ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 24-06-2009

 

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portfeuillehouders

L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, R. van Ekeren, P. de Jong, L. van de Laar, Th. van Tilburg, R. van den Tillaar

 

 

Externen

P. Broeren (Arcadis)

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en bericht dat de heer Arissa verhinderd is. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 24-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 27 mei 2009.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtneming van de aanvulling van de heer Beuvens bij agendapunt 14 dat bij de 1-loketgedachte niet gewacht moet worden op de uitwerking van de regiovisie.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 27-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei en 10 juni 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

·   Op verzoek van Weert Lokaal zal de griffier bekijken of de commissievergadering van 25 november 2009 verplaatst kan worden omdat die samenvalt met de Limburgse bestuurdersdag.

·   De heren Beuvens en Adriaens vragen aandacht voor afhandeling door het college van brief nr. 235, parkeer­problematiek Heiligenbuurt. De commissie ontvangt t.z.t. een afschrift van de antwoordbrief.

·   De heer Adriaens ontvangt graag een kopie van het antwoord op briefnr. 243.

·   Op de vraag van de VVD of er al iets gedaan is met nr. 007 van de voortgangsrapportage (verhuur rotondes), antwoordt de wethouder dat dat nu in behandeling is.

·   Weert Lokaal vraagt aandacht voor nr. 012 op de voortgangsrapportage.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel

09 07 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is verheugd over het persbericht inzake de 1-loketgedachte Land van Weert en Cranendonck. T.a.v. het overzicht verkeersslachtoffers 2000 t/m 2008 hoopt de fractie dat de tendens uit 2008 zich voortzet. Zij vindt het belangrijk dat nader geanalyseerd wordt waar de verkeersongelukken met ernstige afloop zijn ontstaan. Voorts is de PvdA benieuwd of er draagvlak is voor invoering van reclamebelasting. De VVD plaatst een kanttekening bij de reclamebelasting. Het CDA vraagt aandacht voor controle of de jeugd gebruik maakt van sportmiddelen nu het rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding bij kinderen.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

·   Op verzoek van de VVD gaat wethouder Heuvelmans na waardoor de teruggave van gemeentelijke belasting vertraagd is. De VVD geeft hem de namen door van personen waarbij dit speelt opdat hij intern kan nagaan wat het probleem is. TOEZEGGING

·   N.a.v. de vraag van Weert Lokaal om kennis te nemen van het rapport Grenzeloos winkelen 2009 antwoordt de wethouder dat er in augustus een bijeenkomst over georganiseerd wordt waar de raadsleden voor worden uitgenodigd. De commissie krijgt het rapport toegestuurd. TOEZEGGING

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Presentatie Turborotonde Eindhovenseweg-Ringbaan Noord door de heer ir. P. Broeren van Arcadis. (Maximaal een half uur.)

 

Toezeggingen

N.a.v. een opmerking van het CDA dat de commissie een studie van de Ringbaan Noord voorgelegd zou krijgen voordat besluit­vorming over de turborotonde Eindhovenseweg-Ringbaan Noord zou moeten plaatsvinden, zegt de wethouder toe dat hij serieus gaat kijken hoe hetgeen daar speelt zo goed mogelijk in kaart gebracht kan worden om tot een afgewogen besluit te komen.   

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

·          De vraag van Weert Lokaal naar afsluiting van de Nelissenhofweg wordt ter vergadering beantwoord.

·          De vraag van de SP over mogelijke afsluiting van de Kazernelaan voor vrachtverkeer wordt ter vergadering beantwoord.

·          De vraag van de SP inzake bereikbaarheid per openbaar vervoer van het Bisschoppelijk College na verhuizing wordt later beantwoord. TOEZEGGING

·          De vraag van het CDA inzake vestiging van de AID wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Kennisnemen van grootschalig vervanging (vernieuwing) riolering met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte (raadsvoorstel 09 07 100).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Er wordt aandacht aan besteed dat werkzaamheden zoveel mogelijk gekoppeld worden als straten openliggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de VVD inzake bescherming monumentale bomen wordt ter vergadering beantwoord. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Herinrichten St. Jozefskerkplein te Keent (raadsvoorstel

09 07 089).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA is verheugd dat er een goed plan is ontwikkeld in overleg met de buurt. Zij mist echter kunst in de openbare ruimte. Weert Lokaal steunt dit voorstel van het CDA.

 

Toezeggingen

Het plein wordt heringericht met gevoel voor historie. Er komt een beeld van St. Jozef op het plein te staan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De commissie wordt op verzoek van de VVD geļnformeerd zodra B&W een besluit genomen heeft over de exploitatie van het wijkgebouw Keent. TOEZEGGING

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 september 2009.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,