CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 22-06-2011

 

Voorzitter

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezige leden

M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), F.L.J.A. Adriaens (WL), F. Kadra (PvdA), V.A. van Brussel (D66)

 

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteuning

F. Schreurs, S. Eurlings, H. Driessens

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Gielen, voorzitter van de Stichting Dorpsraad Stramproy bij agendapunt 6 (herinrichten zeskampterrein Stramproy). Hij wordt bijgestaan door de heer J. Egging, secretaris van de dorpsraad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 22-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 11 mei 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld (het deel dat tot het taakveld van de commissie EZ behoort).

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 11-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 mei 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: Weert Lokaal vraagt antwoordbrieven 172 en 198 op.

5.3: De wethouders beantwoorden de gestelde vragen en doen de volgende toezeggingen:

Verkeer Kazernelaan: vrachtwagenverbod wordt vóór de Henri Dunantstraat geplaatst.

Informatiebijeenkomst oversteek Hushoverweg/Boshoverweg: commissie ontvangt verslag zo spoedig mogelijk.

Rotonde O.L. Vrouwestraat-Roermondseweg: nagaan wat er met het initiatief is gebeurd om er een kunstwerk op te plaatsen.

Informatieavond Noordkade 7 juli 2011: raadsleden en stichting Groen krijgen een uitnodiging.

Gladheidsbestrijding: evaluatie wordt naar commissie gezonden.

Verhuur rotondes aan bedrijven voor reclamedoeleinden: wordt weer op de voortgangsrapportage gezet. Overeenkomst en regelgeving gemeente Roermond worden opgevraagd en aan de commissie beschikbaar gesteld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter (belangstellenden kunnen dat van tevoren aangeven bij de griffie).

 

 

De heer V. van Brussel (D66) wordt aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen die de heer Adriaens (WL) schriftelijk heeft ingediend over de onderwerpen personenvervoer Weert-Antwerpen, overlast gestalde fietsen Boerhaavestraat/Wilhelminasingel, uitspraak rechtbank Roermond over detailhandelverkoop Boerenbond en eigendomsoverdracht perceelsgedeelten door verjaring worden door de wethouders ter vergadering beantwoord. De vraag van mw. Nouwen (CDA) over huisvuilinzameling wordt eveneens ter vergadering beantwoord.

Wethouder Kirkels zal de commissie informeren over de uitkomst van het overleg over het personenvervoer per trein tussen Weert en Antwerpen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Schriftelijke vragen Weert Lokaal

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens, J.M. Cardinaal en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt zich af of de commissie onderzoek jaarrekening verplicht is. De raad zou de jaarrekening wellicht op dezelfde wijze als de begroting kunnen behandelen.

 

Toezeggingen

De vraag van het CDA of de ten opzichte van de raming lagere kosten voor reiniging structureel zijn wordt schriftelijk beantwoord. Overzicht kosten Hoge Dunk naar commissie zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Herinrichten Zeskampterrein Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties merken n.a.v. de sprekers op dat de communicatie niet zo goed is verlopen als het raadsvoorstel aangeeft. D66 maakt zich zorgen of de werkzaamheden in Stramproy voldoende gecombineerd zullen worden. Voor de uitvoering van fase 2 is nog geen dekking. Het totaalplan inclusief financiële aspecten moet beoordeeld kunnen worden. De PvdA vindt het belangrijk dat de jeugd in Stramproy ergens naartoe kan en vraagt waar de JOP naartoe gaat. Weert Lokaal betreurt het dat het oorspronkelijke ontwerp niet doorgaat, terwijl dit wel breed draagvlak had in Stramproy. Het college kan niet plots een ander plan voorleggen zonder deugdelijke heroverweging. Het CDA vraagt zich af waarom er samen met inwoners een plan wordt gemaakt waar geen geld voor beschikbaar is. Eerder werd al gewaarschuwd voor problemen. Het eenzijdig door de gemeente in twee fases gesplitste plan verraste iedereen. Het plan is door middel van interactief beleid tot stand gekomen, waardoor er verwachtingen zijn gewekt. Het CDA vindt niet dat fase 1 nu moet worden uitgevoerd, terwijl niet zeker is of fase 2 ooit uitgevoerd wordt. Bepaalde werkzaamheden worden dan nu voor niets uitgevoerd. Wellicht kan er creatief met andere kredieten worden omgegaan zodat er toch middelen zijn voor fase 2 van dit plan. VVD stelt dat de gemeente de mensen in Stramproy iets probeert op te leggen wat ze niet willen en waarvan ze niets wisten. Door deze manier van omgaan met interactief werken raken de mensen gedemotiveerd; er zijn verwachtingen gewekt. Voorkomen moet worden dat fase 1 wel wordt uitgevoerd en fase 2 niet.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen 

10.

Onderwerp

Beschikbaarstellen van een krediet ad. € 106.800,- voor aanpassen ontwerpplan, definitief ontwerp, voorbereidingen t.b.v. de rioolvervanging en hemelwaterafkoppeling en besteksvoorbereiding van het Stationsplein en omgeving.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af of het Stationsgebied voetgangersdomein wordt. CDA en Weert Lokaal zijn verbaasd dat er externe expertise moet worden ingehuurd. Er is dus kennelijk al een capaciteitsprobleem in de ambtelijke organisatie voordat de 20% bezuiniging daarop heeft plaatsgevonden. De PvdA vindt het jammer dat er vanwege de stagnatie nu extra kosten ontstaan. D66 is akkoord met het voorstel. Weert Lokaal stelt dat veel afhankelijk is van de eventuele nieuwe doorgang onder de spoorlijn.

 

Toezeggingen

Het voorlopig ontwerp wordt aan de commissie voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,