ADVIESLIJST OPINIĖRENDE RAAD D.D. 30-08-2007

 

Voorzitter

Verheggen (vz.) (WL)

 

Griffier

Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

Adriaens (WL), Beenders-Van Dooren (PvdA), Beuvens (SP), Cardinaal (VVD), Egging (Kernpunt), Gigase (CDA), Heijmans (PvdA), A. Jacobs (CDA), Jeurissen (CDA), Kusters (WL), H. Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Marechal (PvdA), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA), Stokbroeks (D66), Tak (SP) en Verheggen (WL) (vz.).

 

Afwezig de leden

Altun (VVD), Arissa (PvdA), Engelen (VVD), C. Jacobs-Verstappen (WL), Kadra (PvdA), Op den Kamp-Smans (CDA), M. Lempens (VVD), Nordhausen (SP), Soyugüzel (PvdA), en Zaāboul (PvdA).

 

 

 

 

Portefeuillehouders

Niederer, Coolen, Heuvelmans, Kirkels, Sijben en Strous.

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Gilse, Meertens, Ensink.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

De collegevoorzitter legt namens het college een verklaring af en geeft aan dat voor de raadsvergadering van 31 oktober a.s. een raadsvoorstel door het college zal worden voorbereid, gebaseerd op de resultaten van de behandeling van vanavond.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn 4 verzoeken om spreekrecht ontvangen bij agendapunt 4.

 

Bestanden

 Spreekrecht M. van Bruggen (Praxis)

 Tekst spreekrecht M. van Bruggen

 Spreekrecht C. Brans (Intratuin)

 Tekst spreekrecht C. Brans

 Spreekrecht B. Cox (Gamma)

 Spreekrecht G. Van Buuren (Centrum Weert Promotion)

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Omdat het vanavond primair om de raadsdiscussie gaat, wordt de inleiders verzocht hun presentaties zo kort mogelijk te houden.

 

Bestanden

 Agenda 30-08-2007

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2007 waarbij het college de gemeenteraad verzoekt zijn mening te geven over:

·          de inhoud van de integrale afwegingsnotitie PDV-ontwikkeling Weert, over het plan tot realisering van een Frunshopping-center op Kampershoek-Noord en het plan voor revitalisering/herstructurering van het gebied Roermondseweg/ Moesdijk, opgesteld door Arcadis, meer bepaald over de in hoofdstuk 4 van de notitie geformuleerde centrale vragen, de afweging en de conclusies en aanbevelingen;

·          de nadere overwegingen van het college, zoals beschreven in de “notitie voor de gemeenteraad”.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA:

·          is voorstander van 1 PDV-lokatie in Weert;

·          wil geen uitsterfconstructie aan de Roermondseweg, geen leegstand op bedrijventerreinen en geen leegloop van de binnenstad;

·          het plan Satijn is een moderne ruilverkaveling, waardoor zich nieuwe winkels aan de Roermondseweg kunnen vestigen; de Roermondseweg moet leidend zijn;

·          wil eerst de PDV-lokatie aan de Roermondseweg opknappen en dan bekijken wat er verder nog moet gebeuren;

·          pas als er een andere invulling voor de Roermondseweg zou worden gevonden, ontstaat er een andere situatie en komt eventueel een andere lokatie voor PDV in aanmerking;

·          fractie heeft behoefte aan een analyse van de m2 branchering Roermondseweg en Kampershoek-noord in relatie tot de retailvisie;

·          houdt vast aan branchering PDV conform de definities van de provincie m.u.v. de beperkingen die het college daar zelf op heeft aangebracht (o.m. door bruin- en witgoed uit te zonderen).

VVD:

·          maakt zich net als PvdA ook zorgen over de binnenstad en de Roermondseweg, maar staat toch open voor nieuwe ontwikkelingen;

·          wil frunshopping realiseren (Kampershoek-noord is leidend) en dan nadenken over aanpak Roermondseweg en binnenstad (liften mee);

·          vraagt zich af hoe snel een bestemmingsplan voor resp. Roermondseweg en Kampershoek-noord gemaakt kan worden en wat de kosten zijn van beide ontwikkelingen.

CDA:

·          uitgangspunten zijn 1 PDV-lokatie, het coalitieprogramma, de strategische visie Weert 2015 en de karakteristieke kwaliteiten van de Weerter binnenstad (attractieve binnenstad, gevarieerde bedrijvigheid, maakindustrie en goede infrastructuur);

·          revitalisering bestaande PDV-lokatie Roermondseweg/ Moesdijk moet leidend zijn met het oog op duurzaamheid; hierbij moeten de bedrijven worden betrokken;

·          de financiėle scenario“s lopen sterk uiteen; als revitalisering van de Roermondseweg te duur is, komt het plan van Focus voor de fractie weer in beeld;

·          bij realisering van frunshopping moeten er randvoorwaarden worden gesteld aan de aard van de nieuwe winkels (winkelcommissie?) en de binnenstad moet beschermd worden door het aanleggen van een goede verbinding tussen Frunpark en binnenstad;

·          het college dient de haalbaarheid en de consequenties van het opknappen van het terrein aan de Moesdijk te onderzoeken;

·          is van mening, dat er 2 PDV-lokaties zullen zijn als wordt gekozen voor Kampershoek-noord, want er zullen ook bedrijven aan de Roermondseweg blijven zitten;

·          als het frunshopconcept op Kampershoek-noord wordt gerealiseerd en tevens de Roermondseweg wordt opgeknapt, wie betaalt dat? De financiėle haalbaarheid moet worden onderzocht.

SP:

·          sluit zich aan bij de opmerkingen van de PvdA;

·          vreest leegloop van de Moesdijk bij realisatie van het frunshopcenter;

·          vindt dat als er wordt gekozen voor Kampershoek-noord, er goede oplossingen moeten worden gezocht voor bedrijven op de bestaande PDV-lokatie;

·          het college dient de problemen en oplossingen te inventariseren m.b.t. de invloed van het frunshopconcept op Kampershoek-noord op de Roermondseweg en de binnenstad;

·          er moet een oplossing komen voor de fijnstofproblematiek van de Roermondseweg.

Weert Lokaal:

·          merkt op, dat er nu geen PDV-lokatie is, het terrein aan de Moesdijk is toevallig ontstaan;

·          vanuit de regio wordt Moesdijk niet gebruikt, waardoor het moeilijk is om er een nieuwe impuls aan te geven;

·          branchevervaging is niet te voorkomen;

·          de binnenstad moet adequaat reageren op een PDV-lokatie in Weert, waar die ook komt;

·          op de PDV-lokatie moet geen kleinschalige detailhandel worden toegestaan en in de binnenstad geen perifere detailhandel;

·          de looproutes in de binnenstad moeten worden verbeterd, met een financiėle bijdrage van de ondernemers;

·          wenst een snelle besluitvorming;

·          het frunshopconcept is een economisch en planologisch goed onderbouwd plan, het regionale karakter van Weert wordt ermee op de kaart gezet en er kunnen unieke bedrijven worden aangetrokken;

·          Moesdijk kan ook andere soorten bedrijven aantrekken;

·          is voorstander van 1 PDV-lokatie;

·          voordelen van het fruncenter zijn dat er door het vertrek van bedrijven uit Boshoven naar Kampershoek-noord op Boshoven ruimte ontstaat voor het realiseren van een WOZOCO, dat het goedkoper en sneller te realiseren is dan het opknappen van het terrein aan de Roermondseweg en dat de fijnstofproblematiek aan de Roermondseweg ook wordt opgelost doordat het verkeer aldaar afneemt;

·          de fractie heeft een voorkeur voor realisatie van frunshopping op Kampershoek-noord, waarbij tevens de Roermondseweg wordt opgeknapt.

Kernpunt:

·          het coalitieprogramma spreekt over werkgelegenheid en economische groei van de regio. Weert heeft een belangrijke centrumfunctie in de regio. Het frunconcept voldoet daaraan; de lokatie aan de Roermondseweg is te geļsoleerd;

·          er dient slechts op 1 lokatie PDV te worden toegestaan, waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de consument. Kampershoek-noord heeft een betere bereikbaarheid, frunshopping is een nieuw concept, waar het hele verzorgingsgebied van Weert baat bij heeft;

·          frunshopping is goed voor de uitstraling van Weert;

·          is voorstander voor een snelle ontwikkeling van frunshopping op Kampershoek-noord, waarbij wel de randvoorwaarden worden gegeven m.b.t. het toestaan van winkels;

·          er moet een oplossing komen voor het verkeer op de Roermondseweg;

D66:

·          de Roermondseweg kan niet bieden wat we als gemeente verwachten van een PDV-lokatie;

·          met het frunshop-concept wordt Weert op de kaart gezet;

·          er moeten randvoorwaarden aan te vestigen bedrijven worden gesteld en het verkeer op de nieuwe lokatie moet goed geregeld worden;

·          naast ontwikkeling van frunshopping op Kampershoek-noord moet ook de Roermondseweg opgeknapt worden, dit moet gekoppeld worden aan realisatie van frunshopping;

·          het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid is een groot voordeel van frunshopping;

·          ook als er voor wordt gekozen de PDV-lokatie aan de Roermondseweg te concentreren, ontstaan er lege plekken, de ontwikkelingen gaan nu eenmaal verder;

·          is voor frunshoppingconcept in Kampershoek-noord, maar vindt dat parallel daaraan de Roermondseweg en de binnenstad moeten worden opgeknapt.

 

Toezeggingen

Informatie verstrekken over contractuele zekerheden, revitalisering terreinen per terrein c.q. perceel en binnenstad.

Branchering nagaan en bekijken in hoeverre dit concurrerend is met het huidige aanbod in de binnenstad.

 

Bestanden

 Afwegingsnotitie Ontwikkeling Weert

 Memo haalbaarheid Roermondseweg

 Presentatie dhr. J. Petit van Satijnplus Architecten

 Presentatie dhr. A van den Berg van FOCUS Projectontwikkeling & Vastgoed

 Presentatie dhr. J. Brayé van Locatus

 Presentatie dhr. G. van Boven (architect)

 Beraadslagingen eerste termijn

 Beraadslagingen tweede termijn

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergaderingen van de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 10 en 11 oktober 2007.

 

 

De commissiegriffier EZ,                                                         De voorzitter EZ,

 

 

 

 

 

De commissiegriffier RO,                                                        De voorzitter RO,

 

 

 

">