ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 28-01-2009

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA),  C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

-------

 

 

Portfeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

P. de Jong, P. Konings, T. v. Tilburg, H. Ensink en T. Weekers

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek tot spreekrecht ontvangen van de heer J. van der Krift in relatie tot agendapunt 7 inzake de verkeersveiligheid.

Bij dit agendapunt wordt een presentatie gehouden door Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege de aanwezigheid van derden wordt punt 7 voor 6 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda EZ 28-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 26 november 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 26-11-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van

5 november en 10 december 2008.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van Weert Lokaal is het verzoek ontvangen om een kopie te

ontvangen van de nrs. 410, 426, 455 en 462 van de aan de raad

gerichte brieven. De betreffende antwoordbrieven zullen naar alle

commissieleden toegestuurd worden.

 

M.b.t. de voortgangsrapportage vraagt de heer Beuvens wat de

nieuwe planning is ten aanzien van de verkeersveiligheid van

weggebruikers ten opzichte van het vrachtverkeer. Geantwoord

wordt dat dit onderwerp waarschijnlijk in de raad van maart zal

worden behandeld en in ieder geval uiterlijk in mei.

Mw. Engelen overhandigt portefeuillehouder Sijben informatie van

een ondernemer over het verhuren van rotondes. 

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 60.000,--, in plaats van de eerder beschikbaar gestelde € 35.000,-- (zie raadsvoorstel 17 september j.l.) uit de stelpost verkeer en vervoer voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima

(raadsvoorstel 09 02 010).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Naar aanleiding van de vragen van de CDA en SP over een goede voetgangersoversteek bij de SNS-bank (v.Berlostraat – Wilhelmina-straat) wordt toegezegd dat de antwoordbrief aan de wijkraad Fatima hierover, ter kennisgeving aan de commissieleden gezonden zal worden. Zo nodig kan dit onderwerp tijdens de volgende raadscyclus inhoudelijk bekeken worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Raadsvoorstel 17 september 2008 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Presentatie door Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) over een verkeerssyteem waarin nagenoeg geen slachtoffers meer vallen (nuloptie).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

 Bestanden

  Tekst spreekrecht

  Brief ROVL

 Spreekrecht

 Presentatie

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de heer Kusters (Weert Lokaal) over de Kazernelaan en de vestiging van een Tango-tankstation in Weert, van de heer Gigase (CDA) over de parkeerabonnementen voor zone 1 voor overige belanghebbenden en van de heer Beuvens (SP) over verkeersmaatregelen bij de “Kop van Biest”, de IJzeren Rijn en de verbreding van de A2 worden ter vergadering beantwoord.

Toegezegd wordt dat de uitwerking van de verkeersmaatregelen voor de Kop van Biest in de commissie EZ besproken zal worden (waarschijnlijk nog voor de zomer).

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor. 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Er zijn geen vragen voor portefeuillehouder Heuvelmans.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Informatie over de vragen van de fractie CDA met betrekking tot glasinzameling.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

  Vragen glasinzameling

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De heer Beuvens (SP) zegt dat hij schriftelijk vragen zal stellen over de communicatie inzake de wateroverlast in de wijk Boshoven. Een plan over de aanpak van deze wateroverlast wordt behandeld in de commissie EZ van 15 april a.s. De vragen van de SP zullen dan meegenomen worden (toezegging).

 

Naar aanleiding van de vraag van de heer Gigase (CDA) over de gladheidbestrijding tijdens de heftige sneeuwval begin januari zegt portefeuillehouder Sijben dat eventuele klachten hierover kenbaar gemaakt dienen te worden. Deze kunnen dan meegenomen worden in de opzet voor een nieuw gladheidbestrijdingsplan bij ernstige sneeuwval.  

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Instemmen met de oprichting van de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij (TROM) Midden-Limburg

(raadsvoorstel 09 02 011).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is van mening dat je niet kunt inzetten op 4 toeristische trekpleisters in Midden-Limburg, maar slechts op één (en dat zullen de Maasplassen worden). De SP heeft bezwaar tegen de TROM, maar is wel akkoord met het routebureau.

De PvdA vindt het zorgelijk dat het toeristische bedrijfsleven nu zo weinig bijdraagt (ca. 15%), terwijl het uitgangspunt 50%-50% was.  De PvdA kan wel instemmen met de oprichting van de TROM. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief Wethouder Strous

 Eensluidend voorstel TROM

 Bijlage 1 Concept Businessplan TROM

 Bijlage 2 Concept Statuten Stichting TROM

 Bijlage 3 Concept Samenwerkingsovereenkomst

 Bijlage 4 A Concept Werkplan TROM 2009

 Bijlage 4 B Promotieplan TROM

 Bijlage 5 Kadernotitie en verslagen RNML

 Geluidsfragment

 

 

  

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 13.000,-- voor deelname aan de Monitor Grenzeloos Winkelen Limburg 2009 (raadsvoorstel 09 02 012).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt een tweejaarlijks onderzoek niet nodig, te meer

omdat niet duidelijk is wat er mat de resultaten van het onder-

zoek van 2007 gedaan is. De VVD gaat niet akkoord met het

voorstel.

 

Toezeggingen

De gevolgen van de economische crisis zullen meegenomen

worden bij de uitkomsten van het onderzoek. Er zal ook een

verslaglegging komen van de onderzoeksresultaten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad,

als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Afspraken Monitor Grenzeloos Winkelen 2009

 Grenzeloos Winkelen 2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Naar aanleiding van de vraag van de heer Gigase (CDA) of de vragen over de portefeuilleoverstijgende aanpak t.a.v. de kredietcrisis binnenkort beantwoord worden, wordt medegedeeld dat dit 27 januari jl. in B&W besproken is. Er komt zeer binnenkort een persbericht/brief over de gemeentefinanciën, arbeidsmarktbeleid en de situatie bij een aantal bedrijven. De actiegroep werkgelegenheid is opnieuw in het leven geroepen. Beoordeeld wordt op welke wijze dit onderwerp behandeld kan worden in de raad of de commissie EZ (toezegging).

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.36 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2009,

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,