blijkt dat die niet binnen het budget gerealiseerd kunnen worden. Het was beter geweest om te presenteren hoe het stadhuis er uit gaat zien als we binnen het budget blijven en vervolgens de aanvullende mogelijkheden werden getoond.

VVD: Het project moet binnen het geraamde budget uitgevoerd worden. De burgers hebben die opdracht aan de raad meegegeven. Het kan niet zo zijn, dat tijdens het proces het programma van eisen ambtelijk wordt gewijzigd.

Weert Lokaal en Kernpunt: Vinden het een prachtig ontwerp en staan niet direct afwijzend tegenover de gepresenteerde optimalisaties. Deze zijn de moeite waard om goed afgewogen te worden.

 

Toezeggingen

Wethouder en griffier maken een voorstel voor een begeleidingsgroep vanuit de raad, zodat de raad het stadhuisproject nauwer kan volgen en in kleiner verband beslispunten kan voorbereiden.

Beide rapporten over parkeergarage worden beschikbaar gesteld aan de raad.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1 (Dhr. Van Breugel van INBO: punten 1 en 2)

 Geluidsfragment 2 (Dhr. Wichman van PRC: punten 3 en 4)

 Geluidsfragment 3 (Dhr. Van Breugel van INBO: punt 5)

 Geluidsfragment 4 (Dhr. Wichman van PRC: punten 6, 7 en 8)

 Geluidsfragment 5 (Wethouder Sijben: punt 9)

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de   aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken

d.d. 26 januari 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,

 

">