CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 30-11-2011

 

Voorzitter

L.F.A. Heuvelmans

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66),

H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

M.A. Engelen-Wijen (VVD), F. Kadra (PvdA)

Plaatsvervangende leden

A.F. van Eersel (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

P. Dekker, M. Dolders, H. Driessens, S. Eurlings, H. Keijzers,

L. Koopmans, T. Passau, T. van Tilburg, P. Trines

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Kadra (PvdA) en mevrouw Engelen (VVD). De heer van Eersel vervangt mevrouw Engelen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van Intratuin, de heer Brans, Roermondseweg 147, 6004 PC te Weert met betrekking tot agendapunt 17 (Branchering Intratuin).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Brans

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Brans

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 17 wordt na agendapunt 5 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 30-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 19 oktober 2011.

 

 

De heer Adriaens van Weert Lokaal merkt op dat hij bij het agendapunt begroting vragen heeft gesteld maar deze zijn niet genotuleerd. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie EZ 19-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 november 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De heer Adriaens van Weert Lokaal vraagt om een kopie van het antwoord op brief 376. De vragen van Weert Lokaal m.b.t. de werkgroep Boshoven-Hushoven en weekmarkt Stramproy en de VVD m.b.t. verhuur rotondes voor reclamedoeleinden worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 02-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveelmogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De fracties CDA en D66 hebben vragen aangekondigd m.b.t. TILS-stuk 309 (Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2011-2012) en de fractie SP onder voorbehoud m.b.t. TILS-stuk 293 (Brief aan Samenwerkingsverband regio Eindhoven over aanpassing buslijn 173).

 

 

De vragen van CDA en D66 m.b.t. TILS-stuk 309 (Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2011-2012) en de fractie SP over TILS-stuk 293 (Brief aan Samenwerkingsverband regio Eindhoven over aanpassing buslijn 173) worden ter vergadering beantwoord. Nagegaan wordt of het verrichten van onbeloonde werkzaamheden in het kader van gladheidsbestrijding mogelijk is (TOEZEGGING). De vraag van de SP met betrekking tot de wateroverlast in de Bloemenbuurt is reeds beantwoord. Het onderzoeksplan wordt aan de commissie ter beschikking gesteld (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-stuk 293

 TILS-stuk 309

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de najaarsnota 2011 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De vragen van Weert Lokaal worden ter vergadering beantwoord.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota 2011 Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2012 met bijbehorende tarieventabellen. (voor wat betreft de onderdelen parkeergelden en rioolrechten)

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt zich af of je de parkeertarieven van zone 1 en 2 wel gelijk zou moeten trekken. Er moet ook gekeken worden naar de consequenties bij differentiatie. De VVD gaat akkoord met het voorstel. Weert Lokaal en het CDA delen de mening van de VVD. Het CDA geeft aan dat in het raadsvoorstel geen aandacht aan varianten is besteed. D66 wil het voorstel per onderdeel in stemming brengen. De SP zal tegen de verordening stemmen. De PvdA gaat niet akkoord met de parkeertarieven en vraagt zich af of ook niet de tarieven van het Ondernemersfonds in de komende raad aan de orde zouden moeten komen.

 

Toezeggingen

-De verordening van de BIZ is in november behandeld en gaat in na een draagvlakmeting. Wanneer deze informatie niet juist is wordt daar vóór de raadsvergadering nog schriftelijk op teruggekomen.
-Met de vrijdagpost wordt een staatje toegestuurd met wat de parkeertarieven in de verschillende zones inhouden en de verschillende effecten daarvan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen bijdrage voor 2012 aan Stichting VVV Midden-Limburg en opzegging overeenkomst.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP gaat akkoord met het voorstel maar er moet ook iets voor na 2012 geregeld worden. Weert Lokaal vraagt zich af of men eventueel na 2012 toch door kan gaan. De PvdA vindt het vreemd dat de gemeenten het geld geven om de VVV’s overeind te houden terwijl de landelijke organisatie bepaald hoe dit lokaal wordt georganiseerd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Kennisnemen van overzicht kosten en evenementen 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geeft aan dat de Oranjeweek een groot succes was en dat hiermee door moet worden gegaan. De VVD wil structuur krijgen in de bijdragen voor het organiseren van evenementen. Er moet nu een grote inspanning worden verricht om het budget bij elkaar te krijgen (op verschillende plaatsen).

 

Toezeggingen

De structuur van kosten en evenementen krijgt in de commissie van februari een vervolg.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 75.000,= exclusief BTW voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Noordkade te Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. De PvdA geeft aan dat er goed overleg is gevoerd met de mensen en is hierover tevreden. Het voorstel komt echter laat en de vraag is of dit beter gepland kan worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Bezuinigingsvoorstellen bewaakte fietsenstallingen.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt dat er verder gekeken moet worden dan alleen naar het geld. Fietsen is goed voor het milieu en de mensen willen hun fiets veilig kunnen stallen. D66 wil dat er twee bewaakte fietsenstallingen behouden blijven. De financiering moet misschien op een andere manier plaatsvinden. De vraag is of mensen met een uitkering hiervoor kunnen worden ingezet. De SP geeft aan dat sprake is van een extra bezuiniging en waarom dan van de maximale winst uitgegaan wordt. De binnenstad moet op meerdere manieren goed bereikbaar zijn per bus, auto maar ook per fiets, de fiets moet op een goede plek gestald kunnen worden, er moeten voldoende stallingsplekken zijn en tenminste een bewaakte gratis stallingsplek (zolang niet bekend waar moet dit de Hegstraat blijven). Binnen de singels moet naar een gratis fietsenstalling gekeken worden (het bezuinigingsbedrag van 30.000 euro is relatief klein en dit pleit ervoor de stalling gratis te houden). Weert Lokaal betreurt dat door de bezuinigingen de gratis bewaakte stalling verdwijnt. Het voorstel om 50 cent te heffen is echter niet onoverkomelijk. Weert Lokaal vraagt zich af of in de buurt van het Paradijsstraatje extra fietsklemmen geplaatst kunnen worden (uit het zicht en toch kort bij het centrum). Het CDA is tevreden met het voorstel omdat het overeenkomt met de ingediende motie en steunt het voorstel van Weert Lokaal om het plaatsen van extra fietsklemmen te onderzoeken. De VVD is het eens met het CDA. Verder wordt aangegeven dat wanneer fietsklemmen in het zicht worden geplaatst dit misschien beter voor de veiligheid is. Wanneer een stalling gesloten wordt moet inderdaad gezorgd worden voor extra fietsklemmen. Voor de fietsenstalling aan de Hegstraat moet toch op zoek worden gegaan naar een andere locatie of naar een ondernemer die dat voor zijn rekening neemt. De VVD vindt dat fietsers de keuze moeten hebben bewaakt te stallen ook al is dit betaald. De PvdA vraagt zich af of door de sluiting van de stalling aan het Rafaelpad de fietsoverlast op de markt terugkeert. Het openhouden van twee fietsenstallingen is echter te veel. Sluiting van de stalling aan het Rafaelpad is logisch omdat deze het minst wordt gebruikt maar anderzijds is het kostentechnisch weer niet logisch de stalling aan de Hegstraat open te houden. Het is daarom goed te zoeken naar een goedkopere locatie voor de bewaakte fietsenstalling. De PvdA wil het liefste een gratis fietsenstalling en wil het voorstel daarom agenderen als bespreekstuk in de raad.

 

Toezeggingen

Het idee voor plaatsing van fatsoenlijke fietsklemmen in de omgeving van het Paradijsstraatje wordt serieus bekeken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 10.031.600,= voor het realiseren van een transportriool gekoppeld aan een totale herinrichting van de openbare ruimte ter hoogte van de bestaande Houtstraatlossing.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de overlast eindelijk wordt opgelost en gaat akkoord met het voorstel. De VVD geeft aan dat het over veel geld gaat maar er ook wat voor terugkomt. Weert Lokaal geeft aan dat de overlast wordt opgelost en gaat akkoord met het voorstel als hamerstuk. De PvdA geeft aan dat de groene long groen wordt gemaakt, de overlast wordt verminderd en dat er lang genoeg over na is gedacht. Juist in tijden van crisis is het goed het geld hier voor uit te geven. De PvdA geeft een compliment voor het project.

 

Toezeggingen

Er zullen geen zaken uit het rioolfonds betaald worden die daar niet uit betaald behoren te worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

14. 

Onderwerp

Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de participatie aan het bestuur HCE Hippisch Centre of Excellence.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal gaat akkoord met het voorstel, de SP is tegen het voorstel. De VVD vindt het logisch dat de gemeente een vinger aan de pols kan houden en gaat akkoord met voorstel. CDA en D66 gaan eveneens akkoord met het voorstel.

De commissie geeft aan dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan met de aantekening dat de SP tegen het voorstel is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Invoeren parkeerbedrijf.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is blij met het voorstel. D66 vraagt zich af hoe, aangezien de parkeerbehoefte afneemt, meer gelden gegenereerd worden. De SP vindt dat voorwaarden voor de markt worden geschapen. De SP is voor het goed organiseren van het parkeren binnen de gemeente. De SP is geen voorstander van het loskoppelen van beleid en uitvoering waar de raad zeggenschap over moet houden. Het uitgangspunt is dat voor bezoekers van de binnenstad het goed parkeren moet zijn. Het CDA wil de afdrachten aan de algemene dienst zeker stellen. De VVD geeft aan dat wanneer het parkeren beter wordt gestroomlijnd dit ook transparanter wordt. De parkeergelden moeten daar naartoe waar deze thuis horen. Onderwerpen die in het coalitieprogramma zijn afgesproken worden door het parkeerbedrijf duidelijker. De PvdA vindt dat de organisatie van het parkeerbedrijf uit de huidige formatie moet komen en niet van buiten en het moet kostenneutraal zijn. Het bundelen van activiteiten voor het parkeerbedrijf op een locatie en daaruit kracht ontwikkelen is terecht. Het egalisatiefonds kan beter ingezet worden voor andere zaken, bijvoorbeeld voor sociale zaken.

 

Toezeggingen

Het parkeerbedrijf gaat als gemeentelijke dienst in de markt functioneren en komt niet op afstand van de gemeente te staan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met nadere uitwerking van de Multimodale Terminal Weert-Cranendonck.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geeft aan vertrouwen in het project te hebben en gaat akkoord met het voorstel als hamerstuk. De VVD heeft eveneens vertrouwen in het project maar wijst op het moeilijke woordgebruik in het voorstel. De PvdA vindt dat bij de verdere uitwerking aandacht moet worden besteed aan de verkeerstromen en de afwikkeling hiervan. De SP geeft aan dat het voorstel een voorbeeld van clustering en innovatie is waar de SP voor is en geeft een compliment.

 

Toezeggingen

In de opvolgende stukken wordt gelet op begrijpelijke taal.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

17.

Onderwerp

Branchering Intratuin.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP heeft eerder aangegeven dat niet gebrancheerd moet worden. Met dit voorstel wordt de ondernemers dwars gezeten. D66 wil de PDV-lokatie meer vrijheid laten en dat wordt ook door de spreker aangegeven. Er is een uitstroom naar Roermond en Eindhoven, er moet daarom een sterkere PDV-lokatie komen. Intratuin neemt dat op zich maar D66 vindt het jammer dat het van één kant komt. De VVD vindt dat sfeer- , interieur- en decoratieartikelen verkocht moeten kunnen worden. Het CDA vindt dat seizoensgebonden artikelen (bijvoorbeeld met kerstmis) verkocht moeten kunnen worden maar daarbuiten niet omdat anders de binnenstad beconcurreerd wordt. Weert Lokaal begrijpt de zorgen van Intratuin, maar is tegen het verkopen van interieurgerelateerde artikelen gezien de concurrentie met de binnenstad. Weert Lokaal gaat akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan van buitengebied naar PDV Moesdijk. De PvdA vraagt zich af of er wel sprake van concurrentie zal zijn. Het toestaan van het assortiment zal een verrijking in Weert zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Brans

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

18.

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.25uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,