ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 25-11-2009

 

Voorzitter

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (vervanging van M. Nouwen-Jacobs, CDA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD),

 

G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters

 

 

Afwezig de leden

A.G. Jacobs en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteu-

T. Weekers, T. Passau, T. v. Tilburg, T. Lemmen, L. Koppen en

ning

H. Keijzers

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat hij van-

 

 

daag zal voorzitten omdat mevr. Nouwen verhinderd is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 9 zal vanwege de aanwezigheid van een externe worden behandeld vóór agendapunt 6.

De heer Arissa (PvdA) deelt mede dat de agendapunten 13 en 14 zijn geagendeerd op verzoek van de PvdA en dat deze punten nu afgevoerd kunnen worden, omdat over deze punten aanvullende informatie is verstrekt.

 

Bestanden

 Agenda 25-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 21 oktober 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 21-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 oktober en 4 november 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

M.b.t. de voortgangsrapportage merkt de heer Gigase (CDA) op, dat de status van teveel onderwerpen te lang “in behandeling” of “z.s.m.” is. Hij verzoekt de status concreter te benoemen.

Op de status van verkeerscirculatieplannen voor de nieuwe schoolomgevingen (nr.001) wordt nader ingegaan.

 

 

M.b.t. punt 022 (turborotonde) merkt Weert Lokaal op dat bewoners van de Daanestraat zich zorgen maken. Wethouder Kirkels deelt mede, dat deze straat per abuis geen informatiebrief heeft ontvangen, maar dat inmiddels afspraken zijn gemaakt met de betreffende bewoners.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2009 (raadsvoorstel 09 12 156).

 

Expliciete fractie-

Geen.

 

standpunten

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Ook van deze rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Presentatie over rapportage hippisch kenniscentrum (door de heer B. Wulfsen).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Naar aanleiding van een vraag van het CDA over nr. 33 van de voortgangsrapportage (knelpunt Maaseikerweg-Tungelerdorps-straat) zullen de commissieleden een analyseoverzicht ontvangen (toezegging).

De overige vragen van het CDA over de verkeersafwikkeling rond de haven en de LIDL en de turborotonde worden ter vergadering beantwoord.

De vragen van de SP over de verkeerssituatie op Patersveld en van Weert Lokaal over een mogelijk zebrapad bij de hoek Graafschap Hornelaan/Heerenstraat, worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma en de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (raadsvoorstel 09 12 161).

 

Expliciete fractie-

De SP vond dat er dat veel onduidelijkheden in de bestuursover- 

 

standpunten

eenkomst waren, maar de toelichting van wethouder Strous heeft veel verduidelijkt.

De PvdA heeft eveneens een aantal punten aangehaald, die nader zijn toegelicht (zie ook de toezegging).

Het CDA wil paal en perk stellen aan de hoge beloningen.  

 

Toezeggingen

Er komt een gespecificeerd overzicht van de raming voor 2010 ad € 702.000,--.  

 

Advies Commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 november 2009 om in te stemmen met de nadere analyse van de Monitor Grenzeloos Winkelen 2009 m.b.t. de onderzoeksresultaten over Weert en deze ter kennis te brengen van de commissie EZ (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Het is belangrijk dat er een gestuurd systeem komt voor het parkeren in het centrum. Er zal een dynamisch verwijzings-systeem vanaf de singelring komen (nog niet duidelijk is, wanneer dit gerealiseerd kan worden).

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Nadere analyse Monitor Grenzeloos Winkelen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 oktober 2009 om in te stemmen met de mandaatverlening aan de SVB tot het uitvoeren van de (aanvullende) bijstand voor 65 jaar en ouder met een onvolledige AOW uitkering (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

 

Dit punt is van de agenda gehaald.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 oktober 2009 om in te stemmen met de beleidsregels participatieplaatsen (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

 

Ook dit punt is van de agenda gehaald.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van deze rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 22.25 uur de vergadering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2010,

De commissiegriffier,                                       de voorzitter,