ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 21-10-2009

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), G.E.M. Gigase (CDA), A.L.J.

 

Heijmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

 

 

Afwezig de leden

F.L.J.A Adriaens (Weert Lokaal) , M.A. Engelen (VVD), A.G. Jacobs

 

(CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de

C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) en H.P.M. Lempens

beraadslagingen

(VVD)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteu-

P. de Jong, H. Driessens, R. van den Tillaar, J. van Velthoven en

ning

K. Joosten

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering  en deelt mede dat er berichten van verhindering zijn ontvangen van mw. Engelen (VVD) (zij wordt vervangen door dhr. Lempens) en dhr. Adriaens (Weert Lokaal) (hij wordt vervangen door mw. Jacobs).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. C. van de Wetering van Stichting Centrummanagement Weert inzake agendapunt 10: de financieringsstructuur van het ondernemers-fonds.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 10 wordt vanwege de aanwezigheid van een spreker naar voren gehaald, maar zal, omdat wethouder Sijben nog een andere afspraak heeft voor agendapunt 8 worden behandeld.

De VVD-fractie heeft op 20 oktober jl. haar zienswijze omtrent het voorstel bij agendapunt 10 via email aan de commissie ken-baar gemaakt.

Op 20 oktober jl. is er een gewijzigd raadsvoorstel inzake de onttrekking van de Nelissenhofweg aan het openbaar verkeer ontvangen; een zienswijze was abusievelijk niet verwerkt.

 

Bestanden

 Agenda 21-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 9 september 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 09-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 september 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

* De SP verzoekt om de lijsten van aan de raad gerichte brieven
   voortaan weer toe te zenden.

* Weert Lokaal merkt op dat de waarschuwingsborden bij De
   Firtel geplaatst zijn en dat dit onderwerp (nr. 009) dus van de
   voortgangsrapportage af kan.

* De PvdA vraagt wanneer de werkzaamheden bij het stads-
   park (motie 16-06-’08) worden uitgevoerd. Wethouder Sijben
   antwoordt dat dit zeer binnenkort zal gebeuren.

* Het CDA plaatst een opmerking over de Kwaliteitsimpuls Par-
   keren en is van mening dat dit onderwerp niet op de voort-
   gangsrapportage hoeft te worden opgenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 09 11 130).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Een overzicht van de gevestigde bedrijven op de Weerter bedrijventerreinen (inclusief gerevitaliseerde terreinen) en van de Pannenweg over de jaren 2007 t/m 2009 zal naar de commissie-leden worden gezonden.

Vanaf 2011 zullen bij het onderwerp “beperking verhoging werk-loosheid” aantallen en in te zetten maatregelen worden genoemd.

De vraag van de PvdA of de automatisering van kwijtschelding voldoende geoptimaliseerd is en of er een koppeling kan plaats vinden met andere belastingen (zoals het Waterschap), wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Herinrichting Van Halenstraat, Bregterstraat en Maria Luytenstraat (raadsvoorstel 09 11 137).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van deze rondvraag wordt eveneens geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Financieringsstructuur ondernemersfonds (raadsvoorstel 09 11 138).

 

Expliciete fractie-standpunten

Weert Lokaal vindt dat de artikelen 6 en 8 van de verordening beter op elkaar afgestemd dienen te worden.

De SP en PvdA zien het surplus niet en betwijfelen of het haalbaar is. Zij verzoeken de verordening op onderdelen aan te passen (onzorgvuldigheden eruit). De PvdA verwacht dat bij een differen-tiatie naar bijv. een tarief per m2 meer kleine ondernemers mee zullen doen.

De VVD is tegen het voorstel, tenzij er een differentiatie in de tarifering wordt aangebracht. De Experimenteerwet is voor de VVD onbespreekbaar.

De CDA stemt wel in met het voorstel.

 

Toezeggingen

De commissieleden zullen een overzicht/nadere informatie ontvangen t.a.v. welke doelstellingen/taken gerealiseerd kunnen worden met het budget van € 200.000,-- (wat is de kwaliteitsver-sterking?). Hierbij zal tevens nader worden toegelicht waaruit de perceptiekosten en kosten bezwaar en beroep ad € 7.500,-- bestaan (m.n. wat het verschil is t.a.v. het voorstel van september).

Het bestuur en het centrummanagement zullen de mogelijkheden van tariefdifferentiatie nader bekijken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel (na aanpassing van de verordening) rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Van de Wetering

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht

 

 

 

11.

Onderwerp

Financieren evenementen 2009 (raadsvoorstel 09 11 139).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Afschaffen van periodieke rechtmatigheidsonderzoeksformulieren voor uitkeringsgerechtigden en het introduceren van een gegevensformulier en inkomstenformulier (raadsvoorstel 09 11 140).

 

Expliciete fractie-standpunten

De CDA en SP zijn er blij mee, dat de klanten erop vooruit gaan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 september 2009 om kennis te nemen van het plan jeugdwerkloosheid (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Het besluit heeft géén nadelige financiële gevolgen voor de begroting; er kan een positieve doorwerking zijn.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Onttrekken van een deel van de Nelissenhofweg aan het openbaar verkeer (raadsvoorstel 09 11 141).

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP stemt in met het voorstel, maar merkt op dat de IJzeren- manweg niet het alternatief mag worden voor de Nelissenhofweg.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Inrichten, beheren en exploiteren van een achteraf betaald parkeren terrein, te weten Walburgpassage / Kromstraatgarage (raadsvoorstel 09 11 142).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Na 1 jaar zal een nacalculatie worden opgezet (overzicht opbrengsten).

Op de vraag van het CDA “of de opbrengst per uur bij achteraf betaald parkeren anders is, omdat het BTW-regime anders zou zijn” zal worden teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken van het rapport van de fractie SP “De bus kan beter” d.d. 15 april 2009 en de reactie van het college daarop d.d. 12 juni 2009 (geagendeerd op verzoek van de fractie SP).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De portefeuillehouder neemt notitie van de aanvullende suggesties (verbeteren info over busvervoer Weert op de gemeentelijk website en op plaatsen in de directe omgeving van het station).

 

Bestanden 

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De  vragen van de SP over de “Mikadodoos” (parkeergarage) op Centrum Noord en de PvdA over parkeerproblemen op de Blekerstraat worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter omstreeks 23.05 uur de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,