ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 27-05-2009

 

 

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portfeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

H. Driessens, P. de Jong, K. Joosten, H. Keijzers, M. Meertens, Th. van Tilburg, M. van de Weijgaert

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer T. Martens inzake agendapunt 12.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

-          De aanvullende agenda die op 20 mei jl. is verspreid wordt vastgesteld met dien verstande dat:

-          aansluitend aan de behandeling van de voorjaarsnota de heer Beuvens een door de SP uitgevoerde enquête over afvalinzameling aanbiedt aan wethouder Sijben;

-          bij agendapunt 11 op 20 mei jl. een brief van wethouder Strous ontvangen is, dat het Cliënten Platform Minima instemt met het voorstel;

-          agendapunt 14 na agendapunt 10 behandeld wordt.

 

Bestanden

 Agenda 27-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 15 april 2009.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtneming van de wijziging van de heer Beuvens bij agendapunt 6 waar i.p.v. ‘hier’ gelezen moet worden ‘in de woonwijken’.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 15-04-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.1 de heer Beuvens vraagt kopieën op van de antwoordbrieven op de ingekomen brieven 146, 155 en 160 en de heer Adriaens van de brieven 139, 153 en 187.

Ad 5.2 De toezeggingen van de raad van 6 mei jl. zijn nog niet ter kennis gebracht en worden de volgende cyclus opnieuw geagendeerd;

Ad 5.3 De heer Gigase vraagt punt 013 niet van de lijst af te voeren omdat hij de antwoordbrief niet gezien heeft. [Is intussen toegezonden en mag van de lijst geschrapt worden.]

De vraag van de heer Adriaens m.b.t. punt 011 of er gekozen kan worden voor het planten van fruitbomen langs de openbare weg wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met de Voorjaarsnota 2009 (raadsvoorstel

09 06 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Alle gegevens die de gemeente boven water kan krijgen (helaas niet via ROVL) over het aantal verkeersslachtoffers 2000 t/m 2008 worden schriftelijk aangeleverd aan de commissie zodra die verzameld zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

6A

Onderwerp

Aanbieding enquête aan wethouder Sijben.

 

 

De heer Beuvens biedt wethouder Sijben een door de SP uitgevoerde enquête over afvalinzameling aan.

 

 

 Geluidsfragment de heer Beuvens aanbieden enquête

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp 

Instemmen met de conceptbegroting 2010 van de Risse (raadsvoorstel 09 06 073).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA spreekt waardering uit voor de Risse waar het bedrijfsvoering en visie op de WSW betreft.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief conceptbegroting 2010 Risse

 Conceptbegroting 2010 Risse

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Jaarverslag 2008 Risse Groep (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Dit onderwerp is opgevoerd omdat het niet meer op de TILS-lijst geplaatst kon worden en geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Wel spreekt de SP zijn waardering uit voor het jaarverslag.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Jaarverslag 2008 Risse Groep

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Risse Score Card 2008 gemeenten (t/m december) (geagendeerd op verzoek van de fractie Weert Lokaal).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit met bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Intrekken reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand, zoals deze op 28 april 2004 door de raad is vastgesteld en vaststellen van: Re-integratieverordening Weert (raadsvoorstel 09 06 071).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de Beheervisie Binnenstad Weert (raadsvoorstel 09 06 072).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal hoopt dat de Schoolstraat mooi ingericht wordt met kinderkopjes. Weert Lokaal attendeert erop dat Weert in 1414 marktrecht heeft gekregen en wil dit eeuwfeest in 2014 niet ongemerkt voorbij laten gaan. De VVD pleit ervoor de Oelemarkt te betrekken bij de herontwikkeling van het Beekstraatkwartier op blz. 20. Voorts pleit de VVD voor meer gratis fietsparkeerplaatsen. De SP steunt de VVD waar het fietsen in de binnenstad betreft. De SP vindt bebording/bewegwijzering in de binnenstad hard nodig. Als Weert wil meedingen naar Beste Binnenstad moeten mensen de weg weten te vinden. Deze fractie vraagt zorgvuldig te kijken naar handhaving van het uitstallingsverbod. Niet de hele binnen­stad moet clean en steriel worden volgens hen. Het gaat de SP te ver om op blz. 37 roken in de openbare ruimte te verbieden, anderzijds moet er ook geen overlast komen door peuken op straat. De SP pleit ervoor dat de Welstandscommissie kijkt naar verbetering van de kwaliteit van gevels bij verbouwing. De 1e verdieping en hoger is vaak mooi, maar het winkelgedeelte laat vaak zeer te wensen over. Het CDA vindt het een prima visie die na breed overleg tot stand is gekomen. De PvdA verzoekt om nadere uitwerking van gratis fietsenstallingen op blz. 31. De PvdA pleit voor verbetering van de gevelkwaliteit en wijst op een fonds voor bijdragen van gemeentewege. Voorts wil deze fractie de kwaliteit en uitstraling van de binnenstad bevorderen door meer kunst in de openbare ruimte en noemt Aken als voorbeeld.   

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beheervisie Binnenstad Weert

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Martens

 Tekst spreekrecht dhr. Martens

 Mail spreekrecht dhr. Martens

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal inzake aanvraag viskiosk wordt ter vergadering beantwoord. De vraag van de VVD inzake grensover­schrijdend winkelen wordt ter vergadering beantwoord. De vraag van de SP inzake multilingual city wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Instemmen met het ‘Businessplan 2010-2013 van de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk’ en het Programma voor Economische Structuurversterking (raadsvoorstel 09 06 074)

Hierbij zal een presentatie worden gehouden door de heer

T. Hagelstein, programmamanager Hoge Dunk.

(Maximaal een half uur)

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA mist in het vierjarenplan dat marktpartijen de trekkersrol van overheden overnemen. Weert Lokaal vindt het jammer dat de fysieke uitvoering pas in 2010 begint en pleit voor vestiging van de organisatie in Weert. De fractie vindt het prima dat de uitvoeringsorganisatie jaarlijks rapporteert aan de raad, maar zou graag tastbare resultaten zien. De SP steunt de 1-loketgedachte voor bedrijven bij samenwerkende gemeenten, maar wil niet wachten op de uitwerking van de regiovisie. Bovendien vindt zij het businessplan slecht onderbouwd en noch concreet, noch realistisch. De PvdA maakt een compliment vanwege het enthousiasme bij bedrijven en ondernemers gelet op het moeizame traject dat is afgelegd.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De SP zal een stemverklaring afleggen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Businessplan 2010-2013 Hoge Dunk

 Bijlage 2 Programma Economische Structuurversterking

 Bijlage 3 Stand van zaken projecten Hoge Dunk maart 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom, het in beheer nemen en exploiteren van de Ursulinengarage te Weert (raadsvoorstel 09 06 075).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD pleit voor langere openingstijden van parkeergarages voor o.a. theater- en restaurantbezoekers. De SP wijst op storingsgevoelige slagbomen en pleit voor ander systeem.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk op verzoek van Weert Lokaal. Deze fractie zal nog berichten of het een hamerstuk mag worden. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Aanleggen van een volledig nieuw openbaar glasvezelnetwerk in Weert voor circa 22.000 bestaande en toekomstige woningen door Reggefiber ttH bv (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal over herstel van een fietspad onder de spoorbrug wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.00 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2009,

  

De commissiegriffier,                            De voorzitter,