ADVIESLIJST OPINIĖRENDE RAAD D.D. 07-06-2007

 

Voorzitter

Heijmans (PvdA) (plv. vz.)

 

Griffier

Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

Adriaens (WL), Arissa (PvdA), Beenders-Van Dooren (PvdA), Beuvens (SP), Cardinaal (VVD), Egging (Kernpunt), Engelen (VVD), Gigase (CDA), Heijmans (PvdA) (plv. vz.), A. Jacobs (CDA), Jeurissen (CDA), Kadra (PvdA), Op den Kamp (CDA), Kusters (WL), H. Lempens (VVD), M. Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA) en Zaāboul (PvdA).

 

Afwezig de leden

Verheggen (vz.) (WL), Altun (VVD), C. Jacobs-Verstappen (WL), Marechal (PvdA), Nordhausen (SP), Soyugüzel (PvdA), Stokbroeks (D66) en Tak (SP).

 

 

 

 

Portefeuillehouders

Coolen, Heuvelmans, Kirkels, Sijben en Strous.

 

Ambtelijke ondersteuning

Passau, Dierx en Arts.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Geen verzoeken ontvangen.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 07-06-2007

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel (07 05 084).

 

Punt van orde

De opiniėrende raad besluit een deel van de beraadslagingen in beslotenheid te laten plaatsvinden, namelijk de bespreking van het niet-openbare stuk de haalbaarheidsstudie uitbreiding KMS. Van het besloten deel van de vergadering wordt een aparte, niet-openbare advieslijst gemaakt.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA:

·    wil de Boostenvleugel niet opgeven omdat het een bijzonder gebouw op een bijzondere plek is.

·    stelt dat er al veel gebouwen in Weert zijn gesloopt, waar men later spijt van had.

·    wenst de Boostenvleugel te handhaven, te strippen en renoveren met behoud van authenticiteit.

·    zal bij behandeling van de voorjaarsnota 2007 de financiėle dekking voor de kosten van de gemeente van het behoud van de Boostenvleugel aangeven.

 

CDA:

·    geeft aan dat het behoud van de Boostenvleugel vanwege zijn cultuurhistorische waarde veel geld kost; slopen kost de gemeente niets.

·    stelt dat de burger meer heeft met de Lichtenberg dan met de Boostenvleugel en kiest daarom en vanuit financiėle overwegingen voor behoud van de Lichtenberg en sloop van de Boostenvleugel.

·    stelt variant 4 voor: te onderzoeken of de Boostenvleugel in combinatie met de Lichtenberg kan worden ontwikkeld en als ensemble een andere feunctie kan krijgen. Als dat niet haalbaar is, kiest de fractie voor behoud van alleen de Lichtenberg.

 

Kernpunt:

·    merkt op, dat de Boostenvleugel gebreken vertoont, beperkte mogelijkheden heeft voor de toekomst, niet geschikt is voor onderwijs, bij behoud een onvermijdbare gedaantewisseling zal ondergaan, waardoor de cultuurhistorische waarde vermindert.

·    daarom geen voorstander is van het handhaven van de Boostenvleugel.

·    als wensen uitspreekt: vaart zetten achter subsidies voor de Lichtenberg en de Boostengymlokalen, na sloop Boostenvleugel het concept van de hangende kantine laten terugkomen met behoud van mozaļek, natuurstenen muurtjes en groenstructuur.

 

VVD:

·    wil niet alles slopen in Weert en zeker geen karakteristieke en monumentale gebouwen.

·    stelt dat de Boostenvleugel een bijzonder gebouw is, een oud onderwijsgebouw, waardevol in samenhang met zijn omgeving en daarom winst kan zijn voor de toekomst.

·    wenst in te gaan op de aanbieding van defensie om het gebouw te behouden op het defensieterrein.

·    acht de daarmee voor de gemeente gepaard gaande kosten van € 80.000,- aanvaardbaar.

·    wenst de Boostenvleugel en de Lichtenberg te behouden en hiervoor een goede invulling te zoeken.

 

SP:

·    stelt dat als defensie de Boostenvleugel renoveert en beheert dit een goede oplossing is.

·    wil alles proberen om geld vrij te maken voor behoud van de Boostenvleugel.

·    heeft voorkeur voor integreren van de Boostenvleugel binnen het complex van de KMS, omdat dan de minste verstening rondom de KMS plaatsvindt.

 

WEERT Lokaal:

·    heeft nog geen standpunt bepaald.

·    waarschuwt voor het uitvoeren van veel dure onderzoeken.

·    geeft aan dat er geen geld is voor het behoud van de Boostenvleugel.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De opiniėrende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Presentatie T. Passau

 Presentatie T. Passau (vervolg)

 Vragen naar aanleiding presentatie T. Passau

 Behandelen ordevoorstel (commissie)

 Behandelen raadsvoorstel (eerste termijn)

 Behandelen raadsvoorstel (college)

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissies Welzijn en Ruimtelijke Ordening

d.d. 4 en 6 september 2007.

 

 

De commissiegriffier WZ,                                                        De voorzitter WZ,

 

 

 

 

 

De commissiegriffier RO,                                                        De voorzitter RO,

 

 

">