ADVIESLIJST COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 15-04-2009

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), H.J.H. Beuvens (SP), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

A. Arissa (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen.

 

 

Portfeuillehouders

A.W.P. Kirkels, S.H.M. Strous en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

R. van Ekeren, P. de Jong, L. van de Laar, J. Ploumen, R. van den Tillaar, J. Timmermans, B.J. Wulfse

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heren:

-          Kneepkens en Smeets in relatie tot agendapunt 6;

-          J. van der Krift inzake agendapunt 7;

-          V. van Brussel namens D66 inzake agendapunten 6,7 en 9;

-          P. Lempens heeft verzocht namens de SP een rapport over de stadsbus aan te mogen bieden aan de voorzitter en wethouder Kirkels. Het inspreken en de aanbieding vindt plaats voor agendapunt 6.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. P. Lempens

 Tekst spreekrecht dhr. Lempens

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De aanvullende agenda, die 6 april jl. is rondgestuurd, wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 15-04-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 4 maart 2009.

 

 

De heer Adriaens meldt ter vergadering dat er bij het laatste punt van 5.3 abusievelijk staat ‘uitnodigende organisatie’, daar het een voorstel van hem betrof. Voor het overige wordt de advieslijst ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 04-03-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart en 18 maart 2009.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.1 de heer Adriaens vraagt kopieën op van antwoordbrieven op ingekomen brieven 93 en 114.

Ad 5.3 de voorzitter meldt dat het Waterschap Peel en Maasvallei de raadsleden graag ontvangt voor een werkbezoek aan RWZI op 27 mei, voorafgaand aan de commissievergadering EZ van 16.00-19.00 uur. Afgesproken wordt dat de commissieleden de commissiegriffier op korte termijn laten weten of deze datum hen schikt. De uitnodiging zal raadsbreed verspreid worden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Herinrichten kruispunt Ringbaan Oost-Overweertstraat/ Heuvelweg. (raadsvoorstel 09 05 050)

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is voor een enkelstrooks rotonde met geluidwerende voorzieningen.

De PvdA is het eens met de keuze van een enkelstrooks rotonde, maar roept de wethouder op de betrokken bewoners uit te nodigen voor een gesprek om hen uitleg te verschaffen over de gemaakte keuze. Het CDA is het eens met de argumenten die Weert Lokaal aanvoert voor de enkelbaans rotonde. Veiligheid en leefbaarheid heeft bij deze fractie de prioriteit. Het is de fractie niet duidelijk welke geluidwerende maatregelen genomen worden. Het CDA benadrukt dat het hier een specifieke, eenmalige reconstructie betreft en dat dergelijke geluidwerende maatregelen niet overal vanzelfsprekend zijn. De VVD vindt het jammer dat er geen turborotonde wordt aangelegd. Omdat een turborotonde geen racebaan is, spreekt deze fractie liever van een dubbelbaans­rotonde. Daar er door de toegenomen verkeersdrukte in 2015 waarschijnlijk alsnog een dubbelbaansrotonde aangelegd zal moeten worden, had de fractie dit liever meteen gezien. De VVD vindt het jammer dat de burgers in 2017 met een groter kostenplaatje opgezadeld zullen worden. Het valt de fractie tegen dat de bewoners niet goed bij de planvorming betrokken zijn. Verkeersveiligheid staat bij de SP voorop al is een goede doorstroming ook belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met deze maatregelen het aantal verkeers­slachtoffers in de woonwijken teruggedrongen wordt, terwijl het probleem zich verplaatst naar de Ringbaan. Vanzelfsprekend worden beslissingen genomen door college en raad, maar de mening van een klank­bord­groep mag niet zomaar onder tafel geschoven worden zonder een goede argumentatie daartegenover te stellen. Daar dit niet de eerste keer is dat dit zich voordoet, roept de SP het college dringend op daarop te letten.

 

Toezeggingen

Schriftelijk rapporteren hoe de communicatie verlopen is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk met de kanttekening dat de VVD uitkijkt naar de kosten in 2017 voor een dubbelbaansrotonde.

 

 

 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Kneepkens

 Tekst spreekrecht dhr. Smeets

 

 

 

7.

Onderwerp

Nemen van maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de Biest nabij de Biesterbrug. (raadsvoorstel 09 05 051)

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is er niet van overtuigd dat de oplossing bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De door de heer Van der Krift voorgestelde snelheidsremmende maatregelen zouden volgens de fractie meer effect kunnen hebben.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Van der Krift

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Presentatie paardenhouderij door de heer drs. B.J. Wulfse,

projectleider Hoge Dunk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Als er flyers uitgegeven worden wil de commissie die graag ontvangen.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Principebesluit tijdelijke parkeergarage Centrum-Noord. (geagendeerd op verzoek van het college)

 

Toezeggingen

Zodra het financiële plaatje rond is, wordt een concreet voorstel aan de raad voorgelegd.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief college + Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP inzake parkeren aan de overzijde van de school aan de Maaslandlaan wordt door wethouder Sijben nagetrokken. (Toezegging)

Wethouder Sijben zal zorgen voor een voortgangsbericht op de  vraag van de VVD inzake de afhandeling van een nota van Platform Gehandicapten. (Toezegging)

Wat de vraag van Weert Lokaal over parkeerproblematiek bij de stadsbrug aan de Noordkade en de revitalisering betreft, verwijst de voorzitter naar de commissievergadering Algemene Zaken van 14 april 2009 waar dit onderwerp uitgebreid aan de orde is geweest.

De vraag van het CDA of er argumenten zijn om truckcity in Weert te kunnen laten slagen wordt schriftelijk beantwoord. (Toezegging)

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Uitvoeren grootschalig onderhoud Stadsbrug. (raadsvoorstel

09 05 049)

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal inzake een doorstart van kringloopwinkel Bis-Bis wordt ter vergadering beantwoord.

De vraag van de SP inzake een taxusboom bij de Moeselkapel wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen prestatieverslag Sociale Zaken 2008. (raadsvoorstel

09 05 048)

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt aandacht voor jeugdwerkloosheid. Het bestand uitkeringsgerechtigden wordt gemist in dit stuk. Voorkomen moet worden dat mensen met een ID-baan en WIW-functies buiten de boot vallen. De SP is niet tevreden met het terugdringen van het gebruik van de Voedselbank, maar de reden is wel duidelijk. De Voedselbank stelt andere criteria dan de Sociale Dienst. Als klanten niet meer naar de Voedselbank hoeven lijkt het beter de prestatie indicatoren weg te laten. De SP wil graag weten hoeveel mensen gebruik maken van de Voedselbank en hoeveel mensen gebruik maken van de Sociale Dienst en stelt het op prijs als in de komende rapportages van Sociale Zaken informatie meegenomen wordt eventueel zonder target.

 

Toezeggingen

De raad zal op de hoogte gehouden worden van het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank en de Sociale Dienst.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)  

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 27 januari 2009 om:

Beschikbaar te stellen krediet van maximaal € 10.000,-- als eenmalige bijdrage in de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek naar het grensoverschrijdende project De Maashoorn en het indienen van een subsidieaanvraag bij het Europese programma Interreg IV. (geagendeerd op verzoek van de fracties Weert Lokaal en PvdA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Begeleidende brief Van Nuland

 Beoordeling gunningscriteria

 Maashoorn Nota van Inlichtingen

 Offerte Maashoorn Van Nuland & Partners

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 25 februari 2009 om:

Kennis te nemen van het plan van aanpak van de evaluatie en aanscherping van de beheervisie binnenstad Weert.

(geagendeerd op verzoek van de fractie CDA)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal over het Weerter Amateurfestival wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2009.

 

De commissiegriffier,                                    de voorzitter,