ADVIESLIJST OPINIňRENDE RAAD D.D. 13-01-2009

 

Voorzitter

Verheggen (vz) (WL)

 

Griffier

Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

Adriaens (WL), Altun (VVD), Beenders-Van Dooren (PvdA), Beuvens (SP), Egging (Kernpunt), Heijmans (PvdA), Gigase (CDA), A. Jacobs (CDA), C. Jacobs-Verstappen (WL), Op den Kamp-Smans (CDA), Kadra (PvdA), Kusters (WL), Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Marechal (PvdA), Nouwen-Jacobs (CDA), Tak (SP), Verheggen (WL) (vz) en Za‚boul (PvdA).

 

Afwezig de leden

Arissa (PvdA), Cardinaal (VVD), Jeurissen (CDA), Engelen (VVD), Nordhausen (SP), Stokbroeks (D66), Weekers (VVD), Meulen (CDA), en SoyugŁzel (PvdA).

 

 

 

 

Portefeuillehouders

Niederer, Coolen, Heuvelmans, Kirkels, Sijben en Strous.

 

 

 

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Gilse, Kerssemakers, Knaapen, Van de Tillaar, Keijzers, Passau, Van Tilburg, Lemmen, Arts, Franssen en Koopmans.

 

 

 

 

Externen

Prof. R. Bakker en de heer C. de Cloe.

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder prof. Bakker en de heer De Cloe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Onderhavig voorstel betreft een raadsvoorstel en geen informatiebrief. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging 13-01-2009

 Agenda 13-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

4.

Onderwerp

Instemmen met de aangescherpte Regiovisie ďHet oog van

Midden-Limburg; Regiovisie 2008-2018Ē en met de

Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

(raadsvoorstel 09 02 001).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: Het college heeft de opvattingen van de raad in de stuurgroep ingebracht en daarmee bewerkstelligd, dat er een compleet nieuwe visie voorligt. De onrealistische elementen zijn geschrapt en de positionering van Weert is prima. De herstructurering van het bedrijventerrein Moesdijk en de positionering van de N280 daarin moet een majeur project worden. Omdat er voor agrarische bedrijventerreinen geen draagvlak bij agrarische ondernemers bestaat, moet het ontwikkelen daarvan niet in de regiovisie opgenomen worden. De fractie is verheugd, dat het duurzame industrieterrein in Cranendonck in de visie is opgenomen. Ook positief is, dat Midden-Limburg niet meer als een geheel wordt beschouwd voor wat betreft volkshuisvesting. Het is van belang vast te houden aan de afspraken uit de Hoge Dunk voor het land van Weert en Cranendonck. Bij het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur moet er geen dubbeling plaatsvinden met de bestaande organisaties, zoals gebiedscommissies, gebiedsbureau, dienst Landelijk Gebied. Op de financiŽn wordt nog teruggekomen. Budgetten dienen op basis van concrete projecten beschikbaar gesteld te worden.

 

SP: Samenwerking zoeken is altijd goed. De vergrijzing kan ook op een andere manier worden bestreden. De fractie maakt zich zorgen over de participatie van de raad en de burgers. De SP is tegen de bestuursovereenkomst en betreurt het dat de raad daar niet kritischer naar heeft gekeken. Niet duidelijk is welke bevoegdheden de raad nog zelfstandig kan uitoefenen in dit verband en wat er gebeurt als ťťn van de raden tegen uitvoering van een project is. Er moet eerst een geschillenregeling zijn uitgewerkt. De gebiedsontwikkeling in Midden-Limburg zou geleidelijker moeten verlopen.

 

Weert Lokaal: Is blij met het hoge ambitieniveau. De fractie heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid van het Beekstraatkwartier. De positionering van Weert is prima. De fractie is ook van mening, dat herstructurering van het bedrijventerrein Moesdijk een majeur project in de Regiovisie moet worden. De Ringbaan-noord dreigt een knelpunt te worden. Midden-Limburg moet niet onderling gaan concurreren, maar in vertrouwen samenwerken.

 

CDA: Is van mening, dat uitvoering van de Regiovisie alleen kan slagen als alle gemeenten meedoen. Vervolgens dient er een prioritering in de projecten te worden aangebracht.

 

Kernpunt: Het beleid in de Regiovisie is goed geformuleerd. Uitvoering en financiering moeten we nog afwachten.

De fractie stemt in met de Regiovisie.

 

VVD: Heeft waardering voor het proces. De fractie is het niet eens met de standpunten van de PvdA over de herstructurering van bedrijventerrein Moesdijk en de agrarische bedrijventerreinen. De financiŽn dienen nog besproken te worden. Er moet voor gewaakt worden, dat er een organisatiestructuur wordt neergezet, waarin bevoegdheden worden opgenomen, die thans reeds bij andere organisaties berusten.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies opiniŽrende raad

De opiniŽrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden Limburg

 Regiovisie

 B&W-besluit en Raadsvoorstel

 Brief B&W d.d. 24-12-08

 Geluidsfragment 1 (inleiding voorzitter)

 Geluidsfragment 2 (termijn 1 raadsleden)

 Geluidsfragment 3 (reactie mevrouw Bakker)

 Geluidsfragment 4 (reactie de heer De Cloe)

 Geluidsfragment 5 (reactie wethouder Strous)

 Geluidsfragment 6 (termijn 2 raadsleden)

 Geluidsfragment 7 (reactie mevrouw Bakker en de heer De Cloe)

 Geluidsfragment 8 (reactie wethouders)

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

  

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken

d.d. 26 januari 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,

">