ADVIESLIJST OPINIňRENDE RAAD D.D. 20-11-2008

 

†Voorzitter

Verheggen (vz) (WL)

†Griffier

Wolfs-Corten

 

 

†Aanwezig de leden

Adriaens (WL), Altun (VVD), Beenders-Van Dooren (PvdA), Beuvens (SP), Egging (Kernpunt), Heijmans (PvdA), Gigase (CDA), A. Jacobs (CDA), Op den Kamp-Smans (CDA), Kadra (PvdA), Kusters (WL), Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Marechal (PvdA), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA), SoyugŁzel (PvdA), Tak (SP), Verheggen (WL) (vz).

†Afwezig de leden

Arissa (PvdA), Cardinaal (VVD), Jeurissen (CDA), Engelen (VVD), C. Jacobs-Verstappen (WL), Nordhausen (SP), Stokbroeks (D66), Weekers (VVD) en Za‚boul (PvdA)

 

 

†Portefeuillehouders

Niederer, Coolen, Heuvelmans, Kirkels, Sijben en Strous

†Ambtelijke ondersteuning

Kerssemakers, Meertens, Knapen, Passau, Van Tilburg, Lemmen, Arts en Ensink

 

 

†1.

Onderwerp

Opening door de voorzitter de heer R. Verheggen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

† 

 

 

†2.

Onderwerp

Welkomstwoord en een korte uiteenzetting over de vergadering door burgemeester J. Niederer, lid van de stuurgroep samenwerking Midden-Limburg.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

†3.

Onderwerp

Korte toelichting over het proces gebiedsontwikkeling Midden-Limburg door procesmanager de heer C. de Cloe.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Stand van zaken uitwerking gebiedsontwikkeling Midden-Limburg per programmalijn door de daarin vertegenwoordigde wethouder van Weert:

a.                  Programmalijn Maasplassen door wethouder Strous;

b.                  Programmalijn Ontwikkelas N280 Weert/Roermond door wethouder Kirkels;

c.                   Programmalijn Wonen door wethouder Kirkels;

d.                  Programmalijn Landbouw, Natuur en Recreatie door wethouder Sijben;

e.                  Programmalijn Organisatie en FinanciŽn door wethouder
Heuvelmans.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies/

standpunten

PvdA:

Sub b en c: Industrieterrein bij Kelpen-Oler gelukkig niet meer in beeld. Ontwikkeling spoorzone moet een aparte programmalijn zijn. In begroting gemeente Weert wordt ingezet op revitalisering bedrijventerreinen en herinvulling leegstaand onroerend goed; in programmalijn op transformatie van bedrijventerreinen. Dit is iets heel anders.

Sub d: Realiteitszin, erkenning gebiedscommissies reconstructie en positie intensieve veehouderij. Visie LLTB Nederweert betrekken bij ontwikkeling agrarische bedrijvenparken. Er is geen draagvlak voor agrarische industrieterreinen. Bovendien risico van uitbraak ziekten groot. Kennisnemen van discussies schaalvergroting en intensieve veehouderij.

Sub e: Raad heeft uitgesproken niet aan fondsvorming te doen, maar alleen concrete projecten te financieren.

Weert Lokaal:

Sub b en c: Industrieterrein Kelpen-Oler staat gelukkig niet meer op de kaart. Industrieterrein op de Kempen ontwikkelen is niet aanvaardbaar.

Kernpunt:

Sub b en c: IJzeren Rijn moet betrokken worden bij gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

SP:

Sub e: Zeggenschap afzonderlijke gemeenten bij projecten op solidariteitsbasis op een of andere manier vastleggen.

 

Bestanden

*Geluidsfragment a.

*Geluidsfragment b.

*Geluidsfragment c.

*Geluidsfragment d.

Geluidsfragment e.

 

 

 

5.

Onderwerp

Debat met gemeenteraad.

 

 

Het CDA is tevreden met realiteitsgehalte en dat onderdelen van eerdere discussies zijn terug te vinden in de programmalijnen.

De PvdA is tevreden dat zorgstrip en industriegebied Kelpen-Oler zijn vervallen. Accenten op Maasplassen zijn terecht. Spoorzone moet worden toegevoegd. In de landbouw zijn de gebiedscommissies al aan het werk; oppassen voor doublures. Wat het programmabureau gaat doen is nog niet duidelijk. De N280 moet geen hoofdpunt in de programmalijn zijn. Waardering voor college.

Weert Lokaal uit eveneens waardering voor college.

De VVD merkt op dat de raad dichter bij elkaar is gekomen in de doelstellingen. We weten niet hoe andere gemeenten er over denken. De zaken die vanavond aan de orde zijn gekomen zijn cruciaal voor Weert, maar het is nog niet zeker, dat ze in de gebiedsvisie worden opgenomen.

De SP dankt het college en vindt dat de belangen van Weert zijn gewaarborgd. In januari moet alles geconcretiseerd worden. De SP vertrouwt er op, dat dit goed gebeurt en stemt anders tegen.

Kernpunt constateert dat de wensen van de raad zijn meegenomen bij de verdere uitwerking.

 

 

 

 

Bestanden

*Geluidsfragment debat

*Geluidsfragment slotwoord burgemeester

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken

d.d. 26 januari 2009.

 

De commissiegriffier,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De voorzitter,

 

">