ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 13-01-2010

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A Adriaens (WL), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP),

 

M.A. Engelen (VVD), A.J.L. Heijmans (PvdA), L.C.G. Kusters (WL)

 

en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Afwezig de leden

A.G. Jacobs

 

 

Portefeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteu-

P. Dekker, P. de Jong, R. v. Eekeren, M. Meertens, L. van de Laar

ning

en K. Joosten

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer C. Sleegers (voorzitter van de bedrijvenvereniging Centrum-noord) met betrekking tot agendapunt 9.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Sleegers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er is een aangepaste agenda uitgegaan omdat het raadsvoorstel inzake de structuurversterking (thans agendapunt 9) bij de verkeerde portefeuillehouder was geagendeerd.

 

 

M.b.t. agendapunt 9A is een collegebesluit om de bijdrage aan Centrummanagement eenmalig onder voorwaarden te verhogen, ontvangen. Dit kan worden betrokken bij het raadsvoorstel dat voorligt.

 

 

Bij agendapunt 14 is een brief van TROM aan de VVV Midden-Limburg gemaild.

De reactie van het CliŽnten Platform Minima op het prestatieplan Sociale Zaken (agendapunt 15) is vandaag naar de commissieleden gemaild.

 

Bestanden

 Agenda 13-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 25 november 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 25-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 november en 9 december 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De commissieleden zullen een kopie van het antwoord ontvangen op de brieven 472 (CliŽnten Platform Minima over regeling duurzame gebruiksgoederen), 468 (Safety parking Weert over bewaakt parkeerterrein) en 438 (L. van der Heijden, verzoek financiŽle bijdrage voor behandeling zwerfkatten).

 

 

5.3 Diverse commissieleden verzoeken de voortgangsrapportage beter te actualiseren. Enkele zijn al zeer oud (001 en 004). Ten aanzien van 001 (verkeerscirculatieplan schoolomgevingen) merkt wethouder Heuvelmans op dat bij de nieuwe schoollocaties steeds een verkeerscirculatieplan wordt opgenomen. Wethouder Kirkels zegt dat bij bestaande scholen maatwerk wordt toegepast. Punt 001 kan van de voortgangsrapportage.

WL vraagt aandacht voor nr. 007 (rotondes) met name voor de Daanesteeg en voor 035 (regels snoeien). De motie t.a.v. de gratis bewaakte fietsenstalllingen kan eraf; deze zijn gerealiseerd.  WL zou graag zien dat bij de fietsenrekken voor de Hema wordt verwezen naar de gratis stallingen; de fietsenrekken voor de Hema kunnen dan weg.

De nrs. 034 (ondernemersfonds) en 036 (overzicht GOML) zijn eveneens afgedaan.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de SP over de kapvergunning betreffende 7 bomen op de percelen Nassaulaan 3 en 3A, een kapvergunning van 13 december jl. en problemen met de essen aan de Wiekendreef worden ter vergadering beantwoord.

 

 

Ook de vragen van het CDA over het strooibeleid en het strooizout worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Stand van zaken reorganisatie groensector Risse (geagendeerd op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP over de werkzaamheden bij BIS-BIS i.r.t. de Risse, wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Oplossen van de toegenomen parkeerdruk en de daardoor ontstane verkeersonveilige situatie op en de verslechterde bereikbaarheid van het bedrijventerrein Centrum-Noord (raadsvoorstel 10 01 008).

 

 

De heer C. Sleegers (voorzitter van de bedrijvenvereniging Centrum-noord) gaat tijdens het spreekrecht in op de parkeerbehoefte op het bedrijventerein Centrum-Noord.

 

Expliciete fractie-standpunten

Na beantwoording van de vragen vinden alle fracties (m.u.v. D66) dat het voorstel ingebracht kan worden als hamerstuk, mits aan de twee toezeggingen wordt voldaan.

D66 wil het onderwerp nog eerst terugkoppelen binnen de fractie.

 

Toezeggingen

-         Fase 2 komt pas aan de orde als deze kostendekkend is.
Hierover wordt dan een voorstel voorgelegd.

-         In een overeenkomst met de bedrijvenvereniging Centrum-noord zal de afname van parkeervergunningen en abonnementen door de op dit bedrijvenpark gelegen bedrijven worden geregeld.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Sleegers

 Geluidsfragment

 

 

 

9A.

(16)

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2010 ad Ä 250.000,-- (raadsvoorstel 10 01 011).

 

 

Bij dit raadsvoorstel is het collegebesluit om de bijdrage aan het Centrummanagement eenmalig te verhogen, betrokken. Mevr. M. Engelen (VVD) heeft zich buiten behandeling van dit agendapunt gehouden.

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Voor de raadsvergadering zal nagegaan worden wat de definitieve bijdrage van de partners voor het centrummanagement is. Dit wordt verwerkt in een overzicht van het besteedbaar budget voor het centrummanagement.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Stand van zaken uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven) 

10.

Onderwerp

Presentatie over het openbaar vervoer in Weert door de heer J. Hamakers van de provincie Limburg.

 

Toezeggingen

De commissieleden zullen steeds op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in de dienstenregeling van Weert.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Korte presentatie over de stand van zaken Ittervoorterweg / Trumpertweg (geagendeerd op verzoek van wethouder Kirkels); Hierbij wordt over dit onderwerp geagendeerd: TILS-2 (stand van zaken kruisingen N280/Trumpertweg en N280/Ittervoorterweg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Zodra er een kredietvoorstel komt, kan pas ja of nee tegen de maatregelen worden gezegd.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Aangepaste tekening N280/Trumpertweg

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Mondelinge mededeling stand van zaken ontwikkeling PDV Roermondseweg (geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

De vragen van de SP over het parkeerbeleid op de Maaseikerweg, van WL over de parkeersituatie Goudriaanstraat en de tarieven van parkeerabonnementen en het CDA over de verkeersbewegingen bij de toekomstige LIDL worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

a.      Kennisnemen van de stand van zaken TROM;

b.      Niet akkoord gaan met het door VVV Midden-Limburg ontwikkelde regio promotie- en marketingplan en derhalve de gemeentelijke bijdrage van Weert ad Ä 56.068,-- aan de actielijn regio marketing en promotie niet ter beschikking stellen (raadsvoorstel 10 01 009).

 

Expliciete fractie-standpunten

De fracties zijn het eens met het voorstel van B&W om niet akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage. Pas zodra een herzien promotieplan wordt voorgelegd dat aan de voorwaarden voldoet kan de bijdrage beschikbaar worden gesteld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies Commissie

Het voorstel hoeft niet te worden ingebracht in de raad. Zodra een goed promotieplan is ingediend, dat aan de voorwaarden voldoet, zal een nieuw raadsvoorstel worden voorgelegd.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2010 Sociale Zaken (raadsvoorstel 10 01 010).

 

Expliciete fractie-standpunten

De PvdA spreekt zijn complimenten uit voor het prestatieplan.

 

Toezeggingen

Een kopie van het antwoord op de brief van het CliŽnten Platform Minima over de herinvoering van de regeling duurzame gebruiksgoederen zal naar de commissieleden worden gezonden.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Als de beantwoording van de brieven van het CliŽnten Platform Minima geen vragen oproept, zal tijdens de raadsvergadering het voorstel worden omgezet naar een hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief cliŽntenplatform 26-11-2009 (brief nr. 472)

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vervallen (zie punt 9A).

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De suggestie van dhr. Adriaens (WL) om het koor Manoevre te laten optreden bij ďWeert zingtĒ (is goedkoper dan de professionele organisatie) wordt doorgegeven.

 

 

De vragen van de SP over iemand met een uitkering en recht op huurtoeslag en van het CDA over het noemen van genomineerde ondernemingen tijdens de kerstborrel worden ter vergadering beantwoord/ zullen worden meegenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 00.40 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2010,

 

De commissiegriffier,                                      de voorzitter,