CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 19-10-2011

 

 

Voorzitter

L.F.A. Heuvelmans

 

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

 

Afwezig de leden

---

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders (PvdA) (t/m agendapunt 9 22.18 uur), A.J. Egging (VVD) (t/m agendapunt 14 23.07 uur), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) (vanaf agendapunt 12), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) (t/m agendapunt 8 21.22 uur)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.A. Litjens

 

Ambtelijke ondersteuning

H. Driessens, H. Eggengoor, R. van Ekeren, P. de Jong, L. Koppen, T. Passau, F. Schreurs, T.v.Tilburg

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De leden van de commissie RO zijn eveneens uitgenodigd i.v.m. agendapunt 14 (N280).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn twee verzoeken om spreekrecht ingekomen:

·          Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 5 (voortgangsrapportage punt 14 brief oversteek Hushoverweg/Boshoverweg) van de heer H. Beuving voorzitter van de wijkraad Boshoven, Siemkeshofstraat 23, 6002 CS WEERT. Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 5.

·          Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 9 (financieringsstructuur Stichting Ondernemersfonds Binnenstad) van de heer Bouwels (Centrum Weert Promotion), Maasstraat 46, 6001 ED WEERT. Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 9.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Beuving

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Bouwels

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij de rondvraag staat TILS-stuk 277 geagendeerd. Dat moet een ander stuk zijn. Wanneer mevrouw Kadra er nog niet is wordt dit gedeelte naar achteren geschoven.

 

Bestanden

 Agenda 19-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 22 juni 2011 en 7 september 2011.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ingekomen. De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie EZ 22-06-2011

 Advieslijst raadscommissie EZ 07-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2          Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 september 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Weert Lokaal vraagt om een antwoord op de brieven 296 en 299. Naar aanleiding van het spreekrecht van de heer Beuving over punt 14 van de voortgangsrapportage wordt toegezegd dat eerst een gesprek plaatsvindt met de bewoners van Boshoven-Hushoven-Laar en vervolgens wordt het onderwerp weer in de commissie behandeld (de nog resterende vragen worden schriftelijk beantwoord) (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 21-09-2011

 Geluidsfragment 5.1 en 5.2

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Beuving

 Geluidsfragment bespreking 5.3 voortgangsrapportage

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel

mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De PvdA fractie heeft vragen aangekondigd m.b.t. TILS-stuk 277 (afwijking aanbestedingsbeleid).

De fractie D66 heeft vragen ingediend met betrekking tot de treinverbinding Weert-Hamont en Veolia (reeds rondgestuurd).

 

 

De vraag van de PvdA betreft niet TILS-stuk 277 maar 279 (gastvrij Weert winters Weert). Wat is het restant van het budget na uitvoering hiervan? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vragen van D66 met betrekking tot de treinverbinding Weert-Hamont en Veolia zijn reeds schriftelijk beantwoord. De vragen van de SP met betrekking tot de wateroverlast in de Bloemenbuurt worden schriftelijk beantwoord. Verder zal het probleem hier worden bekeken door een externe (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS 279 (Gastvrij Weert/Winters Weert)

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de begroting steeds beter leesbaar wordt. (mede door het gebruik van kleuren). De SP mist een visie op de economie. Zonder visie op economie kan geen begroting worden vastgesteld. Verder zijn te weinig meetbare indicatoren aangegeven waardoor de begroting niet SMART is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekpunt.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting gemeente Weert 2012

 Septembercirculaire gemeentefonds 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met het raadsvoorstel met betrekking tot de “Notitie over de gewenste branchering in het gebied Roermondseweg-Moesdijk”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is eigenlijk voor een ruimere branchering dan nu wordt toegestaan, maar kijkt ook naar de leegstand in het centrum en de economische situatie. De VVD geeft aan dat de notitie in de toekomst onder voorwaarden toch ruimte geeft voor vestiging van andere branches dan nu toegestaan en kan zich daarom toch vinden in de notitie en geeft aan het stuk te willen agenderen als hamerstuk. Weert Lokaal sluit zich aan bij de VVD. Het stuk is duidelijk. De Roermondseweg is geen PDV locatie en dat is er ook niet van te maken. Weert Lokaal vindt het een schande dat geen beter resultaat is bereikt. Toekomstige kansen moeten wel benut blijven worden. De PvdA is blij met de notitie waarin steekhoudende argumenten staan om als eerste te kiezen voor de binnenstad wat betreft detailhandel. Uit de locatie Moesdijk-Roermondseweg moet het beste gehaald worden wat mogelijk is en de initiatieven die er nu liggen geven hoop. De PvdA gaat akkoord met het advies maar vraagt zich af of in het gebied de vestiging van een discounter mogelijk is. Het CDA gaat akkoord met het advies. Eerst moet gekeken worden naar de binnenstad. Het is goed om zo nodig onderbouwd maatwerk te leveren. Men moet oog blijven houden voor ontwikkelingen en kansen en het gebied daarom niet meteen helemaal dichttimmeren. Het CDA wil het stuk agenderen als hamerstuk. De SP geeft aan dat kwaliteit voorop staat. De Moesdijk is nu rommelig en heeft geen hoogstaande kwaliteit. De vraag is hoe de kwaliteit verhoogd kan worden. De voorwaarde daarbij is wel dat dat niet ten koste van het centrum en wijkvoorzieningen mag gaan. De SP vindt zich niet in de notitie en zal er mogelijk een amendement of motie over indienen. Als de kwaliteit verhoogd kan worden door een supermarktdiscounter moet dit mogelijk zijn maar dat kan niet met de branchering die nu voorligt. D66 vindt het stuk defensief en mist een visie op de binnenstad. De binnenstad is er niet alleen maar voor detailhandel maar ook voor wonen, horeca en verblijfstoerisme. De ontwikkelingen in het Beekstraatkwartier kunnen leiden tot meer vrachtwagenbewegingen. Voor de binnenstad is dat niet wenselijk maar op de Moesdijk kan dat wel. D66 is teleurgesteld over de notitie en vindt dat het gebied vrij moet zijn voor alle branches. Verder vindt D66 dat in het verleden het eigen belang meer van betekenis is geweest dan het algemeen belang en de VVD beaamt dat.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Instemmen met de financieringsstructuur Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geef aan dat het BIS niet de verplichtingen van de gemeente mag gaan overnemen. De bedrijven die meeprofiteren maar niet meebetalen (“freeriders”) zijn voor Weert Lokaal een doorn in het oog. Weert Lokaal mist het Collegeplein, Oud Kerkhof en Oelemarkt. Weert Lokaal geeft aan het voorstel als hamerstuk te willen agenderen. De VVD vindt het gedifferentieerd tarief zoals dat nu wordt voorgesteld rechtvaardig. Er is veel energie in het nieuwe plan gestoken en hopelijk is het nu wel succesvol. De ondernemers zijn nu aan zet om overeenstemming te bereiken. De VVD wil het stuk eveneens als hamerstuk agenderen. De SP vindt het vreemd dat in dit geval niet over inkomenspolitiek wordt gesproken. De SP is niet voor de voorgestelde constructie en maakt zich zorgen over het verdubbelen door de gemeente en is bang dat de constructie nu ook in andere gebieden gebruikt gaat worden waardoor een sneeuwbal effect ontstaat (precedentwerking). De PvdA merkt daarbij op dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn omdat situaties dan identiek moeten zijn. De SP vindt het BIS niet het middel om het doel te bereiken. Door een algehele verhoging van de OZB kan dat ook. Dan kan de gemeente ieder bedrijventerrein op dezelfde manier behandelen door een eigen Ondernemersfonds.  De SP zal tegen het voorstel stemmen. Het CDA geeft aan dat het voorstel kans van slagen heeft en wil daar graag aan meewerken. De vraag is of de gemeente ook mee kan bepalen aangezien de gemeente ook meebetaald. D66 kan in grote lijnen instemmen en is blij dat dit vanuit de ondernemers (en ook grote ondernemers) gebeurd. D66 vraagt zich ook af of de gemeente mee kan bepalen. De panden die leegstaan doen niet mee maar voor de pandeigenaren zou het misschien wel aantrekkelijk zijn om mee te doen omdat de verhuurbaarheid daardoor wordt vergroot. D66 gaat akkoord met het voorstel. De PvdA geeft aan dat sprake is van versnippering en niet inzichtelijk is hoeveel geld waar inzit. De PvdA wil het stuk agenderen als bespreekstuk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Bouwels

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet à  € 6.274.733,= exclusief BTW voor de grootschalige vervanging riolering te Stramproy met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA constateert een budgetoverschrijding van 1/3 en vraagt zich af waarom dit niet eerder inzichtelijk is gemaakt. Het CDA geeft aan dat andere zaken dan riolering worden gerealiseerd en vraagt zich af of dekking dan wel uit de juiste post plaatsvindt.

 

Toezeggingen

Er komt een antwoord op de vraag met betrekking tot de dekking van zaken die niet met de riolering te maken hebben.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Herinrichten Zeskampterrein Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat dekking zou moeten plaatsvinden uit het budget herinrichten kerkplein en niet uit onderwijshuisvesting. Weert Lokaal geeft aan dat in het stuk staat dat het de instemming heeft van alle partijen en is daarom akkoord en wil het stuk agenderen als hamerstuk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken LED-verlichting (geen stukken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD zou het goed vinden dat aangegeven wordt in welk uitvoeringsstadium de gemeente zich bevindt, dat wat kan, al gedaan moet worden en dat een schema verstrekt wordt van de vóór 2013 te vervangen straatverlichting (in verband met de vervanging door LED-verlichting). Bij projecten die nu uitgevoerd worden ligt het voor de hand meteen LED-verlichting toe te passen. De VVD vindt dat versneld doorgegaan moet worden op de ingeslagen weg.

 

Toezeggingen

De raadsleden worden geïnformeerd over het onderwerp. Desgevraagd kan uitleg worden gevraagd bij de behandelende ambtenaar.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken brief van het college over de tarieven van de milieustraat voor restafval van kringloopcentra (op verzoek van het CDA).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af hoe omgegaan wordt met verenigingen die geen subsidie relatie met de gemeente hebben en vraagt zich verder af of kringloopbedrijven wel een bedrijfsresultaat hebben. De beantwoording van de brief is wel correct, maar het doel wat de raad had wordt door de brief niet of slechts ten dele opgelost. De kringloopwinkels in Weert behalen geen inkomen uit de activiteiten. De PvdA geeft aan dat de inhoud van de brief wel klopt, maar het betreft partners van de gemeente die diensten in het belang van de gemeenschap vervullen en vraagt of er geen alternatieven zijn. Er moet gehandeld worden in de geest van de motie. De SP geeft aan dat niet gekeken moet worden hoe iets tegen te houden maar gekeken moet worden hoe iets mogelijk gemaakt kan worden. De redenering van de wethouder m.b.t. de kringloopwinkels wordt gevolgd. De vraag is of met buurtverenigingen het probleem niet onderhands kan worden opgelost. D66 kan zich in eerste instantie vinden in de voorgaande standpunten en geeft aan dat kringloopwinkels als ideële instellingen kunnen worden aangemerkt. Naar aanleiding van de toelichting van de wethouder kan D66 echter instemmen met de brief. De VVD is het eens met de brief, de kringloopwinkels kunnen ook op een andere manier hun afval (goedkoper) kwijtraken. Weert Lokaal is blij met de kringloopwinkels, maar het zijn geen ideële instellingen en staat dus achter de brief.
De voorzitter concludeert dat de beantwoording voldoende is en dat de raadsleden er indien daar behoefte aan is op terug kunnen komen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 Brief tarieven milieustraat

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Instemmen met reactie op zienswijze Eindconcept Afwegingsdocument “Ontwikkelas Weert-Roermond”, studie N280-West met bijbehorende planMER (plan MilieuEffectRapport) en overige onderzoeksrapporten.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD wil de combinatie van de factoren: doorstroming, oplossing van de knelpunten, veiligheid en versterking van de economie in Midden-Limburg terugzien in de oplossingsrichting. De VVD is voor variant 3 (2X2 banen autoweg, 100km p/u met aanpassing rotondes) en wanneer dit geen draagvlak krijgt moet het plan zo uitgevoerd worden dat verbreden naar 2X2 banen in de toekomst mogelijk is. Het knooppunt bij de A2 moet opnieuw geherstructureerd worden om de doorstroming te bevorderen. Verder worden de knelpunten bij Intratuin en de Ittervoorterweg genoemd en er moet gestreefd worden de infrastructuur bij de Moesdijk te verbeteren en dit mee te nemen in het kader van de GOML.  Het CDA gaat akkoord met de brief en geeft aan dat alle elementen worden genoemd. Weert Lokaal gaat akkoord met de brief maar geeft aan zorgen te hebben dat de parallelstructuur ten koste gaat van de natuur. Weert Lokaal benadrukt de natuur te willen sparen. De PvdA geeft aan dat in de brief moet worden benadrukt dat de knelpunten met de grootst mogelijke zorg en snelheid moeten worden aangepakt. In de brief wordt verder aangegeven dat de oplossingsvarianten 2 en 3 door de raad zijn uitgesproken. Vervolgens wordt echter gevraagd variant 3 verder uit te werken en te bezien of dit een betere variant is. Dit wekt verbazing. De SP sluit zich hierbij aan. Verder is de SP eveneens voorstander van het integraal aanpakken van de infrastructuur van de Moesdijk. D66 gaat akkoord met het voorstel en de brief omdat variant 3 wordt onderzocht en een parallelstructuur waardoor de doorstroming wordt bevorderd. De knelpunten van Weert moeten duidelijk naar voren worden gebracht.

 

Toezeggingen

De brief wordt aangepast: de passage of onderzocht moet worden of variant drie een betere variant is wordt geschrapt en de Roermondseweg en PDV locatie worden explicieter genoemd. De brief wordt toegestuurd aan de raadsleden en bij goedvinden wordt het voorstel geagendeerd als hamerstuk.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Benutten van daluren in de gemeentelijke achteraf betaald garages.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 wil dat na winkelsluiting gratis geparkeerd kan worden. Alleen binnen de winkeltijden moet parkeren geregeld worden. De SP gaat akkoord met het voorstel. Weert Lokaal stelt in eerste instantie voor het voorstel aan te houden tot de instelling van het parkeerbedrijf en het dan hieraan over te dragen. De VVD sluit zich bij Weert Lokaal aan. Na toelichting door de wethouder stemmen Weert Lokaal en VVD in met het voorstel. Overdracht kan dan plaatsvinden wanneer het parkeerbedrijf is ingesteld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de uitwerkingsvariant van achteraf betaald parkeren Walburgpassage/Kromstraatgarage.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het voorstel bijna minachting voor de raad, omdat exact hetzelfde voorstel voorligt dan voorheen. De gemeente moet achterhalen waarom het beoogde geld niet binnengehaald wordt. De bewoners mogen hier niet voor opdraaien. De PvdA vermoed dat het aantal abonnementshouders omlaag is gegaan en dat dat niet de oorzaak kan zijn van minder inkomsten. De SP is het eens met de PvdA en stelt verder voor niet 1 en 2c te onderzoeken maar 2d. De VVD geeft aan dat de ondergrondse parkeergarage niet wordt gebruikt. Wanneer de langparkeerders gevraagd wordt ondergronds te parkeren is het probleem opgelost. De VVD vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Zo lang het huidige regime in stand blijft doet dat recht aan hetgeen de bewoners is toegezegd. De overige fracties steunen dit. Weert Lokaal geeft daarbij aan dat onderzocht moet worden waar het probleem aan ligt (het hoeft niet aan de langparkeerders te liggen), de PvdA vraagt de cijfers inzichtelijk te maken en de SP geeft aan dat de langparkeerders niet de schuld zijn van het teruglopen van de inkomsten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2011,

De commissiegriffier,

De voorzitter,