ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 10-02-2010

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters (WL)

 

 

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.J. Egging (fractie Kernpunt)

 

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

H. Schoeren, H. Keijzers en R. v. Ekeren

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede wie een bericht van verhindering heeft gestuurd. Tevens memoreert zij dat dit de laatste commissievergadering in deze samenstelling is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer H. Beuving, voorzitter van de wijkraad Boshoven met betrekking tot de agendapunt 10 en 11; hij heeft beide punten in één inspreekmoment verwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Beuving

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege de aanwezigheid van een externe voor de presentaties bij de agendapunten 10 en 11, zullen deze punten als eerste worden behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 10-02-2010

 Mededeling aanvang vergadering

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 13 januari 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 13-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari

       2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

Ten aanzien van de voortgangsrapportage verzoeken enkele commissieleden DRINGEND om deze rapportage te updaten. Actualisatie (stand van zaken aangeven) is nodig bij de nrs. 007, 019, 022, 028 en 036 en de moties over het stadspark en de BIZZ. Over enkele punten is door de wethouders Sijben en Kirkels de stand van zaken aangegeven.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Bespreken van de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg in relatie tot het schrijven d.d. 18 januari 2010 van de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg inzake de amendementen en moties van de gemeenteraad van Weert bij de besluitvorming rondom de bestuursovereenkomst en het meerjarenuitvoeringsprogramma GOML 2010 (raadsvoorstel

10 03 026).

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP wil blijven uitgaan van een sobere bedrijfsvoering.

 

Toezeggingen

·    De inschaling van de nieuwe directer GOML zal geschieden conform de inschaling van een wethouder van een middelgrote gemeente.

·    Het profiel van de directeur zal naar de commissieleden worden gezonden.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit

 Brief College

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

WL vraagt wanneer de herinrichting van de Goudriaanstraat opgepakt wordt. Wethouder Heuvelmans (KKK) zegt dat de commissieleden binnen 1 week antwoord zullen ontvangen op deze vraag (toezegging).

Ook de vraag van de CDA over de activiteiten in de binnenstad tijdens de Kerstperiode en in het algemeen, zal nog schriftelijk worden beantwoord (toezegging).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Akkoord gaan met de 1e begrotingswijziging begroting 2010 van de Rissegroep (raadsvoorstel 10 03 028).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag van wethouder Heuvelmans. Aangezien dit agendapunt als laatste is behandeld en dit de laatste commissievergadering is in deze samenstelling, maakt de heer G. Gigase (CDA) van de gelegenheid gebruik om zijn medecommissieleden, de portefeuillehouders, de voorzitter en de griffie te bedanken.

Ook de heer Adriaens memoreert de goede samenwerking en bedankt de voorzitter; ze deed het voorzitterschap “met smaak”.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Aanpassen van de rotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord (raadsvoorstel 10 03 029) (presentatie van 5 minuten).

 

Expliciete fractie-standpunten

Weert Lokaal en de VVD vinden het een goed ontwerp en wensen geen vertragingen meer. Goede communicatie met belanghebbenden blijft belangrijk.

 

Toezeggingen

·    In het raadsvoorstel zal een passage worden opgenomen wat de extra kosten en consequenties zijn indien het hellingspercentage van de fiets/wandeltunnel teruggebracht wordt naar 4% (conform agenda 22).

·    Er zal een informatieavond komen over het nu voorliggende ontwerp voor de spiraalrotonde.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Presentatie

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Beuving

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven) 

11.

Onderwerp

Presentatie over aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg (Patrick Broeren van Arcadis) (presentatie van 10 minuten)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van deze rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Na de dankwoorden van de heren Gigase en Adriaens (zie agendapunt 9) bedankt de voorzitter de aanwezigen voor de plezierige afgelopen periode. Speciaal dank aan de heer Heijmans die de lokale politiek vaarwel zegt. De voorzitter wenst de overige aanwezigen een goede verkiezingstrijd en sluit om 23.00 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2010,

De commissiegriffier,                                      de voorzitter,