ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 09-09-2009

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Plv. commissiegriffier

H. Driessens

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), H.J.H. Beuvens (SP),

 

M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

(vanaf 21.30 uur) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

 

 

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, en S.H.M. Strous

 

L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben vanwege het ontbreken van

 

agendapunten niet aanwezig.

 

 

Ambtelijke ondersteu-

 P. de Jong, G. Groot, M. Bessems, H. Klomp, R. van den Tillaar

ning

 en T. van Tilburg

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Heijmans later komt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt agenda-punt 7 vóór agendapunt 6 behandeld vanwege de presentatie door een externe.

 

Bestanden

 Agenda 09-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 24 juni 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 24-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 juli 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Opmerkingen/vragen t.a.v. de voortgangsrapportage:

 

 

·          Op verzoek van de VVD zal wethouder Sijben gevraagd worden de stand van zaken van het verhuren van (het binnenstuk van) rotondes aan te geven (nr. 007).

·          Op de vraag van Weert Lokaal wanneer de waarschu-wingsborden bij BS de Firtel geplaatst zullen worden, ant-woordt wethouder Kirkels dat de borden besteld zijn en zo snel als mogelijk geplaatst worden (nr. 009).

·          Wethouder Sijben zal gevraagd worden de stand van zaken betreffende de bomen aan de Beutsevenweg en Bertestraat aan te geven (nr. 012).

·          De CDA verzoekt om de stand van zaken inzake de kwaliteitsimpuls parkeren (nr. 010).

·          Het CDA vraagt verder meer duidelijkheid te geven over de term “motie overgenomen”. Is het voorstel dan ook aangenomen? 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Nemen van maatregelen om op de Maaseikerweg, tussen spoortunnel en Ringbaan Zuid, de verkeersveiligheid te verbeteren en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 202.000,- (raadsvoorstel 09 09 106).

 

Expliciete fractie-standpunten

De CDA vindt de voorgestelde maatregelen een goede zaak en een verbetering van de leefomgeving.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

a) Beschikbaar stellen krediet ad € 1.297.456,- excl. BTW voor de uitvoerings­werkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld, fase 2.

b) Bekrachtigen geheimhouding van de door het college opgelegde geheimhouding van de grondexploitatie en de kostenraming civieltechnische werken tot en met de dag van de aanbesteding. (raadsvoorstel 09 09 116).

 

Hierbij zal een presentatie worden gehouden door mevrouw

M. Bessems, afdeling Planrealisatie.

(presentatie en discussie maximaal een half uur.)

 

 

De presentatie is gegeven door de heer G. Groot, afdeling Planrealistie.

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP kan zich vinden in zowel voorstel a als in b. De CDA vindt het ook prima dat het eraan komt (voorstel a).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de SP over de “groene golf” Maaseikerweg, de toezeggingen van Veolia betreffende het openbaar vervoer en het verdwijnen van de buslijnen 3 en Weert-Maaseik, worden ter vergadering beantwoord.

Weert Lokaal vraagt om een nadere toelichting over het kenniscentrum paardenhouderij.

De vraag van de CDA over de rotonde bij de Kempen en de verkeersafwikkeling via Budel wordt eveneens ter vergadering beantwoord.

 

Wethouder Kirkels doet een mededeling over de vervuilde grond op de “kop van Biest” en op de Ringbaan Oost/Overweertstraat. Dit laatste project krijgt enigszins vertraging.

 

Toezeggingen

Er zal een gesprek komen met de deputé over het openbaar vervoer.

Er komt een nadere toelichting over het kenniscentrum paardenhouderij.

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededeling wethouder Kirkels

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Wijzigen winkeltijdenverordening. (raadsvoorstel 09 09 107).

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP is tegen zondagopenstelling. De CDA steunt het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk, met stemverklaring.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ). (raadsvoorstel 09 09 108).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 7 juli 2009 om: Financiering ondernemersfonds middels BI-heffing.

(geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en VVD)

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel zal een nadere toelichting worden gegeven op de gestelde vragen.

 

Conclusies

De fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA  en SP vragen zich af of er voldoende draagvlak is. Gevraagd wordt waarom eerst de verordening komt en dan pas de draagvlakmeting en niet andersom.  Ook dient duidelijk te zijn wie controleert en wie verantwoording aflegt.

 

Wethouder Strous geeft ter vergadering de tijdsplanning inzake het onderwerp aan.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over de All American Day (SP, PvdA, CDA en VVD) worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

(vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld)

 

 

Er zijn geen vragen voor wethouder Sijben.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

(vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld)

 

 

Er zijn geen vragen voor wethouder Heuvelmans.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,