CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 07-09-2011

 

Voorzitter

L.F.A. Heuvelmans

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezige leden

F.L.J.A. Adriaens (WL),  V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA)

Afwezig de leden

F. Kadra (PvdA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.J. van Buuren (VVD) tot 21.16 uur, G.J.W. Gabriëls (WL), J.W.J. Goubet (SP), P.J.H. Sijben (CDA) tot 21.28 uur

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. v. Ekeren, G. Graaf (provincie Limburg), H. Keijzers, L. Sickman, T. van Tilburg

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Kadra en Beenders hebben zich afgemeld en de heer van Buuren en Gabriëls aangemeld voor de vergadering. Voor de vergadering zijn in verband met agendapunt 9 ook de leden van de commissie RO uitgenodigd.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht

 Tekst spreekrecht

 

 

De heer Bausch heeft een verzoek om spreekrecht ingediend dat uitgeoefend wordt bij agendapunt 9.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

 Agenda 07-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

De heer Litjens heeft gevraagd wanneer zijn portefeuille aan de orde komt een mededeling te doen.

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Economische Zaken d.d. 22 juni 2011.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie EZ 22-06-2011

 

 

De advieslijst is per abuis niet vastgesteld. Vaststelling vindt plaats in de commissie EZ van 19 oktober 2011.

 

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 juni 2011 en 6 juli 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 14-06-2011

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 06-07-2011

 Geluidsfragment

 

 

5.1 Weert Lokaal vraagt om het antwoord op de brieven 236 en

271. De commissie gaat akkoord met de afhandeling.

5.2 Het CDA geeft aan dat de motie m.b.t. de milieustraat niet op

de lijst staat. Wat is de stand van zaken? Wethouder Litjens zegt

toe schriftelijk antwoord te geven waarmee wellicht ook de motie

is afgehandeld (TOEZEGGING).

5.3 Weert Lokaal geeft aan dat over de LED-verlichting in

september met de commissie de stand van zaken besproken

zou worden. Wethouder Litjens zegt toe in een aparte

bijeenkomst vóór de begrotingsbehandeling de raad te informeren

(houdt verband met uitvoering ingediende motie). (TOEZEGGING)

Verder geeft Weert Lokaal aan teleurgesteld te zijn over de

uitkomst van het voortuinenproject. Het CDA geeft aan dat de

teksten in de derde kolom van de voortgangsrapportage qua

tijdsindicatie nauwkeuriger zouden kunnen worden weergegeven.

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De fractie D66 heeft vragen voor de rondvraag ingediend. Deze zijn reeds in uw bezit. De fractie CDA heeft vragen aangekondigd betreffende de volgende TILS-stukken: 230 (brief LWV) en 234 (procesplanning MER N280, toevoegen aan agendapunt 9).

 

 

 TILS 230 (brief LWV)

 TILS 234 (procesplanning MER N280)

 Geluidsfragment

 

 

De vragen van D66 met betrekking tot het personenvervoer Weert-België (wat is de status, is er nog overleg, welke acties wil de gemeente nog ondernemen?) en de vragen van Weert Lokaal met betrekking tot TROM (hoe staat Weert er tegenover, is de opgerichte stuurgroep alleen voor ondernemers, hoe gaat het verder met TROM, wat is de reactie op het werken in de regio’s Weerterland en Maas en Roer, waar komt de reservering van 21.000 euro vandaan, zijn er geen overlappingen met wat de organisaties doen?) worden ter vergadering beantwoord. De vragen van het CDA met betrekking tot TILS-stuk 230 (brief LWV) en 234 (N280) worden  betrokken bij agendapunt 9.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Mededeling wethouder Litjens

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededeling wethouder Litjens

 

 

Wethouder Litjens deelt mede dat voor de komende winter extra zoutopslag fysiek op de milieustraat wordt opgeslagen (250 ton) en daarnaast wordt zout vastgelegd bij een zoutleverancier (100 ton). De extra kosten hiervan (22.850 exclusief BTW) zullen bij de najaarsnota worden betrokken.

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Presentatie Centrum Management Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment presentatie enquete bewonerspanel Weert

 Geluidsfragment presentatie Centrum Management Weert

 Geluidsfragment vragenronde

 

 

De voorzitter van de Stichting Centrum Management, de heer Maes geeft een korte inleiding. Vervolgens geeft mevrouw van Stratum van Wonen Limburg een presentatie met betrekking tot een peiling van het bewonerspanel Weert. Mevrouw Blok sluit vervolgens met een presentatie over de activiteiten van Centrum Management Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geeft een compliment voor de presentatie en voor de acties van Centrum Management Weert. Verder wordt gevraagd wanneer nieuwe tellingen plaatsvinden of er meer mensen naar Weert komen naar aanleiding van de activiteiten want dat is tenslotte de doelstelling. D66 geeft een compliment en stemt in met het zoeken naar meerdere inkomensstromen. Gebruik moet worden gemaakt van de unieke mogelijkheden van Weert. De binnenstad moet gezien de leegstand misschien “kleiner maar fijner”, dus kwalitatief beter worden. Het CDA vraagt zich af of Centrum Management een rol kan spelen om de binnenstad compacter te maken. Het CDA  geeft verder aan de presentatie goed te vinden en vraagt zich af waar de verdere besluitvorming plaatsvindt. De VVD geeft een compliment voor de presentatie en voor de activiteiten welke in zo’n korte tijd met zo weinig middelen gerealiseerd zijn. Daarnaast vindt de VVD dat de activiteiten buiten het stadscentrum nog te weinig uit de verf komen terwijl Centrum Management voor heel Weert bedoeld is. Gedacht kan worden aan de kunstroute in Stramproy en de wandeltochten van de atletiekvereniging. Centrum Management kan in samenwerking met de vergunningverlener bekijken wanneer en waar evenementen plaatsvinden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de St. Isidoruspassage.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage bij raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

9.

Onderwerp

Standpuntbepaling met betrekking tot de door Gedeputeerde Staten vastgestelde rapporten en Plan-MER N280.

 

Bestanden

 Memo N280

 TILS 234 (procesplanning MER N280)

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment presentatie

 Geluidsfragment spreekrecht

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment woord wethouder Kirkels

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af of ook gemeenten binnen de inspraaktermijn moeten reageren, een besluit door de raad over de reactie van Weert wordt namelijk pas na de inspraaktermijn genomen. Daarnaast vindt het CDA dat in het algemeen te weinig is gedaan aan de presentatie van de informatie omtrent het onderwerp. Weert Lokaal geeft aan dat alleen een opwaardering van de weg voor Weert geen zoden aan de dijk zet en is teleurgesteld over de voorzetten die er liggen. Persoonlijk heeft de heer Adriaens de voorkeur voor een vierbaans randweg naar de A2 waarbij de natuur volledig wordt beschermd. Roermond heeft de lusten, Weert krijgt alleen de relatief kleine aanpassingen (welke overigens ook niet nieuw zijn). Het zuid tracé is voor Weert Lokaal geen optie, maar de fractie is wel blij met de aanpassingen in Weert. De nul plus optie heeft de voorkeur omdat Limburg al goede wegen voor doorgaand vrachtverkeer heeft. Het moet een goede verbinding worden tussen Weert en Roermond. Knelpunten moeten aan de basis van de uitvoering liggen. Variant 2 lost heel veel op en de grootste voorkeur gaat daarna uit. Daarnaast moet de optie twee maal twee rijstroken onderzocht worden. Over het gedeelte A2 tot aan Roermond vindt Weert Lokaal het lastig oordelen omdat dat niet over Weerts grondgebied gaat. Weert Lokaal kijkt naar de regio maar probeert er voor Weert uit te halen wat er uit te halen valt. De SP is voor het hele traject voorstander van de nul plus optie. Lokaal worden de conclusies van de heer van Ekeren voor Weert onderschreven. De SP is voorstander van parallelwegen tussen Ittervoorterweg en A2. De SP is geen voorstander van het zuid tracé. Met alle maatregelen die getroffen worden is de N280 een goede provinciale weg. D66 beschouwt het hele traject. D66 is teleurgesteld over de gemaakte keuzes in het afwegingsdocument. Een goede en snelle verbinding tussen Weert en Roermond versterkt de economische positie van Midden- Limburg. Door de nul plus optie en variant drie wordt dit niet bereikt en komen Weert en Roermond verder uit elkaar te liggen. De verbindende samenwerking van Midden-Limburg wordt daardoor vertraagd, er is geen sprake van een toename van het dagtoerisme richting Weert en een geen stimulans voor de binnenstad van Weert. De doelstellingen zijn primair gericht op de verkeersafwikkeling rondom en in Roermond, stimuleren van Roermond als koopstad en het Maasplassengebied als toeristische trekpleister. De gekozen oplossingen zijn gericht op deze primaire doelstellingen en Weert komt er dus bekaaid van af. Oplossingsvariant 1 is al besloten, oplossingsvariant 2 lost de doorstroming over het hele traject niet op, variant 3 is een kleine stap in de goede richting maar lost het probleem nog niet op. Oplossingsvariant 7 is de beste oplossing (leidt ook tot een afname van geluidhinder en toename van de verkeersveiligheid). Deze variant heeft een effect op de natuur dat gecompenseerd moet worden. Voor het zuidelijke tracé moet naar een oplossing worden gezocht. Een goede doorstroming zal voor meer verkeer zorgen vandaar dat D66 meteen wil kiezen voor variant 7. Variant 3 is voor D66 een alternatief. De VVD vindt eveneens dat Weert er bekaaid vanaf komt. Met de variant door de Moeselpeel is niemand gebaat. Dit kan overigens op geen enkele manier gecompenseerd worden. De VVD wil het laanachtige karakter van de Roermondseweg eveneens niet aantasten. Weert moet zich niet bemoeien met het tracé buiten Weert maar dat is een probleem omdat Weert in de GOML zit. Verder wordt door de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor de aansluiting van de PDV-lokatie. De VVD is bezorgd over de extra consequenties en wat dat extra gaat kosten. Het CDA geeft aan dat er een verbinding tussen Weert en Roemond moet komen. Weert is goed ontsloten. Het CDA  kijkt naar de regio waar Weert deel van uitmaakt. Weert maakt deel uit van de GOML en moet daar dan ook aan bijdragen. Van een sterke economie van Roermond profiteert Weert ook. Of Weert dan iets wel of niet krijgt is minder belangrijk. Het CDA vindt de vier oplossingen aan de Roermondseweg goede oplossingen, de zuid variant moet er volgens het CDA ook niet komen. Het CDA vindt dat variant 2 en 3 verder uitgewerkt moeten worden. De oplossing moet gericht zijn op de doorstroming. Het onderzoeken van parallelbanen aan de Roermondseweg is het onderzoeken waard. Er hoeft geen stadsautoweg Weert binnen te komen. De PvdA vindt de meerwaarde van een omleiding via de Moesdijk niet zinvol. De PvdA wil een pragmatische oplossing, eerst de ergste knelpunten oplossen maar daarbij de ruimte laten voor een eventuele verbreding naar vier banen (beginnen met variant 2 en ruimte laten voor variant 3). De rotonde aan de Ittervoorterweg en de linksafslag bij de Trumpertweg moeten met de grootst mogelijke spoed worden aangelegd. Met betrekking tot de verdeling gelden Weert-Roermond wordt opgemerkt dat de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor veel geld kost. De Provincie moet financiële ruimte vrijhouden voor het PDV gebied. Samengevat is het oordeel van de commissie dat het zuid tracé niet aangelegd moet worden en de vier knelpunten moeten worden opgelost. De voorkeur gaat uit naar het beginnen met variant 2 waarbij ruimte gelaten wordt voor variant 3. Verder moet de mogelijkheid van parallelbanen bezien worden en aandacht gevraagd worden bij de Provincie voor het PDV-gebied.

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

                                            

10. 

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2011,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                         De voorzitter,